Istorija

Курс:
Општа историја 19. века (осн.)
У оквиру предмета: Општа историја 19. века
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Предмет обухвата доба од Индустријске и Француске револуције до Првог светског рата. Први часови предавања показују како и зашто је дошло до револуција које су промениле лице света и увеле га у модерно доба. Истражују се, затим, њихове последице у привреди, друштву и култури. Наполеонове ратове и доба Свете Алијансе прати успон идеологија – либерализма, конзервативизма, радикализма, национализма, империјализма, као и тријумф романтизма. Следи епоха успеха либералних елита и стварања модерних националних држава, праћена буђењем реализма, социјализма и комунизма. Крај 19. и почетак 20. века доносе стварање светских империја и сучељавање великих сила широм планете. Економске кризе и успон социјалистичког покрета праћене су настанком масовне културе, рођењем модернизма, демохришћанства, феминизма. Теме семинарских вежбања прате структуру предавања. Практични рад подразумева дискусију и писање есеја на основу релевантних извора и најновије литературе.
Циљ изучавања курса: Упознавање са кључним појавама у модерној историји света; практичан рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења на конкретним историјским примерима.
Предуслови за полагање: Студенти историје могу слушати предмет ако су положили све испите са прве године студија. Предуслов је и положен испит из предмета Рана модерна историја. За студенте осталих одељења Филозофског факултета - основна знања из историје.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор. Свет од 1774 до 1914. Периодизација, главне теме
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989; Џ. М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002

1. недеља
вежбе - Уводни разговор. Свет од 1774 до 1914. Периодизација, главне теме
Литература: R. Gildea, Barricades and Borders. Europe 1800-1914, Oxford 1996; M. S. Anderson, The Ascendancy of Europe 1815-1914, Harlow 2000; C. A. Bayly, The Birth of the Modern World 1780-1914, Oxford 2004

2. недеља
предавање - Индустријска револуција: статично друштво и динамична привреда
Литература: E. J. Hobsbawm, Doba revolucije. Evropa 1789 - 1848, Zagreb 1987

2. недеља
вежбе - Индустријска револуција: статично друштво и динамична привреда
Литература: The Industrial Revolution, ed. by S. M. Beaudoin, Boston/ New York 2003; The Industrial Revolution, The Fontana Economic History of Europe, vol. 3, ed. by C. M. Cipolla, London/Glasgow 1973

3. недеља
предавање - Америчка и Француска револуција: тријумф Трећег сталежа
Литература: F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002; Ф. Фире/М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/Нови Сад 1996; Č. Popov, Građanska Evropa I, Novi Sad 1989

3. недеља
вежбе - Америчка и Француска револуција: тријумф Трећег сталежа
Литература: H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; M. Ferro, Histoire de France, Paris 2003; The French Revolution. Recent debates and new controversies, ed. G, Kates, New York/ London 2006

4. недеља
предавање - Наполеонова Европа: империјализам и национализам
Литература: Ф. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, Београд 2005

4. недеља
вежбе - Наполеонова Европа: империјализам и национализам
Литература: G. Ellis, Napoleon, Harlow 1997; M. Ferro, Histoire de France, Paris 2003

5. недеља
предавање - Доба Свете Алијансе: рођење идеологија
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000

5. недеља
вежбе - Доба Свете Алијансе: рођење идеологија
Литература: E. Hejvud, Političke ideologije, Beograd 2005; E. J. Hobsbawm, Doba revolucije. Evropa 1789 - 1848; H.A. Kissinger, Obnovljeni svijet. Metternich, Castlereagh i problemi mira 1812-1822, Zagreb 1976

6. недеља
предавање - Британија, Француска и Белгија (1815-1848): сјај и беда либерализма
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989; Ф. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, Београд 2005

6. недеља
вежбе - Британија, Француска и Белгија (1815-1848): сјај и беда либерализма
Литература: N. McCord, British History 1815-1906, Oxford 1991; D. Barjot/J. P. Chaline/A. Encreve, La France au XIXe siècle 1814-1914, Paris 1995; F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004

7. недеља
предавање - Хабзбуршка монархија и Пруска (1780-1848): династија и(ли) нација
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989; А.Џ.П. Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809 – 1918, Београд 2001; H. Šulce, Pregled nemačke istorije, Beograd 2001

7. недеља
вежбе - Хабзбуршка монархија и Пруска (1780-1848): династија и(ли) нација
Литература: R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/London 2001; D. Blackbourn, History of Germany 1780-1918, Oxford 2002; J. J. Sheehan, German History 1770-1866, Oxford 1994

8. недеља
предавање - Русија (1762-1853): успон империје
Литература: Историја Русије, приредили Д. Оболенски, Р. Оти, Београд 2003; Dž. Bilington, Ikona i sekira. Istorija ruske kulture, jedno tumačenje, Beograd 1988; Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989

8. недеља
вежбе - Русија (1762-1853): успон империје
Литература: Н. И. Цимбаев, История России XIX - начала XX вв, Москва 2004; H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988

