Klasične nauke

Курс:
Античка и светска књижевност: компаративни аспекти (докт.)
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Гордан Маричићванредни професор
др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Дела античке и светске књижевности у прози и стиху, биографије њихових твораца, појмови античке и светске књижевности. Kњижевно-историјски и компаративни приступ проучавању текстова античке и светске књижевности.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање кандидата у овладавању знањима и вештинама неопходним за дубље разумевање проблема везаних за рецепцију античких књижевних текстова у светској књижевности.
Предуслови за полагање: Испуњене предиспитне обавезе (редовно похађање наставе и консултација) и одбрањен семинарски рад.
Облици наставе: предавања – 5 часова седмично
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Ђурић, Хеленска књижевност и компаратистика, Београд, 1997.
V. Riedel, Literarische Antikerezeption zwischen Kritik und Idealisierung, Jena, 2009. S. Brittan, Poetry, simbol, allegory: interpreting metaphorical language…, Charlottesville, 2003.
Општа допунска литература
Д. Поповић, "Паидеиа и наслеђе хеленске културе у инаугурационој беседи Димитрија Халкондила", ЗРВИ 45(2008), 301-312.
С. Пековић – С. Слапшак (ур.), Научна критика компаративистичког смера: изабрани критички радови... (зборник радова), Н. Сад – Београд, 1983. З. Константиновић, Увод у упоредно ..., Београд, 1984.
↑↑↑