Klasične nauke

Курс:
Преглед античке књижевности 1 (осн.)
Предавачи: др Гордан Маричићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Предмет се слуша у току два семестра и бави се проучавањем историје античке књижевности.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са најважнијим писцима и родовима и врстама грчке и римске литературе.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови за похађање овог курса.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Еп класичног периода. Хомер - "Илијада", "Одисеја". Хесиод -"Послови и дани".

2. недеља
предавање - Лирско песништво - елегија. Калин, Тиртеј, Мимнермо, Солон, Теогнид.

3. недеља
предавање - Јамбографи - Архилох,Семонид, Хипонакт. Монодички лиричари - Сапфа, Анакреонт.

4. недеља
предавање - Хорски лиричари - Симонид,Бакхилид,Пиндар.Грчка трагедија-настанак, златно доба.

5. недеља
предавање - Есхил и Софокле - по две трагедије по избору.

6. недеља
предавање - Еурипид - две трагедије по избору. Сатирска драма. Еурипидов "Киклоп".

7. недеља
предавање - Стара атичка комедија. Аристофан - "Жабе" и једна комедија по избору.

8. недеља
предавање - Средња и нова атичка комедија. Менандар - "Намћор".

9. недеља
предавање - Логограф Хекатеј и "отац историје" Херодот - "Историја".

10. недеља
предавање - Највећи хеленски повесничар Тукидид и његова "Историја Пелопонеског рата".

11. недеља
предавање - Ксенофонт-"Хеленика"/ "Анабаза"/ "Успомене на Сократа". Антифонт,Лисија,Исократ.

12. недеља
предавање - Демостен - говор по избору, Есхин. Филозоф Платон -"Гозба", "Одбрана Сократова".

13. недеља
предавање - Аристотел са књижевног аспекта -"Поетика". Његов ученик Теофраст - "Карактери".

14. недеља
предавање - Хеленистичка поезија : Калимах, Арат и Аполоније Рођанин, Теокрит, Херонда.

15. недеља
предавање - Полибије и Диодор. Хеленистички роман - Харитон, Ксенофонт Ефешки, Лонго.

16. недеља
предавање - Песници Ноно и Музеј. Историографи Аријан и Дион Касије.

17. недеља
предавање - Плутарх - упоредан животопис по избору. Лукијан - "Сценски говори и разговори".

18. недеља
предавање - Први римски песници -Ливије Андроник, Невије, Еније.Плаут "Лажа".Теренције.

19. недеља
предавање - Трагичари Пакувије и Акције.Марко Порције Катон. Варон -"Менипске сатире".

20. недеља
предавање - Цицерон - говори, "Интимна преписка"," Расправе у Тускулу". Гај Јулије Цезар.

21. недеља
предавање - Салустије -"Катилинина завера", Тит Ливије -"Од оснивања града". Катул - лирика.

22. недеља
предавање - Велики епски песници -Лукреције и Вергилије - "Енејида".

23. недеља
предавање - Квинт Хорације Флак, песме и поетика.

24. недеља
предавање - Римски елегичари - Тибул, Проперције, Овидије.

25. недеља
предавање - Баснописац Федар. Епици Стације и Валерије Флак.

26. недеља
предавање - Луције Анеј Сенека -"Дијалози" / "О гневу" / "Писма пријатељу". Лукан.

27. недеља
предавање - Марцијал - епиграми. Јувенал. Квинтилијан. Плиније Старији и Плиније Млађи.

28. недеља
предавање - Тацит - "Анали" и Амијан Марцелин. Римски роман : Апулеј и Петроније.

29. недеља
предавање - Биографи Светоније и Корнелије Непот. Песници Клаудијан и Пруденције.

30. недеља
предавање - Марко Аурелије и Јулијан Апостата. Августин и Боетије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Povijest svjetske književnosti, knjiga 2, Mladost, Zagreb 1977, strane 7-312. И. М. Тронски, Историја античке књижевности,прев. М. Марковић,Б.Стефановић, Београд, 1952. The Cambridge History of Classical Literature, Cambridge University Press 1985.
Општа допунска литература
Милош Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд,1972. М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности,Београд,1963. Речник књижевних термина,Београд, 1986.
↑↑↑