Pedagogija

Курс:
Васпитање игром и уметношћу (докт.)
У оквиру предмета: Васпитање игром и уметношћу
Предавачи: др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Имагинација и креативност: улога и значај у развоју и васпитању деце раних узраста. Знање као репрезентовање искуства. Начини репрезентовања искуства: "хиљаду језика детета " (Ређо концепција). Средства игре и уметности - културни артефакти различитих нивоа. Врсте игара и њихов развојни/васпитни потенцијал. Ликовно, музичко, драмско васпитање насупрот "васпитању уметношћу" (интегрисани приступ). Делатна и дијалошка природа учења - грађења значења и идентитета у потрази за смислом. Дечји вртић као институција модерног друштва: потреба за естетским приступом у форми "семиотичког шегртовања." Приказ и анализа одабраних примера програма/приступа васпитању деце раног узраста базираних на игри и уметности: Ређо педагогија; "Игровни свет" (Playworld) G. Lindkvist Практична настава: истраживање на терену
Циљ изучавања курса: Приказ, разматрање и анализа савремених приступа/концепција васпитања и образовања деце раних узраста, базираних на игри и уметности(ма)
Предуслови за полагање: Положен предмет Дечја игра и развијање стваралаштва (основне студије)
Облици наставе: Предавања, семинари, пилотска истраживања на терену
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Eisner, E. W., 2002, The Arts and the Creation of Mind, New York & London: Yale Univ. Press
Edwards,C., Gandini, L., Forman, G., 1997, The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach, Ablex Publ Comp., London, 5-49
Lindqvist, G, 1995, The Aesthetics of Play: A Didactic Study of Play and Culture in Preschools, Uppsala Sudies in Education, Uppsala
Марјановић, А., Стваралаштво, игра и васпитање предшколског детета, Предшколско дете, 1979, 1-2, стр. 3-31;
Moyles, J. ed., 2006, The Excellence of Play, Open University Press (одабрана поглавља)
Ракић, В, 1979, Васпитање игром и уметношћу,Библиотека др В. Ракић,
Vygotsky, L.S., 2004, Imagination and Creativity in Childhood, Journal of Russian and East European Psychology, V.42, No., 7-12; 25-31
Wartofsky, M., 1979, Art and Technology: Conflicting Models of Education; Art as Humanizing Praxis, u: Wrtofsky,M.; Models, D. Reidel Publ. Comp.; Boston
Wells, G., 2003, Dialogic Inquiry, Cambridge Univ. Press, 135-167
↑↑↑