Etnologija i antropologija

Методологија етнологије и антропологије
Предавачи: др Милош Миленковићредовни професор
др Нина Куленовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: После 6.семестра усмени или писмени
Садржај предмета: Садржај предмета структурисан је око две основне дистинкције: 1) методологија научног објашњења/методологија научног обавештења, и 2) интерналистички/екстерналистички приступи у методологији етнологије и антропологије. Основне стратегије и методи научног објашњења у етнологији/антропологији: - методи историјске стратегије - компаративни метод изградње научних закона - квазиекспериментални метод - методи функционалне стратегије - методи структуралне стратегије - семиолошки и нефункционалистички структурални методи - интрепретативни методи - постструктурални методи - постмодерне интервенције Основни појмови методологије научног обавештења у етнологији/антропологији: - методологија/методика - истраживање/теренски рад - метод/знање/теорија/истина/информација - евиденција/грађа/теренски материјал - друштвена наука/хуманистичка дисциплина - научно обавештење/објашњење - научна интерпретација/дескрипција - посматрање/разговор/упитник - научна стратегија/програм/проблем Интерналистички приступи у методологији етнологије и антропологије: - структура етнографског метода - изградња концепата у методологији е/а - појам стратегије у методологији е/а - појам истраживачког програма у методологији е/а - појам научног проблема у методологији е/а - структура антропологије као науке - модели научне промене у методологији е/а - шта је научно у антропологији? - однос према другим дисциплинама Екстерналистички приступи у методологији етнологије и антропологије: - референтни оквири истраживања и писања - теорија етнографије у XX веку - интердисциплинарни афинитети/пролиферација антрополошке методологије - методологија и ширење опсега дисциплини интересантних културних феномена (глобализација, европска интеграција, наука као култура, информационе технологије, масовни медији, људска права, трећи сектор...) - методологија и етика антрополошких истраживања
Циљ изучавања предмета: Општи циљ предмета јесте да Вас упути у основне методолошке појмове, стратегије, моделе, решења, препоруке и примере из историје методолошких идеја у антропологији. Очекивани циљ јесте да после успешно положеног испита: а) разумете историјске, теоријске, друштвене, дисциплинарне и интердисциплинарне контексте настанка и трансформације антрополошке методологије, б) будете у стању да примените методске поступке из програма предмета на изабраном културном феномену, процесу, проблему или теми, у дипломским или у другим истраживањима, и ц) да стекнете основу за евентуално бављење методологијом етнолошких и антрополошких истраживања на последипломском нивоу.
Предуслови за полагање: Не постоје специјални предуслови за похађање наставе на овом предмету. Ипак, због карактера предмета, препоручује се као изборни студентима других студијских програма само уколико имају теоријско-методолошка интересовања и склоност ка интердисциплинарној размени.
Облици наставе: Настава на курсу одвија се у оквиру предавања и семинарских дискусија, током 4 часа недељно (петком поподне). Предмет је двосеместрални, и садржи 120 часова - 60 часова у семестру: 15 x 2 часа предавања и 15 x 2 часа семинарских дискусија, укључујући рекапитулације градива, писање семестралних есеја и евалуацију наставе.
Обавезе студената: Од Вас се очекује да редовно похађате наставу, континуирано читате релевантну литературу и учествујуте у семинарским дискусијама. Учешће у семинару и редовна припрема за дискусију читањем задате литературе су обавезни. Семинарски рад није обавезан осим уколико нисте у могућности да долазите на Факултет. Активно похађање наставе подразумева редован долазак на часове, обавезно усмено излагање о задатом тексту једном по семестру, континуирано читање литературе за сваку наставну недељу и учествовање у семинарским дискусијама. Уколико генерално долазите на наставу али нисте у могућности да је похађате у некој конкретној недељи, пишете приказ/коментар библиографске јединице у вези са наставном јединицом из те недеље. У случају да сте генерално спречени да похађате наставу, пишете 2 семинарска рада (по 1 у сваком семестру). Списак семинарских тема потражите у библиотеци Одељења за етнологију и антропологију или код асистента/демонстраторке на предмету.
Постојећи курсеви:
↑↑↑