Klasične nauke

Грчки језик I
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Ил Акаддоцент
др Орсат Лигориодоцент
Исидора Толићасистент
обавезни предмет
Број бодова: 12.00
Начин полагања: писмени+усмени
Садржај предмета: У плану рада за ову годину учења грчког језика, на овoj студијскoj групи, предвиђено је следеће градиво: 1. сви облици следећих именских група: -именице и придеви I или А-деклинације, -именице и придеви II или О-деклинације, -именице и придеви III деклинације вокалских и консонантских основа, 2. заменице, 3. бројеви, 4. сва времена следећих глаголских група I или ω-конјугације: -verba vocalia, -verba muta, -verba liquida et nasalia, -verba incohativa, mixta, apophona, defectiva, suppletiva. Студенти током године читају основне текстове из уџбеника,. који су предвиђени као вежбе уз основно граматичко градиво ( око 50 реченица укупно). Током оба семестра предвиђено је вежбање у виду самосталног усменог превођења на часу.
Циљ изучавања предмета: Savladavanje normativne gramatike grčkog jezika (tačnije atičkog dijalekta V v. pre Hr.), i to pretežno fonetike i morfologije, kao i nekih sintaktičkih celina. Time se studenti osposobljavaju za čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova i nastavak izučavanja sintakse i stilistike grčkog jezika kao i čitanje tekstova na grčkom jeziku.
Предуслови за полагање: Да би пратио рад из грчког језика као изборног предмета студент не мора имати никакво предзнање из грчког језика, будући да се у овој фази курса почиње од самог почетка учења, тј. од савладавања грчког писма.
Облици наставе: Od ukupno 72-78 časova u semestru, 48-52 su predavanja, a 24-26 vežbe.
Обавезе студената: Zbog prirode nastave obavezno je pohađanje predavanja i vežbi, kao i polaganje završnih semestralnih kolokvijuma.
Постојећи курсеви:
↑↑↑