Filozofija

Курс:
Филозофија научног истраживања (докт.)
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: План извођења наставе концентрише се на појам, порекло, статус и врсте методолошких норми, а обухвата следеће теме:
Циљ изучавања курса: Сврха овога курса састоји се у томе да се студенти додатно усаврше у општеметодолошкој проблематици, нарочито у вези са специјализацијом коју су изабрали, на основу увиђања методолошких норми примењивих у датој научној односно философској области.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом (да је студент уписан на докторске студије).
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе, при чему се очекује учешће студената у дискусији о атрактивним питањима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Stiven Tulmin, Ljudski razum, Beograd, 2002.
↑↑↑