Pedagogija

Курс:
Педагошки класици (докт.)
У оквиру предмета: Педагошки класици
Предавачи: др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Проблеми истраживања у области опште историје педагогије. Методолошки припступи у области историје педагошких идеја. Kонцепцијe моралног, интелектуалног, естетског и физичког васпитања Ј. А. Коменског, Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа, Ј. Х. Песталоција, Ј. Ф. Хербарта, Г. Кершенштајнера, Џ. Дјуа. Теорије наставе у учења у историјском контексту – принципи, методи, садржаји, наставна средства, положај и улоге ученика и наставника. Критичка анализа савремене литературе из области историје васпитања. Анализа и интерпретација приступа у истраживању идеја педагошких класика (комениологија, истраживања хербартијанизма, реформска педагогија и др.). Педагошка историографија – израда идејног нацрта истраживања из области историје педагошких идеја.
Циљ изучавања курса: Да се студент оспособи за критичку интерпретацију педагошке теорије и праксе у прошлости, да изгради синтетички увид у однос педагошког наслеђа и савремене педагошке теорије и оспособи за самосталан истраживачки рад у области историје педагогије.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Дјуи, Џ. (1970): Васпитање и демократија, Београд.
− Јегер, В. (1991): Паидеиа – обликовање Грчког човека, БИГЗ, Београд.
− Кершенштајнер, Г. (1939): Теорија образовања, Геца Кон, Београд.
− Јан Амос Коменски 1670–1970, Педагогија (Београд), 1970.
− Радулашки, Љ. (2008): „Теорија васпитања Јохана Фридриха Хербарта“, Сабране педагошке студије, ПБФ, Београд, стр. 349–423.
− Спевак, З. (2003): Јан Амос Коменски – педагог и утописта, Култура – Бачки Петровац, ФОРС – Нови Сад.
− Хуфнагел, Е. (2002): Филозофија педагогике, Деметра, Загреб.
↑↑↑