Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брунер, Џ. (1976): Процес образовања, Педагогија, 2-3, 275-321.
Crain, W.C. (1980): Theories of development: concepts and applications. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Давыдов, В.В. (1986): Проблемы развивающего обучения. Москва: "Педагогика".
Ђорђевић, Ј. (1997): Настава и учење у савременој школи. Београд: Учитељски факултет.
Иљенков, Е.В. (1975): О идолима и идеалима. Загреб: Школска књига.
Ивић, И. (1992): Теорије менталног развоја и проблем исхода образовања, Психологија, бр. 3-4, 7-35.
Kelly, A. & A. Washtell (1996): Developmental education in Russia, Early Child Development and Care, Vol. 124, 81-89.
Kohlberg, L. & R. Mayer (1972): Development as the aim of education, Harvard Educational Review, Vol. 42, No. 4, 449-496.
Кон, И.С. (1991): Дете и култура. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Лангер, Џ. (1981): Теорије психичког развоја. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
↑↑↑