Istorija

Курс:
Помоћне историјске науке (осн.)
У оквиру предмета: Помоћне историјске науке
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: После оцртавања теоријских оквира помоћних историјских наука као скупине сродних дисциплина, на предавањима се излаже заједничка генеза тих дисциплина и потом представљају специфична поља истраживања оних најзначајнијих – палеографије, дипломатике, хронологије, нумизматике и сфрагистике. На вежбама се кроз конкретне примере утврђује диференцијација и комплементарност између различитих помоћних историјских наука, да би се потом прешло на упознавање са терминологијом и методолошким поставкама оних најзначајнијих.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основама помоћних историјских наука и почетно овладавање техникама анализе најзначајнијих врста историјских извора за епоху средњег века – писаног текста (пре свега дипломатичке грађе), новца и печата.
Предуслови за полагање: уписан одговарајући семестар/година студија
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1972.
С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд 1997, 9-42.
Општа допунска литература
J. M. Powell, Medieval Studies. An Introduction, New York 1992.
С. Станојевић, Студије из српске дипломатике, Београд 1935.
Џ. Џ. Витроу, Време кроз историју, Београд 1993.
↑↑↑