Pedagogija

Курс:
Историја васпитања у Срба (докт.)
У оквиру предмета: Историја васпитања у Срба
Предавачи: др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Развој и методолошки проблеми националне историје педагогије. Европски контекст развоја педагошке теорије и праксе у Србији: претхербартовска педагогија, научна педагогија, радна/активна школа, културна педагогија, експериментална педагогија, стара и нова школа у српској педагогији. Развој педагошке периодике, педагошке и уџбеничке литературе. Васпитање у пoродици, школи и друштву у Србији у XIX и XX веку. Схватања о детету и васпитању у уџбеницима и школским књигама. Историја наставе и учења у српским школама. Историја позивног образовања у Србији.
Циљ изучавања курса: Да студент темељно овлада развојем педагошке теорије и васпитно-образовне праксе у Србији и да се оспособи за самосталан истраживачки рад у области Националне историје педагогије.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Ациган, Љ. (1986): Српска педагошка периодика у Угарској, Матица српска, Нови Сад.
− Достанић, Р. (1987): Натошевићева реформа школа, Нови Сад.
− Грујић, В. (1956): Школско-реформаторски рад Јована Ст. Поповића у Србији 1840-1848, Српска академија наука, Београд.
− Макарић, Р. (1965): Сомборска учитељска школа у периоду делатности Николе Ђ. Вукићевића, Матица Српска, Нови Сад.
− Перовић, М. (1990): Педагошки погледи Доситеја Обрадовића, Ужице.
− Поткоњак, Н. (2001): Педагошка схватања Војислава Бакића, Учитељски факултет, Београд.
− Тешић, В. (1974): Морално васпитање у школама Србије 1830–1878, Београд.
↑↑↑