9. недеља
предавање - Османско царство и Источно питање (1774-1853): "Болесник на Босфору"
Литература: В. Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 1996; Историја Османског царства, прир. Р. Мантран, Београд 2002

9. недеља
вежбе - Османско царство и Источно питање (1774-1853): "Болесник на Босфору"
Литература: M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; И. Ортајли, Најдужи век империје, Београд 2005

10. недеља
предавање - Српска и Грчка револуција. Румунске кнежевине. Бугари и Албанци (1774-1853)
Литература: Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995; С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005

10. недеља
вежбе - Српска и Грчка револуција. Румунске кнежевине. Бугари и Албанци (1774-1853)
Литература: Р. Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000; Д. Попов/И. Божилов/Ц. Георгијева/К. Косев/А. Пантев/И. Баева, Историја Бугарске, Београд 2008; П. Бартл, Албанци, Беоgrad 2001

11. недеља
предавање - Револуција 1848: „Пролеће народа“ (1830-1849)
Литература: Ž. Godšo, Revolucije 1848, Beograd 1987; Č. Popov, Građanska Evropa II, Novi Sad 1989

11. недеља
вежбе - Револуција 1848: „Пролеће народа“ (1830-1849)
Литература: J. Sperber, The European Revolutions 1848-1851, Cambridge 2005

12. недеља
предавање - Азија, Африка, Латинска Америка до 1850
Литература: Ж. Жерне, Кинески свет, Београд 2007; Savremeni svet, Ilustrovana istorija sveta IV, red. M. Vojvodić, Dj. Stanković, Beograd 1983

12. недеља
вежбе - Азија, Африка, Латинска Америка до 1850
Литература: I. C. Y. Hsu, The Rise of Modern China, Oxford/ New York/ Toronto 1975; Ф. Куртен/ С. Фајерман/ Л. Томпсон/ Ј. Вансина, Историја Африке. Од прапочетака до независности, Београд 2005

13. недеља
предавање - Кримски рат: верски сукоб или борба за равнотежу снага
Литература: A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918, Sarajevo 1968; P. Kenedi, Uspon i pad velikih sila. Ekonomska promena i ratovanje 1500 – 2000, Beograd 1999

13. недеља
вежбе - Кримски рат: верски сукоб или борба за равнотежу снага
Литература: Международные отношения на Балканах 1830-1856, ред. В. Н. Виноградов, Москва 1990; M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, London/Melbourne/Toronto/New York 1966

14. недеља
предавање - Британија и Русија (1856-1871): победници и побеђени
Литература: Х. Хердер, Европа у деветнаестом веку 1830-1880, Београд 2003

14. недеља
вежбе - Британија и Русија (1856-1871): победници и побеђени
Литература: E.J. Evans, The Forging of the Modern State. Early industrial Britain 1783-1870, London/New York 1999; Н.И. Цимбаев, История России XIX - начала XX вв, Москва 2004

15. недеља
предавање - Провера знања - колоквијум
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002; Savremeni svet, Ilustrovana istorija sveta IV, red. M. Vojvodić, Dj. Stanković, Beograd 1983

15. недеља
вежбе - Провера знања - колоквијум

16. недеља
предавање - Друго царство у Француској: успон и пад цезаризма
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa II, Novi Sad 1989; Х. Хердер, Европа у деветнаестом веку 1830-1880, Београд 2003

16. недеља
вежбе - Друго царство у Француској: успон и пад цезаризма
Литература: A. Plessis, The Rise & Fall of the Second Empire 1852-1871, Cambridge/Paris 1988

17. недеља
предавање - Уједињење Италије: дипломатија и рат
Литература: S. Woolf, A History of Italy 1700-1860, London/ New York 1991
Č. Popov, Građanska Evropa II, Novi Sad 1989; Х. Хердер, Европа у деветнаестом веку 1830-1880, Београд 2003

17. недеља
вежбе - Уједињење Италије: дипломатија и рат

18. недеља
предавање - Уједињење Немачке: гвожђе и крв
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa II, Novi Sad 1989; Х. Хердер, Европа у деветнаестом веку 1830-1880, Београд 2003

18. недеља
вежбе - Уједињење Немачке: гвожђе и крв
Литература: G. Craig, Germany 1866-1945, Oxford 1981; L. Gall, Bismarck 1-2, London/Boston/Sydney/Wellington 1990.

19. недеља
предавање - САД и Канада. Амерички грађански рат. Латинска Америка (1783-1867)
Литература: H. B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002; K. Meknot, Istorija Kanade, Beograd 2003

19. недеља
вежбе - САД и Канада. Амерички грађански рат. Латинска Америка (1783-1867)
Литература: H. B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002; K. Meknot, Istorija Kanade, Beograd 2003

20. недеља
предавање - Балкански покрети и Источна криза (1856-1878): национализам и империјализам
Литература: A. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi; М. Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 2007; М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II, Београд 1989; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005

20. недеља
вежбе - Балкански покрети и Источна криза (1856-1878): национализам и империјализам
Литература: M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923; М. Хвостов, История дипломатии II, Дипломатия в новое время 1871-1914, Москва 1963; Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914

