Klasične nauke

Курс:
Назив курса: Руска култура
У оквиру предмета: Руска култура
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Руска култура: основне чињенице, догађаји, персоналије и процеси настајања и развоја руског цивилизацијског модела и културе. Напомена: На почетку курса пријављени студенти попуњавају упитник и тиме се опредељују за теме које их посебно интересују.
Циљ изучавања курса: Општи циљеви курса су: - оспособљавање студената за мултидисциплинарно и интегративно проучавање и сагледаванје феномена руске културе, од најстаријих времена до данас; - оспособљавање студената за коришћење извора културолошких информација; - даље усавршавање, проширивање и продубљивање језичких знања и вештина; - Формирање културолошке компетенције
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе из предмета.
Облици наставе: Настава се остварује предавањима, вежбањима, консултацијама, семинарским радовима, писменим и усменим испитом.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, активно учешће у раду, припремање за предавања, израда семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза и резултата писменог и усменог испита. Предиспитне обавезе носе 30 поена (семинарски рад 10 поена, презентација одабране теме - 10 поена и учешће у дискусији - 10 поена). Писмени испит у виду теста носи 30 поена, а усмени 40 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Језик и култура: кумулативна функција руског језика
1. Језик и култура: кумулативна функција руског језика, као феномена у коме се одражава национална историја и култура. (Ова тема треба да буде на одређени начин инкорпорирана и у све остале теме и да их прожима.) (4 часа)

2. недеља
предавање - 3. Социодинамика руске културе, 7 - 8 недеља
3. Социодинамика руске културе: основне карактеристике културно-историјског развоја руског народа у појединим, горе наведеним историјским раздобљима (најважни]е чињенице, догађаји, персоналије, развојни процеси). (4 часа)

3. недеља
предавање - 2. Кратак преглед историје руског народа и Русије, (3 - 6 недеља)
2. Кратак преглед историје руског народа и Русије: претхришћански период, Кијевска Русија, удеоне кнежевине и татарско ропство, Московска Русија, Петербуршка империја, совјетски период, данашња Русија. (8 часова)

4. недеља
предавање - 4. "Руска идеја" и њени тумачи
4. "Руска идеја" и њени тумачи: културолошке теорије у Русији у 19. и 20. веку о месту Русије у светској цивилизации - западњаци, словенофили, евразијци (идеје и њихов развој, персоналије, терминологија). (6 часва)

5. недеља
предавање - 5. Типолошке одлике културе руског цивилизацијског модела
5. Типолошке одлике културе руског цивилизацијског модела; руски културни архетип (извори, детерминанте и основна својства руског националног карактера, руске менталности и духовности) (6 часова)

6. недеља
предавање - 6. Руска народна традиција и култура
6. Руска народна традиција и култура: породични, свакодневни и друштвени живот; обичаји, обреди, веровања и празници; насеђа и становање; одећа и исхрана; народна уметност и народни уметнички занати. (4 часа)

7. недеља
предавање - 7. Руска уметничка култура
7. Руска уметничка култура: књижевност и фолклор, сликарство, архитектура, скулптура, музика, позориште, филм, декоративне уметности (историјски развој, домети, основне персоналије, основна терминологија). (18 часова)

8. недеља
предавање - 8. Руско православље и духовност.
8. Руско православље и (уметничка) култура и духовност. (2 часа)

9. недеља
предавање - 9. Руска наука и филозофи]а.
9. Руска наука и филозофи]а. Сребрни век руске филозофије. (6 часова)

10. недеља
предавање - 10. Прожимања и везе руске и српске културе и духовности
10. Прожимања и везе руске и српске културе и духовности, као последица дуготрајне интеракције у оквирима заједничког, византијског и словенског, културног ареала. (4 часа)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Коллектив авторов, Русская духовная культура, Москва, МГУ, 1995. 2. Степанов Ю.С, Константы: словарь русской культуры, Москва,2001. 3. Культурология - XX век - Энциклопедия, том 1, 2 , Санкт-Петербург,1998. 4. Русский праздник: праздники и обряды народного. Санкт-Петербург,2001. 3. Коллектив авторов, Культурология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. 4. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник, Москва, Вече, 1997.
↑↑↑