Istorija

Курс:
Епоха крсташких ратова
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Историја политичких односа, друштвених структура, културног развоја Европе у доба зрелог средњег века, у епоси крсташких ратова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима средњовековне историје у распону од XII до краја XV века на широком подручју од Атлантика до Урала и од Северног мора до обала Африке са посебним нагласком на интеракцији различитих култура, њима својствених идеја и различитих видова стваралаштва које је обележило овај период. Сагледавање историјских процеса у њиховом сакралном, идејном, друштвеном и културном контексту, разумевање кључних феномена средњовековне цивилизације и њених основних вредности као темеља европске цивилизације, посебно у светлу феномена дугог трајања.
Предуслови за полагање: Неопходно присуство студената на предавањима и вежбањима. Студентима би на почетку сваког модула, био подељен концизан reader, тј. збир текстова релевантних за праћење материје која се представља на предавањима. Студенти би били дужни да се са тим текстовима на време упознају а одређена врста провере њихове обавештености и ангажованости спроводила би се на вежбањима.
Облици наставе: Предавања и вежбе: 28 предавања и 14 вежби по модулу Вежбе: разрада на предавању обрађених целина – анализа извора релевантних за обрађену целину, уз пуно учешће студената
Обавезе студената: Обавезно похађање предавања и вежби, колоквијум, презентација рада на вежбама.
Начин оцењивања рада и резултата: Залагање, спремност на комуникацију, размишљање, сопствени став, били би описно оцењивани у наставниковој свесци и вредновани приликом закључивања финалне оцене. Описна оцена залагања на часу, тј. припремљености за час/вежбу, укључујући и писани/усмени експозе из одабране теме, учествовала би са 20% у укупној оцени студента. На крају 1.модула студенти би полагали тест који би учествовао са 20% у укупној оцени. На крају 2. модула студенти би приступили полагању испита који би укључио тест из 2. модула (учешће са 20% у укупној оцени), а по положеном тесту добили би право да приступе полагању усменог дела испита из Опште историје позног средњег века (40%).
План курса:

1. недеља
предавање - упознавање са курсом, основни проблеми, просторно-временски оквири

2. недеља
предавање - Западна Европа у XII веку, увод
манастир и тврђава - ходочашће и култ реликвија; на путу за Компостелу и реконквиста (Француска, Шпанија); духовност цистерцитског реда и естетика аскетског минимализма

3. недеља
предавање - Експанзија римокатоличког хришћанства
Витешка култура, развој градова и ренесанса XII века

4. недеља
предавање - Нација иза краља
Настанак готичке уметности, опат Сиже и идеолошко-теолошки аспекти обнове маузолеја Сен Дени

5. недеља
предавање - Црква и држава у доба Инокентија III

6. недеља
предавање - Просјачки редови и њихова улога у обликовању осећајности епохе

7. недеља
предавање - Сусрет северне Европе и медитеранског света
Фридрих I, јужна Италија и Сицилија под Норманима и Штауфовцима, Венеција, Света земља и источни Медитеран под крсташком влашћу

8. недеља
предавање - Владарска пропаганда у време династије Капета
Mенталитет новог доба: култ даме и култ Богородице; маријанска побожност; нове теме у књижевности, топика XIII века

9. недеља
предавање - Пад Божјег града: Медитеран као франачко језеро

10. недеља
предавање - Политички обриси Европе XIII века
Универзални програми у служби тријумфујуће цркве у време победе над јеретицима и IV Латеранског концила, готика и схоластика, Париз као Нови Јерусалим у доба Луја IX Светог, тријумф француске монархије

11. недеља
предавање - Рецепција француских предложака и локална традиција
Eнглеска у време Плантагенета и немачке земље у доба Хајнриха VI и Фридриха II

12. недеља
предавање - Концепти и слике националног краљевства

13. недеља
предавање - Политичке идеје XIII века

14. недеља
предавање - резиме курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Сидни Пеинтер, Историја средњег века, Београд 1997, од 231 стране (Крсташи и њихове државе) до 544 стране.
Удаљцова, Космински, Вајнштајн, Историја средњег века I, Београд 1956 - - од стране 282 (Немачка од XIII до XV века) до стране 350 - -
Џ. Линч, Историја средњевековне цркве, Београд 1999 - - од стране 255 (Монашки живот) до стране 331
Џ. Линч, Историја средњевековне цркве, Београд 1999 - - од стране 255 (Монашки живот) до стране 331
Жак Ле Гоф, Средњевековна цивилизација Западне Европе, Београд 1974 - - глава VI (Просторне и временске структуре), стр. 165-237
Ж. Диби, Време катедрала, Београд 1989 (Катедрала, Палата), 121-331
↑↑↑