Filozofija

Курс:
Рационалност и демократија (докт.)
У оквиру предмета: Рационалност и демократија
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор
др Иван Младеновићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Na početku kursa biće obrađen pojam preferencija, aksiomi preferencija, odnosno, tzv. „ekonomski“ pojam racionalnosti. Potom će se proučavati strategija Erouov dokaza „teoreme o nemogućnosti društvenog izbora“ kao i različiti pokušaji prevladavanja problema koje Erouov dokaz za sobom povlači. Zatim sledi istraživanje nesaglasnosti individualne i kolektivne racionalnosi preko jednog modela iz teorije igara u literaturi poznatog pod imenom „Dilema zatvorenika“. Drugi deo kursa biće posvećen određenju pojmova „agregativne“ i „delibrativne“ demokratije. Pokušaćemo da damo odgovor na pitanje da li je ideja deliberativne demokratije (prisutna kod nekih autora—Rols, Gotije) uspešan odgovor na Erouove skeptičke zaključke, odnosno, na probleme saglasnosti individualne i kolektivne racionalnosti prikazane preko modela dileme zatvorenika.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je objašnjenje pojmova racionalnosti i demokratije kao i objašnjenje njihovih povezanosti relevantnih za teoriju politike i društva.
Предуслови за полагање: Preduslov za pohađanje kursa su završeni kurs Filozofija politike ili kurs Teorija racionalnog izbora ili slični kursevi ekvivalentnog sadržaja sa drugih odeljenja i fakulteta.
Облици наставе: Predavanja, vežbe, seminari, kolokvijumi, domaći zadaci. Prorada relevantne literature.
План курса:

1. недеља
предавање - Filozofsko razmatranje pojma racionalnosti
Filozofsko razmatranje pojma racionalnosti: instrumentalna i neinstrumentalna racionalnost (premoderni pojam thelos-a, Hjum, Kant, Bentam i utilitarizam preferencija); pojam društvenog blagostanja; da li društvo kao kolektiv ima nekakvu unapred zadatu svrhu nezavisnu od težnji i namera individua koje to društvo čine?

2. недеља
предавање - Preliminarno određenje demokratije
Preliminarno određenje demokratije: demokratija je učešće jedankih i slobodnih građana u postizanju opšteg društvenog dobra (ideal Rusoovskog populizma).

3. недеља
предавање - Pojam preferencija i aksiomi preferencija u teoriji racionalnog izbora
Pojam preferencija i aksiomi preferencija u teoriji racionalnog izbora. Pojam očekivane korisnosti

4. недеља
предавање - Društveni izbor
Društveni izbor--različiti oblici agregacije individualnih preferencija: a) metodi glasanja koji se zasnivajua na prvim izborima (metod najvećeg broja glasova; metod apsolutne većine glasova) i b) metodi glasanja koji se zasnivaju na kompletnim rang listama (Konderseov kriterijum, metod Žana Borde).

5. недеља
предавање - Erouva teorema o nemogućnosti demokratskog izbora
Erouova teorema o nemogućnosti demokratskog izbora. Smisao Erovljevih „etičkih“ uslova i skica dokaza.

6. недеља
предавање - Erouova teorema, njene implikacije i traženje izlaza
Erouova teorema, njene implikacije i traženje izlaza; izmena Erovljevih uslova; teorema „srednjeg“ glasača.

7. недеља
предавање - Kolokvijum
-

8. недеља
предавање - Manipulacija grupnim odlučivanjem
(Skica i smisao Gibard-Sadertvejtove teoreme)

9. недеља
предавање - Individualna i kolektivna racionalnost
Nesaglasnost individualne i kolektivne racionalnosti u igrama u kojima se Pareto-efikasnost i Nešov ekvilibrijum ne poklapaju („Dilema zatvorenika“).

10. недеља
предавање - Razmatranje implikacija različitih varijanti „Dileme zatvorenika“
Da li je moguća društvena kooperacija racionalnih individua bez prinude? Hobs i Akselrod.

11. недеља
предавање - Agregativni pojam demokratije
Imajući u vidu Erovljevu i Gibardovu teoremu, da li se demokratija mora shvatiti samo u svom minimalnom smislu kao sredstvo za uklanjanje tirana sa vlasti a ne kao sredstvo kojim se ustanovljuje objektivna volja naroda ili pak neko opšte društveno dobro?

12. недеља
предавање - Deliberativna demokratija.
Da li je demokratija samo procedura kojom se uvažavaju interesi svih ili je to pre javno razmatranje razloga za definisanje i postizanje opšteg društvenog dobra?

13. недеља
предавање - Daljnja diskusija
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Michael Resnik, Choices. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987.
Dubravka Pavličić, Teorija odlučivanja. Ekonomski fakultet u Beogradu, 2004.
Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, drugo izdanje, New York, 1963.
Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York, 1984.
Robert Dal, Demokratija i njeni kriticari, CID, Podgorica 1999
Rols Džon, Politički liberalizam.
Milorad Stupar, “Racionalnost i demokratija”, tekst u separatu „Racionalnost i demokratija“ u časopisu Treći program za oktobar 2008.
James Bohman and William Rehg, Deliberative Democracy:Essays on Reason and Politics,MIT Press, 1997
↑↑↑