Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија-Религија и род
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: 1. Теоријско-методолошки ( и појмовни) оквири антропологије религије и антропологије рода 2. Народна религија Срба и родна перспектива 3. Православље (СПЦ) и родна перспектива
Циљ изучавања курса: 1. стицање знања о различитим теоријским приступима у проучавању рода; 2. разумевање историјске и културне условљености конструкције рода/пола; оспособљавање за критичку рефлексију према етнографском материјалу; 3. развијање способности уочавања и проблематизовања појава, феномена у животу верника који су родно конотирани (нарочито оних који нису артикулисани као друштвено значајни феномени); 4. оспособљавање за самостално истраживање, разумевање, повезивање теоријског и емпиријског у истраживањима религије и рода.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања и вежбе - два семестра. У првом семестру студенти слушају предавања (1 час недељно – укупно 15 ) и вежбе (2 часа недељно 30); У другом семестру предавања 1 час недељно (укупно 9 недеља); вежбе 2 часа недељно (укупно 10 недеља по 2 часа); од једанаесте недеље студенти проводе четири недеље на теренском истраживању уз обавезу бар једне консултације у том периоду; завршна недеља: презентација семинарског рада. Настава у другом семестру је модификована због потреба теренског истраживања
Обавезе студената: Редовно похадјање наставе тј. предавања и вежби са дозвољеним изостанцима без оправдања ( до 3 по семестру). Усмени прикази и реферати, као и учешће у вежбама радионичарског типа. Писмена провера знања у другом семестру и израда семинарског рада који може бити резултат самосталног истраживачког (теренског) рада
Начин оцењивања рада и резултата: семинарски рад ( 50%) + тест (40%) + ангажовање-општи утисак учешћа у раду ( 10%)
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Упознавање са: садржајем предмета, начином рада и вредновањем рада, литературом

1. недеља
вежбе - уводни час
а)основне смернице за израду семинарског рада; б) понуда тема за израду семинарског (истраживачког теренског ) рада; ц) план студентског учешћа на часовима вежби; д) распоред референата за часове вежби у наредном семестру; е) задата литература коју студенти припремају за часове вежби.

2. недеља
предавање - Антропологија религије и проучавања рода
Утицај савремених студија о роду на религијске студије; методолошке и практичне импликације смене парадигми у религијским студијама под утицајем студија о роду

2. недеља
вежбе - Антропологија религије и проучавања рода
Дискусија у вези уводног предавања. У складу са посебним интересовањима – формирање тема за семинарске радове на предлог студената; понуда предложених тема за семинарске радове. б)прва фаза у истраживањима: план истраживања по фазама, литература

3. недеља
предавање - Основни појмови: род, пол, идентитет
дефиниције појмова, терминолошки проблеми, наведени појмови у контексту студија религије

3. недеља
вежбе - Основни појмови: род, пол, идентитет
а) дискусија у вези претходног предавања;б)дискусија у вези задате литературе литературе: 1)Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113 . (prevod u rideru) 2) Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 1-31. (prevod u rideru)

4. недеља
предавање - Основни појмови: родне улоге, родни статус, родна идеологија, родни стереотипи
дефиниције појмова, терминолошки проблеми, наведени појмови у контексту студија религије

4. недеља
вежбе - Основни појмови: родне улоге, родни статус, родна идеологија, родни стереотипи
Студенти праве речнике основних појмова везаних за религију и род користећи литературу и интернет сајтове. Литература: 1) Речник основних феминистичких појмова, “Жарко Албуљ”, Београд 1999.;2)The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism, Shelley Rabinovitch, James Lewis, Kensington Publishing Corp., New York, 2002.(Gender Activism in the Neo-Pagan Movement; The Goddess; Nature Religion; Neo-Paganism;Wicca;Witch…

5. недеља
предавање - Допринос феминизма у истраживању рода
-

5. недеља
вежбе - Допринос феминизма у истраживању рода
а) наставак вежби;б)тезе из задате литературе са претходног часа, дискусија у вези питања која формулишу студенти;

