Istorija umetnosti

Курс:
Историја уметности српских земаља средњег века I (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: На предавањима се презентују споменици архитектуре, скулптуре и сликарства, као и остала уметничка дела настала на територији српских земаља средњег века у периоду од покрштавања Срба у другој половини 9. века до смрти краља Милутина (1321). Реч је о систематичном хронолошком прегледу, у оквиру којег су споменици и дела груписани по стилским или регионалним скупинама, односно у вези са делатношћу одређених ктитора, уметника или уметничких радионица. Уз изношење најважнијих чињеница о самим делима, њиховим ствараоцима и историјском контексту њиховог настанка, разматрају се све релевантне стилске појаве, спољашњи утицаји, као и значај српске средњовековне баштине у ширем окружењу. На часовима вежби, студенти преко усмених и писмених семинарских радова развијају различите стручне вештине, од препознавања и анализе до тумачења и презентације дела или стилских појава, усвајајући при томе методологију, терминологију и литературу неопходну за студије средњовековне уметности
Циљ изучавања курса: Стицање широких знања о делима уметности насталим у српским земљама од времена покрштавања Срба до смрти краља Милутина (1321). Оспособљавање за опис, анализу, тумачење и презентацију дела српске средњовековне уметности у писаној и усменој форми.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе и практична настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, 230-248, 273-296, 389-433, 476-495, књ. II, Београд 1982, 343-344 (исти текст у: В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, Београд 1997, том I, стр. 5-223; том. II, стр. 5-47, 191).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 39-44, 49, 57, 58-87, 150-157, 159-166, 181, 184-185, 207-208.
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 236-246, 276-284, 328-341.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 25-54.
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 17-36, 87-97.
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 19-30, 33-48, 63-96.
Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 228-262.
М. Марковић, Уметничка делатност Михаила и Евтихија, Зборник Народног музеја XVII/2 (Београд 2004), 95-112.
Историја Црне Горе, књ. 1, Титоград 1967, 378, 431-439; књ. 2/1, Титоград 1970, 117-155, 160-195.
↑↑↑