Istorija umetnosti

Увод у историју уметности 2
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмено
Садржај предмета: Програм предмета је тематски и подељен је у неколико целина. У првој целини се разматрају теоријске основе архитектуре, њене основне законитости, елементи обликовања и грађевински материјали. Друга обухвата појам и поделу скулптура, скулпторске материјале и технике као и елементе ликовног изражавања у скулптури. Засебна целина посвеђена је цртежу, сликарству и графици – општим појмовима, цртачким, графичким и сликарским техникама и материјалима, потом мотивима и темама у сликарству. Најобимнија целина бави се изучавањем историјског развитка историје уметности као науке од античких времена до данас. У оквиру ове целине обухваћен је и преглед развитка историје уметности и ликовне критике у Србији од друге половине XVIII столећа до данашњих дана.
Циљ изучавања предмета: Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о теоријским основама архитектуре, скулптуре и сликарства, њиховим основним законитостима, елементима ликовног изражавања, техникама, мотивима и темама као и о историјском развитку историје уметности као науке и ликовне критике.
Предуслови за полагање: Одслушан Увод у историју уметности I
Облици наставе: Настава се изводи у једном (летњем) семестру, у оквиру предавања и вежби, укључујући и рад на терену.
Обавезе студената: Обавезе студената су похађање наставе и вежби. Оптерећење студената: 4 сата наставе х 15 наставних недеља = 60 сати 4 сата вежби х 15 наставних недеља = 60 сати 4 сата учења за предавања х 15 наставних недеља = 60 сати 8 сати учења за вежбе х 15 наставних недеља = 120 сати укупно 300 сати рада у семестру
Постојећи курсеви:
↑↑↑