Filozofija

Курс:
Историја филозофских идеја (докт.)
У оквиру предмета: Историја филозофских идеја
Предавачи: др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Овај курс се бави преношењем и преображајем филозофских идеја. На курсу се испитује како се филозофске идеје рађају и мењају, и како се уклапају у постојеће политичке и економске системе, научне теорије и културне склопове, примајући утицаје од њих и утичући и саме на артикулацију мишљења и вредновања у различитим историјским епохама. Курс ће започети општим разматрањима о историји идеја и освртом на велике теоретичаре историје филозофских идеја. После тога, курс ће се усредсредити на историје посебних идеја - на историју идеја аутономије и интереса у Новом веку, и на историју романтичарских идеја у 18, 19. и 20. веку.
Циљ изучавања курса: Циљ овог курса јесте да студенте оспособи да филозофске идеје смештају у њихов шири историјски контекст и да посматрају како се оне у њему развијају.
Предуслови за полагање: Познавање енглеског језика. Пожељно је, мада није неопходно, познавање и других савремених и класичних језика попут француског, немачког, италијанског и латинског.
Облици наставе: Похађање наставе, консултовање са наставником и писање завршног рада који би требало предати до 30. септембра текуће године.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у историју филозофских идеја
Методи и значај историје идеја Специфичност историје филозофских идеја Важни аутори: Квентин Скинер, Исаија Берлин, Алберт Хиршман и Артур Лавџој

2. недеља
предавање - Историја аутономије – први део
Природно право у хришћанству: Свети Тома, Лутер и Калвин Републиканско природно право: Монтењ, Гроцијус, Хобс и Пуфендорф Крај епохе природног права: Лок

3. недеља
предавање - Историја аутономије – други део
Рационалистички перфекционизам: хришћански стоици и картезијанство Кембрички платоничари Спиноза, Малбранш и Лајбниц
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy. A History of Modern Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1998.
Albert O. Hiršman, Strasti i interesi, Filip Višnjić, Beograd 1999.
Isaija Berlin, Koreni romantizma, Službeni glasnik, Beograd 2006.
Isaija Berlin, Protiv struje, Eseji iz istorije ideja, Pančevo 1994.
Skinner Quentin, Machiavelli, Oxford University press, Oxford 1981.
Skinner Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1978-1996
James Tully (prir.), Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics, Polity Press and Princeton University Press 1996
Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Harvard University Press, Cambridge Masachusets and London, 1964.
Ivan Vuković, Oponašanje Boga, Intimna istorija Kantove filozofije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci 2006.
↑↑↑