Filozofija

Курс:
Филозофија научног истраживања
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: План извођења наставе концентрише се на појам, порекло, статус и врсте методолошких норми, а обухвата следеће теме: 1. Порекло и епистемолошки статус епистемолошких норми (индуктивизам, натурализам, априоризам) 2. Врсте методолошких норми 3. Логичко утемељење и емпиријска мотивација методолошких норми 4. Провера методолошких норми у историји науке и научној пракси 5. Социолошки, психолошки и хеуристички аспекти методолошких норми 6. Методолошке норме и организација науке 7. Развој и еволуција методолошких норми 8. Међусобни однос различитих норми и проблеми њихове интерпретације 9. Улога норми у актуалном расту научног сазнања 10. Опште и специфичне норме 11. Однос методолошких и других (етичких, аксиолошких, праксеолошких итд.) норми у научној пракси 12. Функција методолошких норми у контексту открића и контексту оправдања (процене) 13. Апсолутизам и релативизам у слеђењу методолошких норми
Циљ изучавања курса: Сврха овога курса састоји се у томе да се студенти додатно усаврше у општеметодолошкој проблематици, нарочито у вези са специјализацијом коју су изабрали, на основу увиђања методолошких норми примењивих у датој научној области.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом.
Облици наставе: Предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Stiven Tulmin, Ljudski razum, Beograd, 2002.
↑↑↑