Klasične nauke

Курс:
Класични језици у контакту (докт.)
У оквиру предмета: Класични језици у контакту
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Орсат Лигориодоцент
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Проучавање међусобних утицаја двају класичних језика у разним фазама њиховог историјског развоја, као и утицаја грчког и латинског на друге језике и других језика на њих у разним периодима историје
Циљ изучавања курса: Сагледавање историјског развоја класичних језика са становишта њихових узајамних контаката и веза са другим језицима
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања с елементима практичног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. N. Adams, Bilingualism and the Latin Language, Cambridge, 2003.
J. N. Adams и др. (ур.), Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the Written Text, Oxford 2002.
↑↑↑