Pedagogija

Курс:
Савремени проблеми предшколског васпитања (докт.)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријско-епистемолошке перспективе: модерност и потмодерност: конструкција раног детињства у светлу ових перспектива. Психологизација детињства и педагогизација дечје игре. Институционализација раног детињства: конструкција и деконструкција предшколске установе (од мреже установа до умрежавања "учећих организација"). Могућности научног заснивања праксе предшколског васпитања: однос теорије и праксе, програма и курикулума. Васпитач као рефлексивни практичар: партнерство у ко-конструкцији курикулума. Педагошки пројекти и пракса детињства у породичним, локалним и институционалним контекстима: политички, економски и етички аспекти.
Циљ изучавања курса: Критичко разматрање кључних питања и дилема у теорији, пракси и политици раног васпитања и образовања.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања са дискусијом, вођене дискусије на основу литературе, студентски семинари (избор теме, њена обрада, презентација и вођење дискусије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Anning, A., Cullen,J., Fleer, M., (eds), Early Childhood Education: Society and Culture, London, Sage publ.
Kennedy, D., 2006, The well of Being, State University of New York Press, Albany
Dahlberg, G, Moss, P., Pence, A., 1999, Beyond Quality in Early Childhood Education and Care:Postmodern Perspectives, London, The Falmer Press
Dalberg, G., Moss, P., 2005, Ethics and Politics in Early Chidhood Education, London, Routledge
Pešić, M., 2001, Teorija i praksa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u SRJ, u: Pešić i dr. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje SR Jugoslaviji , Beograd, Čigoja
Rinaldi, C., 2005, In Dialogue with Reggio Emilia, London, Routledge
Siraj-Blatchford, I., 2000, Early Childhood Pedagogy: Practices, Principles and Research, u: Mortimore, P., ed., Understanding Pedagogy, London, Paul Chapman
Suransky, V. 1982, The Erosion of Childhood, Chicago, Chicago University Press
↑↑↑