6. недеља
предавање - Феминистичка истраживања у религији
-

6. недеља
вежбе - Феминистичка истраживања у религији
формулишу се основна питања; дискутује у вези тема са предавања литература: 1) June O’Connor, The Epistemological Significance of Feminist Research in Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 45-63. (prevod u rideru); 2) Rosalind Shaw, “Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies”, u Religion & Gender, edited by Ursula King…. 65-76. (prevod u rideru)

7. недеља
предавање - Теоријски приступи истраживању рода
теоријски приступи религији са аспекта рода

7. недеља
вежбе - Теоријски приступи истраживању рода (теоријски приступи религији са аспекта рода
дискусија о прочитаној литератури;1) Magee Penelope M., Disputing the Sacred: Some Theoretical Approaches to Gender and Religion, in: Religion and Gender……101-120. 2) Pahnke Donate, Religion and Magic in the Modern Cults of the Great Goddess, in: Religion and Gender …. 165-176.

8. недеља
предавање - Теорије социјалне конструкције рода и њихова примена у истраживањима религије
-

8. недеља
вежбе - Теорије конструкције рода и њихова примена у истраживањима религије
формулисање основних теза и питања са предавања; примена анализе дискурса на примерима везаним за религију и род ( дексонструкција на примеру етнографске грађе и текстова у популарној теолошкој литератури)

9. недеља
предавање - Методологија у родним истраживањима
-

9. недеља
вежбе - Методологија у родним истраживањима
формулисање разлика између «традиционалних» метода у социолошким истраживањима и метода које разрађује антропологија рода (табеларно приказивање)

10. недеља
предавање - Технике и методски поступци у истраживању
квантитативни и квалитативни метод

10. недеља
вежбе - Технике и методски поступци у истраживању (квантитативни и квалитативни метод)
примери вођења интерактивног интервјуа ( презентација), примена квалитативног метода у истраживању

11. недеља
предавање - Феминистичка антропологија о женама у хришћ. – истраживања,перспектива
истраживања, перспектива

11. недеља
вежбе - Феминистичка антропологија о женама у хришћ. – истраживања,перспектива
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза. литература: 1) Ана Марија Грунфелдер, Феминистичка теологија, Критички осврт на методе и главна питања, у: Феминистичка теологија, Зборник радова са медјународне конференције: “Феминистичка теологија: од терије у праксу”, Нови Сад , 6-7.11.1998. приредила Свенка Савић, 2. издање Футура публикације, Нови Сад 2002. 22-38. 2)Елизабета Рајзер, Увод у феминистичку теологију, у: Феминистичка теологија ....54-61

12. недеља
предавање - Женске студије верских традиција
-

12. недеља
вежбе - Женске студије верских традиција
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза. Литература: Kari Elisabeth Borresen, Women’s Studies of the Christian Tradition: New Perspectives, in: Religion and Gender ……245-255. (prevod u rideru)

13. недеља
предавање - Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке теологије
Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке теологије у поређењу са теолошким аспектом вежбе: литература са претходног часа; анализа теолошких текстова, дискусија, формулисање најважнијих теза литература: 1) Жена у цркви, призвање, дарови и значај жене у хришћанству. Светигора, Цетиње, 2001., 5-11; 51-65;179-185;. 2) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001., 138-149; 214-230

13. недеља
вежбе - Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке теологије
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза литература: 1) Познановић Бранислава, Жена у православној вери, у: Феминистичка теологија ........91-97 2) Хегедиш-Ковачевић К., Жене у римокатоличкој цркви, у: Феминистичка теологија...121-127 3)Магда К, Жене у служби у протестантским и слободним протестантским црквама, у: феминистичка теологија ... 128- 133. 4)Кубурић З., Жене и црква, у: Феминистичка теологија....39-53.

