Etnologija i antropologija

Антропологија рода и сродства
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: Колoквијум после 5.семестра. После 6.семестра усмени или писмени.
Садржај предмета: Већ готово век и по истраживање сродства заузима једно од централних места у антрополошким истраживањима. Историја антрополошке мисли о сродству открива теоријске и епистемолошке помаке који су уочљиви особито од седамдесетих година двадесетог века. Резултат ових промена јесте редефинисање домена и подручја истраживања и преиспитивању основних принципа, појмова и концепата у контексту нових оријентација и сазнања. У процесу критичких промишљања теоријских и аналитичких категорија и вредности дисциплине проблематика родних (gender) односа, тела и сексуалности долази у центар истраживања сродства. Истовремено, промене које одликују савремена друштва, као што је пораст броја разведених бракова и породица са једним родитељем, захтеви за хомосексуалним браковима и нове биорепродуктивне технологије односе сродства поново смештају у центар пажње, отварајући низ друштвених и етичких проблема и нов простор за антрополошка изучавања . На овом предмету студенти/студенткиње ће се упознати са теоријским и аналитичким категоријама неопходним за истраживање, анализу и интерпретацију различитих феномена и питања које проблематика сродства, брака и родних односа покреће. Такодје ће бити размотрен развој теоријских оријентација и контроверзи које су обележиле историјски и епистемолошки развој овог домена антрополошких изучавања. Разматрања ће бити вршена на основу компаративног етнографског материјала. Проблемске и тематске целине: I - Сродство и родни односи – поље истраживања, теоријске и аналитичке кетегорије и концепти II - Сродство као социјална структура - принципи филијације, сродничке групе и родни односи III– Брак, породица и (ван)брачни односи IV- Сродство, тело, сексуалност V- Савремена друштва - нови проблеми и правци истраживања
Циљ изучавања предмета: Општи циљ предмета јесте да студенте и студенткиње упозна са а) основним теоријским и методолошким питањима, приступима и резултатима антрополошког изучавања сродства, брака, родних односа и сексуалности; б) са различитим културним концептуализацијама ових односа и теоријским проблемима које ове различитости покрећу. Очекивани циљ је не само да студенти после положеног испита добју знања о историјском и епистемолошком развоју студија сродства у оквиру антропологије, већ и да стекну основу за даљи самостални истраживачки рад у овом домену.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Предмет је двосеместралан и обухвата 120 часова (укључујући колоквијум и испит) који ће се одвијати кроз предавања, вежбе и семинарске дискусије. Настава се одвија средом од 14-17 часова у сали 509.
Обавезе студената: а) активност на часовима (редовно похађање наставе, континуирано читање предвиђених текстова и учешће у дискусијама; усмено излагање на задату тему и/или представљање одређеног текста минимално једном по семестру, било самостално или у групи; припрема и презентација домаћих радова) б) колоквијум на почетку другог семестра (они који не изађу или не положе колоквијум целокупно градиво полажу на усменом испиту) ц) усмени испит. Структура оцене : а) 20 % б) 40% ц) 40%
Постојећи курсеви:
↑↑↑