Istorija

Курс:
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) (осн.)
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет обухвата интелектуалну историју Европе и света од просвећености до модерне. Главна пажња поклоњена је анализи порекла и значења модерних политичких идеја, кроз њихово довођење у везу са конкретним историјским контекстом. Практична настава одвија се у оквиру семинарских вежби. Прилагођена је посебним интересовањима студената. Есеји и усмене презентације студената одређују се у складу са темама њихових завршних дипломских радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним феноменима модерне историје; практични рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Општа историја 19. века. Потребно је да студенти других одељења Филозофског факултета имају основна знања о модерној историји
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

1. недеља
вежбе - Уводни разговор
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 1976 (Р/ КДА)

2. недеља
предавање - Историја идеја и интелектуална историја: жанровско одређење
Литература: Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.

2. недеља
вежбе - Историја идеја и интелектуална историја: жанровско одређење
Литература: Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.

3. недеља
предавање - Доба разума: просвећеност
Литература: P. Gay, The Enlightenment. The Science of Freedom, New York/ London 1996; U. Im Hof, The Enlightenment, Oxford 1994.

3. недеља
вежбе - Доба разума: просвећеност
Литература: P. Gay, The Enlightenment. The Science of Freedom, New York/ London 1996; U. Im Hof, The Enlightenment, Oxford 1994.

4. недеља
предавање - Наслеђе Америчке револуције
Литература: H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002

4. недеља
вежбе - Наслеђе Америчке револуције
Литература: H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002

5. недеља
предавање - Наслеђе Француске револуције и Наполеоновог царства
Литература: Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/ Нови Сад 1996; F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004

5. недеља
вежбе - Наслеђе Француске револуције и Наполеоновог царства
Литература: Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/ Нови Сад 1996; F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004

6. недеља
предавање - Романтизам доба Свете Алијансе
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

6. недеља
вежбе - Романтизам доба Свете Алијансе
Литература: E. J. Hobsbawm, Doba revolucije. Evropa 1789 - 1848, Zagreb 1987; M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000

7. недеља
предавање - Конзервативизам, либерализам, социјализам
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; E. J. Hobsbawm, Doba revolucije. Evropa 1789 - 1848, Zagreb 1987; E. Hejvud, Političke ideologije, Beograd 2005

7. недеља
вежбе - Конзервативизам, либерализам, социјализам
Литература: R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005; M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000.

8. недеља
предавање - Национализам
Литература: A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997; B. Anderson, Nacija: Zamišljena zajednica, Bgd 1999

8. недеља
предавање - Национализам
Литература: E. Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780, Bgd 1996; Е. Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад 1997
A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997; B. Anderson, Nacija: Zamišljena zajednica, Bgd 1999
E. Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780, Bgd 1996; Е. Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад 1997

9. недеља
предавање - Доба науке: реализам, позитивизам, социјалдарвинизам
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

9. недеља
вежбе - Доба науке: реализам, позитивизам, социјалдарвинизам
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

10. недеља
предавање - Марксизам и анархизам
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

10. недеља
вежбе - Марксизам и анархизам
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

11. недеља
предавање - Доба модерне: откриће ирационалног
Литература: J. W. Burrow, The Crisis of Reason. European Thought 1848-1918, New Haven/London 2000; K. E. Šorske, Fin-de-siècle u Beču. Politika i kultura, Beograd 1998

11. недеља
вежбе - Доба модерне: откриће ирационалног
Литература: J. W. Burrow, The Crisis of Reason. European Thought 1848-1918, New Haven/London 2000;Ж. Дига, Културни живот у Европи на прелазу из 19. у 20. век, Београд 2007

12. недеља
предавање - Доба империја: империјализам и панпокрети
Литература: C. A. Bayly, The Birth of the Modern World 1780-1914, Oxford 2004; H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998

12. недеља
вежбе - Доба империја: империјализам и панпокрети
Литература: H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998; E. Said, Orijentalizam, Beograd 2000; M. Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd 1999

13. недеља
предавање - Расизам и антисемитизам
Литература: H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998; M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000

13. недеља
вежбе - Расизам и антисемитизам
Литература: H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998; E. Šorske, Fin-de-siècle u Beču. Politika i kultura, Beograd 1998

14. недеља
предавање - Масовни покрети: радикализам, политички католицизам
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

14. недеља
вежбе - Масовни покрети: радикализам, политички католицизам
Литература: R. Gildea, Barricades and Borders. Europe 1800-1914, Oxford 1996; R.W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

15. недеља
предавање - Сифражеткиње и анархосиндикалисти. Завршна дискусија
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

15. недеља
вежбе - Сифражеткиње и анархосиндикалисти. Завршна дискусија
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005
↑↑↑