Pedagogija

Курс:
Савремена питања у предшколској педагогији (докт.)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Модерна и постмодерна као теоријско-епистемолошке перспективе односа теорије и праксе предшколског васпитања. Интраактивност наспрам дуализама теорије и праксе. Системска еколошка парадигма сагледавања света: предшколско васпитање као комплексан систем. Карактеристике комплексних система; нивои сагледавања система. Системско мишљење: карактеристике и димензије. Образовне промене у комплексним системима. Системске промене као реструктурација и рекултурација система. Различити епистемолошко-методолошки приступи системским променама (моделовање, развојна евалуација). Одрживост промена у образовној пракси из системске перспективе. Израда нацрта системске промене у одабраном подручју са презентацијом и вођењем дискусије
Циљ изучавања курса: Разумевање природе предшколског васпитања као комплексног система људског деловања и интраактивног односа теорије и праксе васпитања; развој системског мишљења и системског приступа у сагледавању образовања
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: излагања са дискусијом, критичка анализа литературе са приказом, стручне консултације, израда нацрта
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Brent, D., Sumara, D. (2006). Complexity and education: inquiries into learning, teaching, and research. New Yersey: Lawrence Erlbaum Associates (одабрана поглавља
Cilliers, P. (2002). Complexity and postmodernism - Understanding complex systems. Taylor & Francis e-Library, 2nd edition
Davis, S.H. (2008). Research and practice in education: the search for common ground. New York: Rowman & Littlefield Education
Павловић Бренеселовић, Д.(2008). Одрживост промена у васпитној пракси, у Образовљање и учење – претпоставке европских интеграција, Београд: ИПА, стр. 193-207
Павловић Бренеселовић, Д. (2009). Промене у васпитној пракси: изводљивост и/или компатибилност, Педагогија, год. 64, бр. 2, стр. 319-324;
Patton, M.Q. (2011). Developmental evaluation - Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. New York and London: The Guilford Press
Reigeluth, C.M. (2008). Chaos theory and the sciences of complexity: Foundations for transforming education. In B. Despres (Ed.), Systems Thinkers in Action: A Field Guide for Effective Change Leadership in Education. New York: Rowman & Littlefield
Taguchi, H.L. (2010).Going beyond the theory/practice divide in early childhood education:introducing an intra-active pedagogy, New York: Rutledge (одабрана поглавља)
Hargreaves, А. et al. (Eds) (2010). Second International Handbook of Educational Change. London: Springer. (одабрана поглавља)
Morin, E.(1992).The concept of system and the paradigm of complexity. In M.Maruyama Ed., Context and Complexity. Cultivating contextual understanding.pp.125-136 New York: Springer-Verlag
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера-системски приступ односу породице и јавног васпитања. Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду
Општа допунска литература
Banathy, B. (1991) Systems Design of Education – A Journey to Create the Future, New Jersey: Educational Technology Publications
Fulan, M. (1999) Sile promene: Nastavak, Beograd: EDP/CIDA
Williams, B. and Hummelbrunner, R. (2011.Systems concepts in action. Stanford,California: Stanford University Press
↑↑↑