Filozofija

Курс:
Немачки језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Немачки језик 2
Предавачи: др Катарина Кржељдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржаји наставе предмета Немачки језик 2 одређени су постављеним циљевима, а повезани су са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење аутентичног текста струке. Обрађују се ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а увек кад је то могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да је група студената који уче француски језик дисциплинарно хетерогена и да је чине студенти свих десет студијских програма Филозофског факултета. У настави се примењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, меморисања и преношења информација, писања белешки, резимеа итд.
Циљ изучавања курса: Овладавање стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области развијањем следећих вештина:читање и разумевање стручних текстова,писменo и усменo изражавања,превођења стручне литературе
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Немачки језик 1.
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Рад на тексту струке

2. недеља
предавање - Информативни текст 1
Глобално разумевање писаног текста. Основне идеје. Обрада лексике. Преформулација.

3. недеља
предавање - Информативни текст 2

4. недеља
предавање - Информативни текст 3

5. недеља
предавање - Информативни текст 4

6. недеља
предавање - Информативни текст 5

7. недеља
предавање - Дескриптивни текст 1

8. недеља
предавање - Дескриптивни текст 2

9. недеља
предавање - Дескриптивни текст 3

10. недеља
предавање - Дескриптивни текст 4

11. недеља
предавање - Дескриптивни текст 5

12. недеља
предавање - Информативни текст 1

13. недеља
предавање - Информативни текст 2

14. недеља
предавање - Информативни текст 3

15. недеља
предавање - Систематизација градива и предиспитне обавезе

16. недеља
предавање - Читање транскрипције усменог текста
Читање транскрипције усменог текста. Детаљно разумевање текста. Скраћивање појединих делова текста. Прика

17. недеља
предавање - Разумевање усменог текста и писање белешки

18. недеља
предавање - Писање резимеа

19. недеља
предавање - Експликативни текст 1

20. недеља
предавање - Експликативни текст 2

21. недеља
предавање - Експликативни текст 3

22. недеља
предавање - Превођење текста струке

23. недеља
предавање - Аргументативни текст 1

24. недеља
предавање - Аргументативни текст 2

25. недеља
предавање - Аргументативни текст 3

26. недеља
предавање - Основе академског писања

27. недеља
предавање - Усмена продукција 1

28. недеља
предавање - Усмена продукција 2

29. недеља
предавање - Усмено превођење и усмена продукција - припрема за испит

30. недеља
предавање - Превод стручног текста
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Krželj, K. "Arbeitsbuch fur das dritte und vierte Semester fur alle Gruppen"
Општа допунска литература
Hall, Karin/ Scheiner Barbara "Übungsgrammatik fur Fortgeschrittene", Verlag fur Deutsch, 1997
↑↑↑