Etnologija i antropologija

Антропологија етницитета
Предавачи: др Саша Недељковићредовни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: После 2.семестра усмени или писмени
Садржај предмета: -Одређења појмова “етнос”,“нација”, “етницитет”, “национализам” -Класификација етничких група и нација -Досадашњи приступи проучавању етницитета и национализма -Међуетнички/међунационални односи и процеси -Методи прикупљања и обраде података у вези са етничким/националним идентитетом
Циљ изучавања предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима и проблемима у вези са етницитетом и национализмом, са историјатом етно-антрополошких испитивања етницитета и национализма у свету и код нас, са основним теоријама и најзначајнијим ауторима који су се овим проблемима бавили, као и да преко вежби и израде семинарског рада практично овладају основним методима испитивања овог проблема које ће моћи самостално да примене на терену.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање наставе.
Облици наставе: Студије у оквиру овог предмета се састоје од 13 тема по семестру. Студије се обављају у форми наставе која обухвата три часа недељно, као и, током првог семестра, рад на избору тема за обавезни семинарски рад (аналитичко-интерпретативни есеј), односно, током другог семестра, преглед и консултације о току израде семинарског рада. Консултативна настава и консултације се обављају у за то предвиђеним терминима и електронском поштом.
Обавезе студената: Обавезе студената: A. Обавезне предиспитне обавезе 1. Семинарски рад – Аналитичко-интерпретативни есеј износи 10 000 – 30 000 карактера, и заснива се на самосталном испитивању неког проблема који је у вези са етницитетом односно национализмом. Обавеза студента је и да презентује сврху, циљеве, методе и резултате свог истраживања. Предлагање тема за есеј и одобравање тема се врше до краја првог семестра. Семинарски рад се предаје у папирној форми последње недеље марта. У вези са семинарским радом ће се оцењивати оригиналност, јасноћа, актуелност и утемељеност постављеног циља истраживања, теоријско разумевање циља и предмета истраживања, обим прикупљене грађе, поштовање рока за израду рада, правилност/доследност употребљеног метода истраживања, коректност/исцрпност спроведене анализе прикупљене грађе и јасноћа презентације резултата. 2. Учешће на часу – Критички осврт на изложене проблеме и на семинарске радове других студената. B. Испит – Усмени или писмени испит. Усмени или писмени испит се полаже по завршетку семестра на основу литературе која је дата у Програму предмета.
Постојећи курсеви:
↑↑↑