Istorija umetnosti

Курс:
Основи уметности и визуелне културе новог века (осн.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 2.00
Садржај курса: У оквиру предмета „Основи уметности и визуелне културе новог века“ изучавају се основе за разумевање нововековне визуелне културе. Студенти се упознају се са најзначајнијим претпоставкама реализације визуелне културе и методолошким основама интерпретације. Током наставе се указује на значај уметничке теорије у креирању и интерпретирању уметничке праксе и однос теоријског текста и уметничког дела. Посебна целина предмета је посвећена упознавању са новим формама визуелног говора и основним концептима академске слике. У оквиру предмета тумачи се појам визуелне културе и објашњава на појединим европским и српским примерима.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да се студенти прве године упознају са основама уметности и визуелне културе новог века.
Предуслови за полагање: Предмет похађају и полажу студенти уписани на прву годину основних студија историје уметности, током другог семестра
Облици наставе: Метод извођења наставе на предмету „Основи уметности и визуелне културе новог века“ подразумева интерактивни приступ. Током часова, наставно градиво се савладава кроз интензивни рад предавача са студентима, разговор и приказивање свих теоријских концепата на конкретним примерима.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање

2. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 15. века

3. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 16. века I

4. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 16. века II

5. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 17. века I

6. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 17. века II

7. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 18. века I

8. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура 18. века II

9. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура око 1800. године

10. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура прве половине 19. века

11. недеља
предавање - Уметност и визуелна култура друге половине 19. века

12. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Nineteenth-Century Visual Culture Reader, ed. V.R.Schwartz –J.M.Przyblyski, Routledge 2004.
Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb /Fraktura/ 2007.
Ридер
↑↑↑