Filozofija

Курс:
Теорија сазнања I (осн.)
У оквиру предмета: Теорија сазнања I
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријски део курса укључује низ тема у вези са скептицизмом: Декартова формулација скептичких аргумената и метод сумње, филозофске претпоставке скептицизма, логичка структура и закључци скептичких аргумената, основни традиционални и савремени филозофски покушаји да се одговори на скептичке изазове. На вежбама се, кроз студентска излагања и дискусију, анализирају текстови релевантни за теме претходно обрађене на предавањима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенте, кроз проблем скептицизма, упозна са једним од најутицајнијих традиционалних приступа теорији сазнања као филозофској дисциплини која се на првом месту бави истраживањем могућности и граница људског знања.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Наставсе изводи кроз предавања и вежбе (семинаре).
План курса:

1. недеља
предавање - Одређење теорије сазнања као филозофске дисциплине
Литература: Књазев-Адамовић, С., “Скептички аргументи и одредјивање предмета теорије сазнања”, Тхеориа, 2 (1994), стр. 7-19. Ејер, А., Проблем сазнања, Београд: Нолит, 1963, стр. 73-88, 101-107.

1. недеља
вежбе - Одређење теорије сазнања као филозофске дисциплине

2. недеља
предавање - Скептицизам и теорија сазнања
Литература: Ејер, А., Проблем сазнања, Београд: Нолит, 1963.

2. недеља
вежбе - Скептицизам и теорија сазнања

3. недеља
предавање - Декарт: метод сумње
Литература: Декарт, Р., Медитације о првој филозофији

3. недеља
вежбе - Декарт: метод сумње

4. недеља
предавање - Извесност, сигурност, несумњивост и знање
Литература: Вилијамс, Б., “Пројекат чистог истраживања”, Тхеориа, 4 (1996), стр. 185-214. Страуд, Б., “Филозофија и свакодневни живот”, Тхеориа, 3 (1996), стр. 125-157.

4. недеља
вежбе - Извесност, сигурност, несумњивост и знање

5. недеља
предавање - Структура, претпоставке и закључци скептичких аргумената
Литература: Лазовић, Ж., “Картезијански скептицизам”, Тхеориа, 4 (1996), стр. 25-58.

5. недеља
вежбе - Структура, претпоставке и закључци скептичких аргумената

6. недеља
предавање - Филозофско, научно и свакодневно схватање знања
Литература: Лазовић, Ж., “Измедју обичне и филозофске сумње”, Филозофски годишњак 13, 2000.

6. недеља
вежбе - Филозофско, научно и свакодневно схватање знања

7. недеља
предавање - Директно побијање или оспоравање скептицизма
Литература: Декарт, Р., Медитације о првој филозофији, 2. i 6. глава Мур, Џ. Е., “Доказ постојања спољашњег света”, Идеје, 5 (1979).

7. недеља
вежбе - Директно побијање или оспоравање скептицизма

8. недеља
предавање - Репрезентациона теорија опажања и каузални аргументи
Литература: Лок, Џ., Оглед о људском разуму, књ. 4, погл. 11. Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, одељ. 7. Грахек, Н., “Ејерова одбрана теорије чулних утисака”, Филозофски годишњак, 1 (1988), стр. 159-181.

8. недеља
вежбе - Репрезентациона теорија опажања и каузални аргументи

9. недеља
предавање - Натурализам и скептицизам
Литература: Хјум, Д., Истраживања о људском разуму, одељ. 13. Витгенштајн, Л., О извесности (делови)

9. недеља
вежбе - Натурализам и скептицизам

10. недеља
предавање - Редукционизам и скептицизам
Литература: Баркли, Џ., Расправа о принципима људског знања, одељ. 1-60, 87-91. Ејер, А., Проблем сазнања, одељак о феноменализму, стр. 132-140.

10. недеља
вежбе - Редукционизам и скептицизам

11. недеља
предавање - Трансцендентални аргументи против скептицизма
Литература: Кант, И., Критика чистог ума, Предговор другом издању – напомена, стр. 33-35; Побијање идеализма – стр. 215-219; Четврти паралогизам: идеалитета – стр. 656-665.

11. недеља
вежбе - Трансцендентални аргументи против скептицизма

12. недеља
предавање - Конвенционализам (унутрашња и спољња питања)
Литература: Карнап, Р., “Емпиризам, семантика и онтологија” – фотокопија.

12. недеља
вежбе - Конвенционализам (унутрашња и спољња питања)

13. недеља
предавање - Теорије о релевантним алтернативама I
Литература: Остин, Џ. Л., “Тудје свести”, у зборнику Свест и сазнање (пр. А. Павковић, Београд: Нолит, 1980)

13. недеља
предавање - Теорије о релевантним алтернативама I
Литература: Остин, Џ. Л., “Тудје свести”, у зборнику Свест и сазнање (пр. А. Павковић, Београд: Нолит, 1980)

14. недеља
предавање - Теорије о релевантним алтернативама II
Литература: Дрецке, Ф., “Прагматичка димензија знања”, Тхеориа, 1 (1997).

14. недеља
вежбе - Теорије о релевантним алтернативама II

15. недеља
предавање - Рекапитулација
Литература: Скептички приручник 2 - Савремени скептицизам, приредили Машан Богдановски и Живан Лазовић, Институт за филозофију филозофског факултета у Београду и Плато, Београд, 2007.

15. недеља
вежбе - Рекапитулација
↑↑↑