Pedagogija

Курс:
Историја васпитања у Срба (докт.)
У оквиру предмета: Историја васпитања у Срба
Предавачи: др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Развој и методолошки проблеми националне историје педагогије. Европски контекст развоја педагошке теорије и праксе у Србији: претхербартовска педагогија, хербартовска педагогија, радна/активна школа, културна педагогија, експериментална педагогија, стара и нова школа у српској педагогији. Практична настава Васпитање у пoродици, школи и друштву у Србији у XIX и првој половини XX века. Схватања о детету и васпитању у уџбеницима и школским књигама. Историја наставе и учења у српским школама у XIX и првој половини XX века.
Циљ изучавања курса: Да докторанд темељно овлада развојем педагошке теорије и васпитно-образовне праксе у Србији и да се оспособи за самосталан истраживачки рад у области националне историје педагогије.
Предуслови за полагање: Не постоји
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације постигнућа.

1. недеља
вежбе - Педагошка историографија.
- Критика извора у националној историји педагогије. - Специфичности истраживања у области националне историје педагогије.
Литература: − Ћирковић, С. (2007): О историографији и методологији, Историјски институт, Београд, стр. 279-289.

2. недеља
предавање - Претхербартовска педагогија у Србији.
Педагошки концепт Доситеја Обрадовића, Ђорђа Натошевића и Николе Ђ. Вукићевића.
Литература: - Баковљев, М. (2001): Дидактички концепти Натошевићевих методичких концепција, Педагогија (Београд), год. 39, бр. 2, стр. 84-89.
- Макарић, Р. и Васиљевић, С. (1978): Две стотине година образовања учитеља у Сомбору, Сомбор, стр. 169-177; 456-458.
- Макарић, Р. (1969): Никла Ђ. Вукићевић као педагошки писац, Педагошка стварност (Нови Сад), год. 15, бр. 9, стр. 609-618.

2. недеља
вежбе - Претхербартовска педагогија у Србији.
- Педагошки концепт Милована Спасића, Милана Ђ. Милићевића, Стевана Д. Поповића.
Литература: - Милићевић, М. (1870): Педагогијске поуке за учитеље родитеље и све пријатеље народног образовања, Београд.
- Поткоњак, Н. (2012): Педагогија у Срба до 1945, САО и Едука, Београд, стр. 124-131.

3. недеља
предавање - Хербартовска педагогија наспрам радне/активне школе.
- Упоредна анализа концепције васпитања развијене у српској педагогији хербартијанске оријентације и радне школе.

3. недеља
вежбе - Хербартовска педагогија наспрам радне/активне школе.
- Упоредна анализа концепције васпитања развијене у српској педагогији хербартијанске оријентације и радне школе.
Литература: − Бакић, В. (1901): Посебна педагогика, у Н. Поткоњак, Педагошка схватања Војсилава Бакића, Учитељски факултет, Београд, 157-178; 198-204.
− Бакић, В. (2010): Белешке о телесном и духовном развитку деце, Педагошки музеј, Београд.
− Миодраговић, Ј. (1894): Педагогија према другим наукама, Београд.

4. недеља
предавање - Културна педагогија и експериментална педагогија у Србји.
– Културна и експериментална педагогија у Србији.
Литература: − Милошевић, М. (1911): Општа културна педагогика, Београд, стр. 113-149.

4. недеља
вежбе - „Стара” и „нова” школа у српској педагогији.
Литература: − Шевић, М. (1920): Стара и нова педагогија, Београд.

5. недеља
предавање - Развој уџбеничке литературе у Србији.
- Историја уџбеничке литературе за основне и средње школе у Србији.

5. недеља
вежбе - Схватања о детету и васпитању у уџбеницима и школским књигама.
- Анализа уџбеничке литературе за основну и средњу школу.
Литература: − Илић, А. (2010): Уџбеници и национално васпитање у Србији (1878-1918), Филозофски факултет, Београд, стр. 60-71, 74-7886-95, 105-108, 183-191, 194-204, 221-227, 239-243.

6. недеља
предавање - Васпитање у пoродици, школи и друштву у Србији у XIX и првој половини XX века.
- Промене у пракси васпитања и образовања у породици, школи и друштву кроз XIX и у првој половини XX века.

6. недеља
вежбе - Васпитање у пoродици, школи и друштву у Србији у XIX и првој половини XX века.
- Промене у пракси васпитања и образовања у породици, школи и друштву кроз XIX и у првој половини XX века.
Литература: − Ђуровић, А. (2004): Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905–1914, Историјски институт, Београд, стр. 115-164; 281-296.
− Милићевић, М. (1868): Школе у Србији од почетка овог века до краја школске 1867, Државна штампарија, Београд.
− Тешић, В. (1974): Морално васпитање у школама Србије 1830–1878, Београд, 9-23.

7. недеља
предавање - Настава и учења у српским школама у XIX веку.
- Карактер наставе и учења у основним и средњим школама у Србији у XIX веку.
Литература: − Нешковић, М. (1875): Рад у првом разреду основне српске школе, Земун, стр. 10-30.

7. недеља
вежбе - Настава и учења у српским школама у XIX веку.
- Карактер наставе и учења у основним и средњим школама у Србији у првој половини XX века.

8. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
- Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

8. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
- Дефинисање проблема, методолошки оквири истраживања, структура рада, питање доступности и коришћења извора и литературе. (Избор теме семинарског рада усаглашава се са тематским пољем докторске дисертације)

9. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
- Избор извора и литературе.

9. недеља
вежбе - Израда семинарског – истраживачког рада.
- Избор извора и литературе.

10. недеља
предавање - Израда семинарског – истраживачког рада.
- Израда семинарског – истраживачког рада.

10. недеља
вежбе - - Израда семинарског – истраживачког рада.

11. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

11. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

12. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
предавање - Aнализа семинарског – истраживачког рада.

13. недеља
вежбе - Aнализа семинарског – истраживачког рада.

14. недеља
предавање - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

14. недеља
вежбе - Израда завршне форме семинарског – истраживачког рада.

15. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.

15. недеља
предавање - Усмена одбрана семинарског – истраживачког рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Вујисић Живковић, Н. (2012): Војислав Бакић и развој педагошке наује у Србији, Филозофски факултет, Београд, стр. 127-193.
− Вујисић Живковић, Н., Дејић, М. и Зељић, М. (2011): „Развој методике основношколске наставе рачунице у Кнежевини (Краљевини) Србији у 19. веку”, у Из историје наставе математике у основним и средњим школам у Србији, стр. 41-96.
− Грујић, В. (1956): Школско-реформаторски рад Јована Ст. Поповића у Србији 1840-1848, Српска академија наука, Београд, стр. 63-92.
− Исић, М. (2004): Основно школство у Србији 1918-1941. I књига, Институт за новију историју Србије, Београд, стр. 417-451.
− Миодраговић, Ј. (1887): Дух наставе и васпитања у Србији, Београд.
− Спасић, М. (1929): Увод у нову педагогику и савремено васпитање, Београд.
− Станков, Љ. (2010): Предшколско васпитање у Србији (1865-1957), Педагошки музеј, Београд, стр. 37-115.
− Станисављевић, В. (1992): Два века српских уџбеника, ЗУНС, Београд, 30-36; 44-47; 64-74; 315-322.
− Коцић, Љ. (1983): Експериментална педагогија, Просвета, Београд, стр. 93-103.
↑↑↑