Filozofija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Лајбниц, Хегел и Раселов заокрет ка плурализму (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: G. V. Lajbnic, Monadologija; G. V. F.Hegel, Enciklopedija filozofskih nauka; B. Rasel, Moj filozofski razvoj, Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007.

2. недеља
предавање - Филозофија логичког атомизма (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: B. Rasel, Filozofija logičkog atomizma, Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007., L. Vitgenštajn, Tractatus

3. недеља
предавање - Бечки круг: емпиризам, математика, метафизика (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: H. Hahn, Empiricism, Logic and Mathematics, Reidel, 1980., S. Novaković, Problem razgraničenja nauke i metafizike u savremenoj empirističkoj Filozofiji, Institut društvenih nauka, Beograd, 1965., E. Strol, Analitička filozofija u dvadesetom veku, Dereta, 2005., M. Arsenijević, Vreme i vremena (poslednje poglavlje), Dereta, 2003.

4. недеља
предавање - Проблем егзистенције код Расела и Квајна (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: B. Rasel, Filozofija logičkog atomizma, Knjižarnivca Zorana Stojanovića, 2007., V. O. Kvajn, Ontološka relativnost i drugi filozofski ogledi, Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007.

5. недеља
предавање - Квајн: Онтолошка релативност, егзистенција и квантификација
Проф. др Милош Арсенијевић
Литература: V. O. Kvajn, Ontološka relativnost i drugi filozofski ogledi, Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007.

6. недеља
предавање - Референца и модалност код Квајна и Крипкеа (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: V. O. Kvajn, Ontološka relativnost i drugi filozofski ogledi, Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007., S. Kripke, Naming and Necessity, Oxford, 1980.

7. недеља
предавање - Декарт и Хусерл (доц. др Миланко Говедарица)
Литература: E. Huserl, Kartezijanske meditacije, E. Huserl, Ideja fenomenologije.

8. недеља
предавање - Идеја о филозофији као строгој науци (доц. др Миланко Говедарица)
Литература: E. Huserl, Filozofija kao stroga nauka, A. Pažanin, Znanstvenost i povijesnost u filozofiji E. Huserla

9. недеља
предавање - Метафизика интенционалности (доц. др Миланко Говедарица)
Литература: E. Huserl, Kartezijanske meditacije, Ž.F. Liotar, Fenomenologija.

10. недеља
предавање - Ничеова критика метафизике (доц. др Драго Ђурић)
Литература: Ниче, Ф., С оне стране добра и зла; Сумрак идола; Воња за моћ; Холингдејл, Р. Џ., Ниче, Београд 2004, Solomon R. C., Living with Nietzsche, Oxford 2003.

11. недеља
предавање - Хајдегерова деструкција метафизике. (доц. др Драго Ђурић)
Литература: Хајдегер, М., Битак и Вријеме, ''Крај филозофије и задаћа мишљења'', у:Чему још Филозофија (Избор Бркић, Ј.), Загреб 1982, ''Превладавање метафизике'', у: Хајдегер, М., Мишљење и певање, Београд 1982

12. недеља
предавање - Деридина деконструкција метафизике (доц. др Драго Ђурић)
Литература: Дерида, Ж., Бела митологија, Н. Сад 1990. Дерида, Ж., Структура, знак и игра у језику хуманистичких наука (више превода и издања), Дерида, Ж., ’’Ousia i gramme’’, у: Рани Хајдегер, Београд 1979, Рорти, Р., Консеквенце прагматизма, Београд 1992. Рорти, Р., Деконструкција и превладавање, Дело Јан.-Фебр. 1992; Норис, К., Деконструкција, Београд 1990.

13. недеља
предавање - Дискусија поводом свих предавања
Проф. др Милош арсенијевић, доц. др Миланко Говедарица, доц. др Драго Ђурић
↑↑↑