Klasične nauke

Курс:
Проучавање античког књижевног текста (осн.)
Предавачи: др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Увођење у основе теорије текста; истраживање историјског развоја и методологије критике текста у класичној филологији Истраживање саджаја и форме грчких и римских књижевних и некњижевних текстова; увођење у интерпретацију античког књижевног текста
Циљ изучавања курса: Ближе упознавање студената са основама теорије текста и методологијом према којој се различите врсте книжевних и некњижевних текстова могу истраживати; упознавање са техникама и теоријама на којима почива критика текста у савременој класичној филологији и са научним методама интерпретације књижевног текста
Предуслови за полагање: Познавање грчког и латинског језика у степену који студенту омогућава да прати рад на часу; познавање основа историје и теорије античке књижевности
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P.Maas, Textual criticism, Oxford 1958; R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship from the beginnings to the end of the Hellenistic Age, Oxford 1968; L.D. Reynolds - N.G. Wilson, Scribes and Scholars: a Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature, Oxford 1991; M. L. West, Textual Criticism and Editorial Technique: applicable to Greek and Latin texts, Stuttgart 1973
Општа допунска литература
Lo spazio letterario di Roma antica: Vol. I : La produzione del testo, Vol. II : La circolazione del testo, Vol. III: La ricezione del testo, Vol. IV: L’attualizzazione del testo, G.Cavallo - P.Fedeli - A.Giardina (eds.), Roma 1989-1993; E. Kelemen, Textual Editing and Criticism, New York 2008; Texts and Transmission. A survey of the latin classics, L.D. Reynolds (ed.), Oxford 1983; Е.В . Джанджакова, Стилистика художественного текста, Москва 1990 А.И. Новиков, Художественный текст и его анализ, Москва 1988
↑↑↑