Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Десет година реформи образовања у европским земљама (2001). Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије
Education at a glance: OECD Indicators 2003 (2003). Paris: OECD Publications Service
Ивић, И и сар. (2001): Свеобухватна анализа система основног образовања у СРЈ. Београд: УНИЦЕФ Београд.
Квалитетно образовање за све - изазови реформе образовања у Србији (2004). Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије
Образовни индикатори (1995). Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије
Радо, П. (2002): Транзиција у образовању: креирање образовне политике и кључних области образовне политике у земљама средње и источне Европе и балтичким земљама. Бихаћ: Педагошки завод.
Rychen, D. S. & Salganik. L. H. (2001): Defining and Selecting Key Competencies. Bern: Horgrefe and Huber Publishers
Horner, W. et al. (eds.) (2007): The Education Systems of Europe. Berlin: Springer.
↑↑↑