Klasične nauke

Курс:
Италијански језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Италијански језик 2
Предавачи: др Данијела Ђоровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржаји наставе предмета Италијански језик 2 одређени су постављеним циљевима, а повезани су са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на нивоу Б1 – Б2 и језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење аутентичног текста струке. Обрађују се и одређене ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да је група студената који уче италијански језик дисциплинарно хетерогена и да је чине студенти свих десет одељења Филозофског факултета. У настави се примењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, меморисања и преношења информација, писања белешки, резим
Циљ изучавања курса: Овладавање комплекснијим граматичким структурама и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области развијањем способности читања и разумевања стручних текстова, писменoг и усменoг изражавања, превођења стручне литературе
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Италијански језик 1.
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Конјунктив презента
конјунктив презента – облици и употреба

2. недеља
предавање - Конјунктив у неким типовима зависних реченица
Употреба конјунктива у допусним и намерним реченицама, изостајање конјунктива у узрочним реченицама

3. недеља
предавање - Passato remotо - облици и употреба и здружене заменице
Увођење новог времена - passato remotо; здружене заменице. Анализа ових облика у општестручном тексту.

4. недеља
предавање - Конјунктив имперфекта
Конјунктив имперфекта - облици и употреба, употреба футура за изражавање претпоставке, неке зависне реченице – временске, условне, начинске

5. недеља
предавање - Хипотетички период 2
Други хипотетички период (Periodo ipotetico della realtà), творба речи – основни префикси и суфикси

6. недеља
предавање - Конјунктив плусквамперфекта
Конјунктив плусквамперфекта – облици и употреба. Контекстуализована граматика - рад на општестручном тексту.

7. недеља
предавање - Хипотетички период 3
Хипотетички период - сви облици укључујући и Periodo ipotetico della irrealtà, употреба конструкције magari + конјунктив

8. недеља
предавање - Разумевање и анализа текста струке - пасив и сигнали дискурса
Рад на једноставнијем тексту струке. Разумевање писаног текста текста. Пасив (сви облици),“si”passivantе, дискурсни сигнали у тексту струке

9. недеља
предавање - Конкјунктив и пасив у језику струке
Коришћење конјунктива и пасива у језику струке, превод општестреучног текста у ком су ови облици коришћени

10. недеља
предавање - Слагање времена у италијанском језику
Слагање времена у италијанском језику. Анализа слагања времена у текстовима струке.

11. недеља
предавање - Неодређене заменице и придеви
Основне неодређене заменицe и придеви ogni, qualche, qulacosa, niente, nulla, qualcuno, nessuno;

12. недеља
предавање - Разумевање и превођење језика струке за академске потребе
Особености превођења за потребе студената. Превод и анализа превода краћег општестручног текста.

13. недеља
предавање - Инфинитни глаголски облици
Инфинитни глаголски облици (инфинитив,герундиј,партицип): облици и употреба

14. недеља
предавање - Експлицитне и имплицитне структуре
Коришћење експлицитних и имплицитних синтаксичких структура, с пособеним нагласком на високу фрекветност имплицитних структура у језику струке.

15. недеља
предавање - Рад на тексту струке
Анализа и превод текстова ужестручних области студената (у зависности од састава групе бира се одговарајући текст.

16. недеља
предавање - Граматика у контексту - тест сложених граматичких структура
Контекстуализована граматика - тест сложених граматичких структура у контексту.

17. недеља
предавање - Рад на тексту струке
Рад на оригиналним текстовима струке и науке на италијанском језику, чији се избор врши у договору са потребама и интересовањима студената.

18. недеља
предавање - Дескриптивни текст 1
Читање, разумевање, превод, усмена преформулација дескриптивног текста везаних за дисциплине које студенти изучавају.

19. недеља
предавање - Дескриптивни текст 2
Читање, разумевање, превод, усмена преформулација

20. недеља
предавање - Аргументативни текст 1
Читање. Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје,обрада лексике, преформулација.

21. недеља
предавање - Аргументативни текст 2
Глобално разумевање писаног текста, обрада лексике, преформулација.

22. недеља
предавање - Експликативни текст 1
Глобално разумевање писаног текста, основне идеје,преформулација.

23. недеља
предавање - Експликативни текст 2
Детаљно разумевање, усмено превођење одређених делова текста.

24. недеља
предавање - Информативни текст 1 - слушање и писање белешки
Слушање текста у целини и по деловима. Провера глобалног разумевања. Усмерено слушање, писање белешки,примарне и секундарне информативне јединице текста, преформулација.

25. недеља
предавање - Информативни текст 2
Детаљно разумевање текста и скраћивање појединих делова текста, приказ текста.

26. недеља
предавање - Метадискурс у тексту струке
Упознавање са основним категоријама метадискурса, сигналима који читаоцу помажу у разумевању и интерпретацији текста.

27. недеља
предавање - Различити видови преформулације текста
Упознавање са различитим видовима преформулације текста с посебним нагласком на резиме.

28. недеља
предавање - Усмена продукција 1
Усмени превод тежих делова текста. Синтеза текста – усмена продукција.Презентације студената.

29. недеља
предавање - Превод текста струке - предиспитна обавеза
Читање, разумевање, превод стручних текстова - припрема за предиспитну обавезу. Предиспитна обавеза.

30. недеља
предавање - Усмено превођење и усмена продукција - припрема за испит
Читање, разумевање, превод стручних текстова, анализа превода,усмена продукција везана за дати текст (кратак приказ).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Piotti,De Savorgnani (2007) UniversItalia,Firenze: Alma Edizioni (уџбеник од 12-18 лекције)
Ђоровић, Д. (2004) Избор текстова за студенте Филозофског факултета, скрипта
Општа допунска литература
Модерц, С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског језика Србије.
Marin, Magnelli (2007) Progetto italiano.Corso multimediale di lingua e civiltà italiana B1-B2
Клајн,И: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд
↑↑↑