Pedagogija

Курс:
Ваншколска педагогија (осн.)
У оквиру предмета: Ваншколска педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Наташа Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Ваншколско васпитање и образовање као део целокупног система васпитања. Слободно време у педагошкој теорији и пракси. Чиниоци организовања ваншколског васпитања и образовања. Претпоставке и могућности остваривања васпитно-образовног рада у ваншколском контексту. Улога и значај ваншколских активности деце и младих. Врсте и облици ваншколских активности. Начела организовања ваншколског васпитања и образовања. Унапређивање васпитно-образовног рада у ваншколском контексту. Практична настава:Начин функционисања установа и организација ваншколског васпитања и образовања. Облици и садржај васпитно-образовног рада ваншколских установа и организација. Компетенције стручног кадра у установама/организацијама ваншколског васпитања и образовања. Сарадња ваншколских установа са школом и другим ваншколским установама/организацијама.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о функцији и значају ваншколског васпитања и образовања; упознавање са основним одликама остваривања ваншколсих активности, као и деловањем ваншколских установа и организација.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, практичан рад студената, усмене презентације студената.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Качавенда, Н. (1997): Слободно време и образовање. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Коцић, Љ. (1984): Настајање и развој дечјих интересовања, Настава и васпитање, бр. 4, 623-641.
Радовановић, С. (1997): Школа и друштвена средина. Београд: ИПА Филозофског факултета.
Гоб, А. и Н. Друге (2009): Музеологија. Београд: Клио (83-103; 234-259).
Зиндовић-Вукадиновић, Г. (1998): Деца, медији и насиље, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 30, 108-123.
Зиндовић-Вукадиновић, Г. (1997): Медијска писменост: теорија и пракса, Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 29, 244-259.
Коцић, Љ. (1984): Природа интересовања и потреба њиховог познавања и испитивања, Настава и васпитање, бр. 1, 79-92.
↑↑↑