Pedagogija

Курс:
Правци развоја система образовања (докт.)
Предавачи: др Вера Спасеновићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упоредни преглед стања развијености, начина функционисања и праваца развоја система образовања европских земаља. Заснованост реформе система образовања на резултатима евалуативних педагошких истраживања. Основни правци реформи система образовања и кључни сегменти промена у области образовања у европским земљама. Показатељи развијене образовне политике као елемента развијеног система образовања. Делокруг рада међународних стручних институција у области образовања. Тематике и резултати међународних пројеката у домену утврђивања јединствених индикатора стања и развијености система образовања и евалуације ефеката образовања. Претпоставке интеграције система образовања у Србији у јединствени образовни простор Европе.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за разумевање природе, функције и перспектива развоја система образовања европских земаља, као и претпоставки интегрисања система образовања у Србији у европски образовни простор.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања; групни и индивидуални консултативни разговори; истраживачки рад на претраживању и проучавању стручне литературе и изради писаног рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Десет година реформи образовања у европским земљама (2001). Београд: МПС РС.
Education at a glance: OECD Indicators 2007 (2007). Доступно на адреси: http://www.oecd.org/dataoecd/4/55/39313286.pdf
Kovač-Cerović,T. i Lj. Levkov (prir.) (2002): Kvalitetno obrazovanje za sve – put ka razvijenom društvu. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta.
Спасеновић, В. (2009): Тенденције и правци развоја школских система европских земаља, у Н. Поткоњак (ур.): Зборник радова "Будућа школа" - II део (78-93), Београд: СAO.
Општа допунска литература
Радо, П. (2002): Транзиција у образовању: креирање образовне политике и кључних области образовне политике у земљама средње и источне Европе и балтичким земљама. Бихаћ: Педагошки завод.
The concrete future objectives of education and training systems, Report from the Education Council to the European Council, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_en.pdf
Ивић, И и сар. (ур.) (2001): Свеобухватна анализа система основног образовања у СРЈ. Београд: УНИЦЕФ Београд.
Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/education/school21/com425_en.pdf
↑↑↑