14. недеља
предавање - Консултације у вези са семинарским радовима
-

14. недеља
вежбе - Консултације у вези са семинарским радовима
-

15. недеља
предавање - Припрема за тест знања
-

15. недеља
вежбе - Припрема за тест знања
-

16. недеља
предавање - Интерпретација библијских тема из перспективе истраживања рода
-

16. недеља
вежбе - Интерпретација библијских тема и теолошких текстова
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза; интерпетација теолошких текстова са аспекта рода, дискусија, формулисање најважнијих теза Литература: 1) Белоник Девора, Феминизам у хришћанству, Гутенбергова галаксија, Београд 2002. 25-35 2) Ана Марија Грунфелдер, Феминистичка теологија, Критички осврт на методе и главна питања, у: Феминистичка теологија, Зборник радова .....22-38. 3) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002. 11-15; 45; 53;55-56;103;115;121; 4) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001. 255-267.

17. недеља
предавање - Концепти брачних односа у хришћанству: родна идеологија
-

17. недеља
вежбе - Концепти брачних односа у хришћанству: родна идеологија
интерпетација теолошких текстова са аспекта рода, дискусија, формулисање најважнијих теза литература: 1) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002. 11-15; 45; 53;55-56;103;115;121;Мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност,приредио Владимир Димитријевић, Православна мисонарска школа при храму Светог Александра Невског, 2005. 466-563 2) Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001. 255-267.

18. недеља
предавање - Концепти материнства у хришћанству са аспекта рода
-

18. недеља
вежбе - Концепти материнства у хришћанству са аспекта рода
презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза; литература: 1) Радуловић,Л., “Учење вери”- конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе, у: Традиционално И савремено у култури Срба, Посебна издања књ.49,ЕИСАНУ, Београд, 2003., 25-46 припрема за теренско истраживање: појединачни предлози за конципирање семинарског рада;дискусија

19. недеља
предавање - Родна идеологија хришћанског васпитања
-

19. недеља
вежбе - Родна идеологија хришћанског васпитања
групна анализа делова текста; дискусија о издвојеним секвенцама из литературе. литерарура: 1) Шта треба да зна сваки православни дечак, Светигора, Цетиње, 2000. 2) Шта треба да зна свака православна девојчица: поверљиви разговори мајке са ћерком о најважнијим питањима, ИИ издање, Светигора, Цетиње, 2000. 3) Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002., 200-203. 4) Радуловић,Л., “Учење вери”- конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе,.....

20. недеља
предавање - Народна религија Срба и родна перспектива
-

20. недеља
вежбе - Народна религија Срба и родна перспектива
припреме за истраживања у вези семинарских радова - прве верзије упитника литератури: 1) Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, библиотека XX век, Београд,1997.,7-31; 55-63 3) Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988.,49-76; 83-90.

21. недеља
предавање - Концепти “женскости” и “мушкости”у религијским представама
-

21. недеља
вежбе - Концепти “женскости” и “мушкости”у религијским представама
анализа дискурса односа између полова у предањима (фолклорна грађа) литература: 1) материјал за анализу кратких фолклорних форми 2) Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988.,118-131. Наставак припрема за тест знања.

22. недеља
предавање - Репродуктивни статус и репродуктивна магија (контрола плодности)
-

22. недеља
вежбе - Репродуктивни статус и репродуктивна магија (контрола плодности)
рефлексија етнографске грађе и дискусија о антрополошким и етниолошким приступима проблему: литература: 1) Малешевић, М, Ритуализација социјалног развоја жене – Традиционално село западне Србије, Зборник радова Етнографског института књ. 19, Београд, 1986. 32-36;82-109. 3) Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988., 53-65;91-104.

23. недеља
предавање - Репродуктивни табу - репродуктивна изолација
менструација, полни потенцијал, полна плодност , климактеријум, “дис-сексуалност” и губитак репродуктивне способности

23. недеља
вежбе - Репродуктивни табу - репродуктивна изолација
Репродуктивни табу - репродуктивна изолација ( менструација, полни потенцијал, полна плодност , климактеријум, “дис-сексуалност” и губитак репродуктивне способности)презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза литературе: 1) Малешевић, М, Ритуализација социјалног развоја жене…. 36-54. 2) Kaplan G. A., Sedney M.A, Psychology and Sex Roles and Androgynous Perspective, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1980., 111-139. ( Chapter: The Menstual cycle, Pregnancy and childbirth, Menopause)

24. недеља
предавање - Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије
преокретање светог; покладни ритуали; обредне поворке (лазарице, краљице, коледари, вучари)

