Etnologija i antropologija

Национална етнологија - Религија и род
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: 1. Теоријско-методолошки ( и појмовни) оквири антропологије религије и антропологије рода 2. Народна религија Срба и родна перспектива 3. Православље (СПЦ) и родна перспектива
Циљ изучавања предмета: 1. стицање знања о различитим теоријским приступима у проучавању рода; 2. разумевање историјске и културне условљености конструкције рода/пола; оспособљавање за критичку рефлексију према етнографском материјалу; 3. развијање способности уочавања и проблематизовања појава, феномена у животу верника који су родно конотирани (нарочито оних који нису артикулисани као друштвено значајни феномени); 4. оспособљавање за самостално истраживање, разумевање, повезивање теоријског и емпиријског у истраживањима религије и рода.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања и вежбе - два семестра. У првом семестру студенти слушају предавања (1 час недељно – укупно 15 ) и вежбе (2 часа недељно 30); У другом семестру предавања 1 час недељно (укупно 9 недеља); вежбе 2 часа недељно (укупно 10 недеља по 2 часа); од једанаесте недеље студенти проводе четири недеље на теренском истраживању уз обавезу бар једне консултације у том периоду; завршна недеља: презентација семинарског рада. Настава у другом семестру је модификована због потреба теренског истраживања
Обавезе студената: Редовно похађање наставе тј. предавања и вежби са дозвољеним изостанцима без оправдања ( до 3 по семестру). Усмени прикази и реферати, као и учешће у вежбама радионичарског типа. Писмена провера знања у другом семестру и израда семинарског рада који може бити резултат самосталног истраживачког (теренског) рада
Постојећи курсеви:
↑↑↑