Pedagogija

Курс:
Истраживачки рад школског педагога (мастер)
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Функција и значај истраживачког рада практичара. Анализа и истраживање школске праксе као процес систематског праћења и анализе реализације и резултата школског рада. Место и улога истраживачких пројеката практичара. Улога стручних сарадника и наставника у иницирању и реализацији истраживања у школи. Однос истраживања практичара и репрезентативних истраживања. Карактеристике истраживања практичара. Могућности примене различитих истраживачких техника и инструмената у истраживачким активностима у школи. Практична настава: Разрада и реализација пројекта једног истраживања практичара и разрада идејне скице акције усмерене ка промени школске праксе на основу резултата проведеног истраживања.
Циљ изучавања курса: Oспособљавање за разумевање континуираног и систематског праћења и анализе процеса и резултата школског рада као претпоставке унапређивања школске праксе.
Предуслови за полагање: За похађање предметног програма нису предвиђени посебни услови.
Облици наставе: Предавања, групни рад; самостални рад на разради и реализацији истраживачког пројекта и идејне скице практичних акција.
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање предметног програма.

2. недеља
предавање - Функција и значај истраживачког рада практичара.

3. недеља
предавање - Улога педагога и наставника у реализацији истраживачких пројеката у школи.

4. недеља
пракса - Посета школи у циљу дефинисања теме истраживачког пројекта.

5. недеља
пројекат - Презентација и анализа пројекта истраживања.

6. недеља
вежбе - Припрема за израду истраживачких инструмената.

7. недеља
пројекат - Презентација и анализа планираних инструмената истраживања.

8. недеља
пракса - Реализација истраживања у школи.

9. недеља
пројекат - Израда извештаја о резултатима истраживања у школи.

10. недеља
пројекат - Презентација и анализа извештаја о реализованом истраживању. (први део)

11. недеља
пројекат - Презентација и анализа извештаја о реализованом истраживању. (други део)

12. недеља
предавање - Планирање акција мењања школске праксе на основу резултата истраживања.

13. недеља
вежбе - Израда скица акција мењања школске праксе на основу резултата истраживања.

14. недеља
предавање - Израда плана акције мењања шкослке праксе - припрема за израду завршног рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хебиб, Е. и Матовић, Н. (2012): Истраживачки рад школског педагога, Настава и васпитање, Год. 61, Бр. 1, стр. 67-83.
Хебиб, Е. (2014). Димензије улоге школског педагога. Настава и васпитање, Год. 63, Бр. 2, 337-350.
Крњаја, Ж. (2014). Педагог као истраживач. У Јануарски сусрети педагога/Национални научни скуп:Идентитет професије педагог у савременом образовању, Зборник радова. 31.01. – 01.02. 2014, Београд (стр. 8-15). Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије.
Радуловић, Л. (2011). Образовање наставника за рефлексивну праксу. Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду. (стр. 29-108)
↑↑↑