Filozofija

Курс:
Традиционална и савремена метафизика (докт.)
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Прва половина 20. века обележена је анти-метафизичким пројектима, који су формулисани унутар различитих филозофских орјентација. Зато ће део садржаја овог предмета бити посвећен анализа оних радова Расела, Витгенштајна, чланова Бечког круга, феноменолога и егзистенцијалиста у којима су ови пројекти експлицитно изложени или јасно присутни. Међутим, као што је Кант својевремено настојао да критички обезвреди метафизику, али само зато да би место традиционалне заузела нова, на критици заснована метафизика, тако се показало да су управо поменути правци довели до новог процвата метафизике, што је највидљивије у такозваној аналитичкој филозофији. Томе би био посвећен други, обимнији део курса. Из свега би постала јасна разлика између традиционалне и савремене метафизике.
Циљ изучавања курса: Да се докторанд упозна с проблемима са којима се бави савремена метафизика и суштинским разликама у односу на начин на који је то чинила традиционална метафизика
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари и индивидуалне и групне консултације. Прорада релевантне литературе.
План курса:

1. недеља
предавање - Лајбниц, Хегел и Раселов заокрет ка плурализму (проф. др Милош Арсенијевић)
-

2. недеља
предавање - Филозофија логичког атомизма (проф. др Милош Арсенијевић)
-

3. недеља
предавање - Бечки круг: емпиризам, математика, метафизика (проф. др Милош Арсенијевић)
-

4. недеља
предавање - Проблем егзистенције код Расела и Квајна (проф. др Милош Арсенијевић)
-

5. недеља
предавање - Квајн: Онтолошка релативност, егзистенција и квантификација
Проф. др Милош Арсенијевић

6. недеља
предавање - Референца и модалност код Квајна и Крипкеа (проф. др Милош Арсенијевић)
-

7. недеља
предавање - Декарт и Хусерл (доц. др Миланко Говедарица)
-

8. недеља
предавање - Идеја о филозофији као строгој науци (доц. др Миланко Говедарица)
-

9. недеља
предавање - Метафизика интенционалности (доц. др Миланко Говедарица)
-

10. недеља
предавање - Ничеова критика метафизике (доц. др Драго Ђурић)

11. недеља
предавање - Хајдегерова деструкција метафизике. (доц. др Драго Ђурић)
-

12. недеља
предавање - Деридина деконструкција метафизике (доц. др Драго Ђурић)
-

13. недеља
предавање - Дискусија поводом свих предавања
Проф. др Милош арсенијевић, доц. др Миланко Говедарица, доц. др Драго Ђурић
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. V. Lajbnic, Monadologija, όύώσρπ
L. Vitgenštajn, Tractatus
H. Hahn, Empiricism, Logic and Mathematics, Reidel, 1980
B. Rasel, Filozofija logičkog atomizma, Knjižarnivca Zorana Stojanovića, 2007.
V. O. Kvajn, Ontološka relativnost i drugi filozofski ogledi, Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007.
S. Kripke, Naming and Necessity, Oxford, 1980.
E. Huserl, Kartezijanske meditacije
E. Huserl, Filozofija kao stroga nauka
Ž.F. Liotar, Fenomenologija.
Ниче, Ф., С оне стране добра и зла.
Хајдегер, М., Битак и Вријеме.
Дерида, Ж., Бела митологија.
G. V. F. Hegel, Enciklopedija filozofskih nauka
S. Novaković, Problem razgraničenja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj Filozofiji
↑↑↑