Izdanja

Анализа потреба у настави страног језика струке

Данијела Ђоровић

Година издања: 2015 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 249

Посебан допринос монографског дела Данијеле Ђоровић огледа се у коришћењу резултата истраживања везаних за креирање модела курикулума и силабуса наставе страног језика струке за студенте друштвено-хуманистичких студија. Настава за овај профил студената треба да буде посебно, наменски, конципирана за локалне услове и околности и да делује као кохерентан и динамичан систем на који упућују сви појединачни сегменти курикулума. Ауторка се у складу с таквим потребама опредељује за отворени курикулум и интегративни дидактички приступ.
Вредност описаног истраживања огледа се и у томе што оно превазилази границе наставе језика струке, те представља и несумњив допринос методици наставе страних језика уопште, на нашем подручју.

Из рецензије доц. др Катарине Завишин

Монографско оригинално научно дело др Данијеле Ђоровић пионирског је карактера у нашој научној средини које се бави наставом страних језика а посебно страним језиком струке. Овај драгоцени рад настоји, а у томе и успева, да створи валидан резултат у интердисциплинарном простору између лингвистике, педагогије, психологије, антропологије и методике наставе страних језика, доказујући снагу примењено лингвистичких истраживања и потребу дефинисања и институционалног учвршћивања ове дисциплине у нашем научном кругу.
Књига др Данијеле Ђоровић биће радо читана због јасноће и живости стила којом ауторка постиже да једна не тако популарна материја привлачи пажњу читаоца својим динамичним и спонтаним начином општења са читаоцем.

Из рецензије проф. др Јулијане Вучо

 

Данијела Ђоровић ради као доцент у Кабинету за стране језике Филозофског факултета Универзитета у Београду. Поље њених научних интересовања обухвата методику наставе страних језика, језик струке, теорију курикулума, као и питања језичке политике и историје италијанског језика.

ISBN 978-86-6427-017-5

↑↑↑