Filozofija

Курс:
Теорија сазнања 1
У оквиру предмета: Теорија сазнања I
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Приступ теорији сазнања кроз проблем скептицизма (Декарт), тј. анализа филозофских претпоставки, логичке сруктуре и закључака скептичких аргумената, као и основних традиционалних и савремених филозофских покушаја да се одговори на скептичке изазове.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенте упозна са једним од најутицајнијих традиционалних схватања теорије сазнања као филозофске дисциплине која се на првом месту бави истраживањем могућности и граница људског знања. У првом делу курса студенти се упознају са проблемом скептицизма, док се у другом делу курса излажу се најзанимљивији филозофски покушаји решавања тог проблема.
Предуслови за полагање: За похађање курса нема посебих предуслова.
Облици наставе: Курс се одржава у зимском семестру, на првој години студија филозофије, кроз два часа предавања и два часа вежбања недељно. На вежбама студенти, након саопштења која сами припремају на основу обрађене литературе, кроз дискусију у којој им помаже асистент додатно разјашњавају проблеме и идеје са којима су упознати на предавањима.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби је обавезно за студенте, што професори потврдјују својим потписима у индексу, док се на испиту захтева познавање материје обрадјене на предавањима и вежбама.
Начин оцењивања рада и резултата: Начин оцењивања: Испит је писмени и усмени. На писменом делу испита студент треба да одговори на једно од три задата питања, у форми кратког есеја, што је услов за излазак на усмени део, где одговара на два питања која се извлаче на цедуљи. За оба дела испита даје се јединствена оцена.
План курса:

1. недеља
предавање - Скептицизам и теорија сазнања
- теорија сазнања схваћена као истраживање могућности и граница знања - скептички аргументи и могућност знања

1. недеља
вежбе - Скептицизам и теорија сазнања
Литература: Књазев-Адамовић, С., “Скептички аргументи и одредјивање предмета теорије сазнања”, Тхеориа, 2 (1994), стр. 7-19. Ејер, А., Проблем сазнања, Београд: Нолит, 1963, стр. 73-88, 101-107.

2. недеља
предавање - Декартов пројекат чистог (филозофског) истраживања знања
- извесност, сигурност, несумњивост и знање - дистрибутивна и универзална сумња
Литература: Декарт, Р., Медитације о првој филозофији, И, ИИ. Вилијамс, Б., “Пројекат чистог истраживања”, Тхеориа, 4 (1996), стр. 185-214.

2. недеља
предавање - Декартов пројекат чистог (филозофског) истраживања знања
- извесност, сигурност, несумњивост и знање - дистрибутивна и универзална сумња

3. недеља
предавање - Структура, претпоставке и закључци скептичких аргумената
- могућност погрешке, принцип универзализације и начело дедуктивне затворености знања

3. недеља
вежбе - Структура, претпоставке и закључци скептичких аргумената
Литература: Ејер, А., Проблем сазнања, Београд: Нолит, 1963, стр. 73-88, 101-107. Лазовић, Ж., “Картезијански скептицизам”, Тхеориа, 4 (1996), стр. 25-58.

4. недеља
предавање - Филозофско, научно и свакодневно схватање знања
- обична и филозофска сумња

4. недеља
вежбе - Филозофско, научно и свакодневно схватање знања
Литература: Страуд, Б., “Филозофија и свакодневни живот”, Тхеориа, 3 (1996), стр. 125-157. Лазовић, Ж., “Измедју обичне и филозофске сумње”, Филозофски годишњак XИИИ, 2000.

5. недеља
предавање - Директно побијање или оспоравање скептицизма

5. недеља
вежбе - Директно побијање или оспоравање скептицизма
Литература: Декарт, Р., Медитације о првој филозофији, ИИ, ВИ Мур, Џ. Е., “Доказ постојања спољашњег света”, Идеје, 5 (1979).

6. недеља
предавање - Репрезентативна теорија опажања и каузални аргументи

6. недеља
вежбе - Репрезентативна теорија опажања и каузални аргументи
Литература: Лок, Џ., Оглед о људском разуму, књ. ИВ, погл. 11. Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, одељ. xии. Грахек, Н., “Ејерова одбрана теорије чулних утисака”, Филозофски годишњак, 1 (1988), стр. 159-181.

7. недеља
предавање - Натурализам и скептицизам

7. недеља
вежбе - Натурализам и скептицизам
Литература: Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, одељ. xии. Витгенштајн, Л., О извесности (делови)

8. недеља
предавање - Редукционизам и скептицизам

8. недеља
вежбе - Редукционизам и скептицизам

9. недеља
предавање - Редукционизам и скептицизам

9. недеља
вежбе - Редукционизам и скептицизам
Литература: Баркли, Џ., Расправа о принципима људског знања, одељ. 1-60, 87-91. Ејер, А., Проблем сазнања, одељак о феноменализму, стр. 132-140.

10. недеља
предавање - Трансцендентални аргументи против скептицизма

10. недеља
вежбе - Трансцендентални аргументи против скептицизма
Литература: Кант, И., Критика чистог ума, Предговор другом издању – напомена, стр. 33-35; Побијање идеализма – стр. 215-219; Четврти паралогизам: идеалитета – стр. 656-665.

11. недеља
предавање - Конвенционализам (унутрашња и спољња питања)
Литература: Карнап, Р., “Емпиризам, семантика и онтологија” – фотокопија.

11. недеља
вежбе - Конвенционализам (унутрашња и спољња питања)

12. недеља
предавање - Теорије о релевантним алтернативама (критика традиционалне епистемологије)

12. недеља
вежбе - Теорије о релевантним алтернативама (критика традиционалне епистемологије)
Литература: Остин, Џ. Л., “Тудје свести”, у зборнику Свест и сазнање (пр. А. Павковић, Београд: Нолит, 1980); Дрецке, Ф., “Прагматичка димензија знања”, Тхеориа, 1 (1997).

13. недеља
предавање - Рекапитулације

13. недеља
вежбе - Рекапитулације
↑↑↑