Izdanja

Поступци родитеља у васпитању деце и њихов међугенерацијски трансфер

Биљана Бодрошки Спариосу

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 221

... Тежиште овог истраживања је на утврђивању сличности и разлика васпитних поступака родитеља двеју генерација, односно на провери тезе о међугенерацијском трансферу васпитног деловања родитеља. Васпитни поступци дефинисани су преко пет димензија: ниво захтева које родитељи постављају деци; степен контроле деце; начин контроле или степен уважавања личности детета у поступку контроле; емоционални однос према детету и доследност родитеља у васпитању детета.

Оваj рад представља вредан допринос педагошкој науци, а посебно породичној педагогији и методици породичног васпитања. На основу анализе обимне литературе о васпитању у породици, као и на темељу резултата добро осмишљеног емпиријског истраживања, дошло се до сазнања која омогућују боље разумевање сложене проблематике породичног васпитања и успешније сагледавање карактеристика васпитних поступака родитеља, као и могућности њиховог трансфера с једне генерације на другу. Истраживање пружа ваљане одговоре на питање да ли васпитни поступци које родитељи примењују према својој деци зависе, и у којој мери, од начина на који су и сами били васпитавани од својих родитеља. Добијени резултати су разложно интерпретирани, са потребном мером опреза при извођењу закључака и добром аргументацијим ставова који су заузимани. Кад год је било могућно, резултати овог истраживања упоређивани су са резултатима других истраживања. Рад представља веома добру синтезу теоријског разматрања и емпиријског истраживања. Проблем је сагледан целовито – узет је у обзир и теоријски аспект, као и практична димензија. Добијени резултати значајни су и за педагошку теорију и за васпитну праксу.

Проф. Љубомир Коцић (из рецензије)

 


Биљана Бодрошки Спариосу је доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду. У настави је ангажована на предметима Основи педагошке науке и Савремени педагошки правци на основним студијама. Учествује у реализацији наставе из више различитих предмета на мастер и докторским студијама педагогије. Објавила је монографију „Структура и корелати интересовања ученика за наставне предмете“.

ISBN 978-86-86563-68-2

↑↑↑