Pedagogija

Курс:
Проблеми високошколске наставе (докт.)
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
др Саша Дубљаниндоцент
др Лидија Радуловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: 1. Карактеристике наставног процеса у високошколском контексту: Сазнавање као учење, подучавање и студирање. Улоге универзитетских наставника: одговорност према развоју научне дисциплине, студентима, личном развоју, окружењу. 2. Планирање и евалуација високошколске наставе: Оријентације у избору циљева наставе. Садржаји образовања и различите врсте знања. Повезаност начина организације, принципа, стратегија образовања и наставних метода (предмети и курсеви, предавања и вежбања, менторство и самостални рад студената, истраживања студената, практикум, "service learning", специфичности најчешће коришћених наставних метода, образовање на даљину). Оцењивање као део образовног програма. Евалуација у функцији унапређивања квалитета и реформа универзитетске наставе. Болоњски процес: полазишта и критичка анализа процеса. Практична настава:Планирање и реализација истраживања проблема високошколске наставе, презентација резултата и предлога за промену праксе.
Циљ изучавања курса: Разумевање специфичности високошколске наставе из угла различитих теоријских и концепцијских опредељења и оспособљавање за уочавање и самостално истраживање проблема високошколске наставе.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: анализа литературе и докумената, дискусије, дебате, самостални истраживачки рад и презентација резултата истраживања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
McKeachie, W. (2002): Тeaching tips, strategies, research and theory for college and university teachers, Boston.
Попков,В.А., Коржуев, А.В. (2004): Дидактика высшей школы,Москва
Prosser, M., Trigwell, K. (2001): Understanding learning and teaching - the experience in higher education, Buckingham
Ramsden, P.(2003): Learning to teach in higher education, London
Сергејев, Д., (1977): За нови универзитет, Београд
Schmidt, V. (1972): Visokoškolska didaktika, Zagreb
Fulan, M.(2005): Sile promene: nastavak, Beograd
Хандал, Г. (2003): Студентска евалуација наставе, Београд.
↑↑↑