Pedagogija

Курс:
Дидактика (осн.)
У оквиру предмета: Дидактика
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Предмет дидактике. Основни дидактички појмови и терминологија. Дидктичке теорије и модели. Концепције и врсте наставе. Циљеви и садржаји наставе. Облици и методе наставног рада. . Активност ученика и наставника у процесу наставе. Процес сазнавања у настави. Теорије наставе и учења. Однос између наставе и развоја ученика. Теорије курикулума. Однос курикулума и концепција образовања. Настава као процес комуникације. Принципи ефикасне комуникације у настави. Образовна технологија. Праћење рада ученика. Евалуција наставе. Личност и улога наставника у учењу и успеху ученика. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Моделовање дидактичких решења за остваривање појединих циљева и исхода наставе. Критичка анализа и испитивање ефеката појединих дидактичких решења и могућности увођења ефикаснијих. Учење на даљину и e-learning.
Циљ изучавања курса: Разумевање проблема васпитања и образовања у условима наставе и у светлу различитих дидактичких теорија и концепција наставе. Развијање критичког приступа дидактичкој теорији и пракси.
Предуслови за полагање: Положен испит из Педагошке психологије
Облици наставе: Предавања, вежбе, индивидуални и групни рад. Рад у паровима на малим истраживачким задацима. Самосталан рад у изради пројекта-модела наставе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Група аутора, (1995): Сазнавање и настава, Институт за педагошка истраживања, Београд.
Брофи, Џ. (2004): Настава, Мала педагошка библиотека, књига 1. Педагошко друштво Србије, Београд.
Трнавац, Н. Ђорђевић, Ј. (1998): Педагогија, Научна књига, Београд.
Terhart, E. (1989): Методе поучавања и учења, Едука, Загреб.
Родерс, П. (2003): Интерактивна настава, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.
Klafki, W. i dr.(1994): Didaktičke teorije, Zagreb.
Хавелка, Н. (2000): Ученик и наставник у образовном процесу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
Terhart, E. (1989): Metode poučavanja i učenja, Eduka, Zagreb.
↑↑↑