21. недеља
предавање - Међународни односи 1878-1914: доба империја
Литература: P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb 1965; A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848 - 1918, Sarajevo 1968

21. недеља
вежбе - Међународни односи 1878-1914: доба империја
Литература: P. Kenedi, Uspon i pad velikih sila. Ekonomska promena i ratovanje 1500 – 2000, Beograd 1999; H. Kisindžer, Diplomatija I, Beograd 1999; П. Ренувен, Питање Далеког истока 1840 – 1940, Београд 1965

22. недеља
предавање - Британија, Француска, Шпанија, САД 1871-1918: успеси демократије
Литература: F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002; Ф. Б. Алварес, Х. Х. Пећароман, Историја Шпаније, Београд 2003; Џ. М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002

22. недеља
вежбе - Британија, Француска, Шпанија, САД 1871-1918: искушења демократије
Литература: K. Robins, The Eclipse of a Great Power. Modern Britain 1870-1992, London/New York 1995; Ј. М. Mayeur/M. Rebérioux, The Third Republic 1871-1914, Cambridge/Paris 1994; H.B. Parks, Istorija SAD

23. недеља
предавање - Немачка, Италија, Швајцарска, Скандинавија (1878-1914): искушења интеграције
Литература: Џ.М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002; S. Romano, Istorija Italije. Od Risorđimenta do naših dana, Beograd 2006

23. недеља
вежбе - Немачка, Италија, Швајцарска, Скандинавија (1878-1914): искушења интеграције
Литература: D. Blackbourn, History of Germany 1780-1918; G. Craig, Germany 1866-1945; M. Clark, Modern Italy 1871-1995, London/New York 1999; T.K. Derry, A History of Scandinavia, Minneapolis/London 1996

24. недеља
предавање - Русија и Аустро-Угарска (1878-1918): успон и пад царевина
Литература: А.Џ.П. Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809–1918. Историја Аустријске царевине и Аустроугарске, Београд 2001; Историја Русије, прир Д. Оболенски/Р. Оти, Београд 2003; Џ.М. Робертс, Европа 1880-1945

24. недеља
вежбе - Русија и Аустро-Угарска (1878-1918): успон и пад царевина
Литература: O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924, London 1997; A. Sked, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918, London/ New York 1989

25. недеља
предавање - Балканске земље (1878-1908): подељеност и сукоби
Литература: Историја Османског царства, прир. Р. Мантран, Београд 2002; A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918; С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001

25. недеља
вежбе - Балканске земље (1878-1908): подељеност и сукоби
Литература: М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II; М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Београд 1988; А. Пантев и др, Историја Бугарске; Р. Клог, Историја Грчке

26. недеља
предавање - Балканске земље и велике силе (1908-1923): затварање Источног питања
Литература: Историја Османског царства, прир. Р. Мантран, Београд 2002; A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918; С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001

26. недеља
вежбе - Балканске земље и велике силе (1908-1923): затварање Источног питања
Литература: М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II; М. Војводић, Србија и Балканско питање 1878-1914, Нови Сад 200; А. Пантев и др, Историја Бугарске, Београд 2008; Р. Клог, Историја Грчке, Београд 2000

27. недеља
предавање - Азија, Африка, Латинска Америка (1878-1914): „терет белог човека“
Литература: Ж. Жерне, Кинески свет, Београд 2007; Savremeni svet, Ilustrovana istorija sveta IV, red. M. Vojvodić, Dj. Stanković, Beograd 1983

27. недеља
вежбе - Азија, Африка, Латинска Америка (1878-1914): „терет белог човека“
Литература: I.C.Y. Hsu, The Rise of Modern China, Oxford/New York/Toronto 1975; Ф. Куртен и др, Историја Африке, Београд 2005; П. Ренувен, Питање Далеког истока 1840 – 1940, Београд 1965

28. недеља
предавање - Свет уочи Првог светског рата: прва глобализација
Литература: R. Gildea, Barricades and Borders. Europe 1800-1914, Oxford 1996; M. S. Anderson, The Ascendancy of Europe 1815-1914, Harlow 2000; C. A. Bayly, The Birth of the Modern World 1780-1914, Oxford 2004

28. недеља
вежбе - Свет уочи Првог светског рата: прва глобализација
Литература: R. Gildea, Barricades and Borders. Europe 1800-1914, Oxford 1996; M. S. Anderson, The Ascendancy of Europe 1815-1914, Harlow 2000; C. A. Bayly, The Birth of the Modern World 1780-1914, Oxford 2004

29. недеља
предавање - Први светски рат: узроци и поводи
Литература: P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb 1965; A. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918, Sarajevo 1968;F. Fišer, Savez elita 1871-1945 godine, Beograd 1985

29. недеља
вежбе - Први светски рат: узроци и поводи
Литература: J. Joll, The Origins of the First World War, Harlow 1992; P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb 1965; A. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918, Sarajevo 1968

30. недеља
предавање - Завршна дискусија
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989; Џ. М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002

30. недеља
вежбе - Завршна дискусија
Литература: Č. Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad 1989; Џ. М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002
↑↑↑