24. недеља
вежбе - Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије
Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије – преокретање светог; покладни ритуали; обредне поворке (лазарице, краљице, коледари, вучари) вежбе: пројекција филма “Ревена је женски светац прави”; дискусија

25. недеља
предавање - Конструкција рода у демонологији
Међусобни односи демона и људи. Представе о демонима – родне улоге и родна неједнакост

25. недеља
вежбе - тест знања
-

26. недеља
- - Православље и родна перспектива
У овој недељи настава се организује кроз радионице као наставак припрема за теренско истраживање. Студенти су подељени у две групе у зависности од теме истраживања: (шира тематика) : “Православље и родна перспектива” ; “Народна религија Срба и родна перспектива „-(наставак разговора о прочитаној задатој литератури за семинарски, издвајање основних проблема, разговор и формирање коначне верзије упитника)

27. недеља
пракса - Теренско истраживање
Студенти на терену треба да проведу две недеље - 3 часа истраживања недељно. Локације за теренско истраживање договорене су са студентима у зависности од могућности. Студенти имају обавезу да долазе на договорене консултације: разговор о проблемима у истраживању на терену,обради података, систематизацији грађе и анализи.

28. недеља
пракса - Теренско истраживање
-

29. недеља
предавање - Презентација семинарских радова
-

30. недеља
предавање - Испитна оцена - сумирање свих резултата рада у току два семестра
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Obavezna literatura: 1. Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113 . (prevod u rideru) 2. Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 1-31. (prevod u rideru)
4. The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism, Shelley Rabinovitch, James Lewis, Kensington Publishing Corp., New York, 2002. (Gender Activism in the Neo-Pagan Movement; The Goddess; Nature Religion; Neo-Paganism; Wicca; Witch….) 5. June O’Connor, The Epistemological Significance of Feminist Research, in Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 45-63. (prevod u rideru)
6. Rosalind Shaw, “Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies”, u Religion and Gender, edited by Ursula King…. 65-76. (prevod u rideru) 7. Magee Penelope M., Disputing the Sacred: Some Theoretical Approaches to Gender and Religion, in: Religion and Gender……101-120. (prevod u rideru) 8. Pahnke Donate, Religion and Magic in the Modern Cults of the Great Goddess, in: Religion and Gender …. 165-176. (prevod u rideru)
Kari Elisabeth Borresen, Women’s Studies of the Christian Tradition: New Perspectives, in: Religion and Gender ……245-255. (prevod u rideru)
Kaplan G. A., Sedney M.A, Psychology and Sex Roles and Androgynous Perspective, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1980., 111-139. (Chapter: The Menstual cycle, Pregnancy and childbirth, Menopause)
Ана Марија Грунфелдер, Феминистичка теологија, Критички осврт на методе и главна питања, у: Феминистичка теологија, Зборник радова са медјународне конференције: “Феминистичка теологија: од терије у праксу”, Нови Сад , 6-7.11.1998. приредила Свенка Савић, 2. издање Футура публикације, Нови Сад 2002. 22-38. 9.Речник основних феминистичких појмова, “Жарко Албуљ”, Београд 1999.
Елизабета Рајзер, Увод у феминистичку теологију, у: Феминистичка теологији ..54-61
Познановић Бранислава, Жена у православној вери, у: Феминистичка теологија ........91- 97 13. Хегедиш-Ковачевић К., Жене у римокатоличкој цркви, у: Феминистичка теологија...121- 127 14. Магда К, Жене у служби у протестантским и слободним протестантским црквама, у: феминистичка теологија ... 128- 133.
Кубурић З., Жене и црква, у: Феминистичка теологија....39-53. 16. Жена у цркви, призвање, дарови и значај жене у хришћанству. Светигора, Цетиње, 2001., 5-11; 51-65;179-185;. 17. Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001., 138-149; 214-230; 255-267 18. Белоник Девора, Феминизам у хришћанству, Гутенбергова галаксија, Београд 2002. 25-35
Спасење кроз брак и породицу, Св. Филарет Московски, Св. Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Светигора, Цетиње, 2002. 11-15; 45; 53;55-56;103;115;121;200-203 20. Радуловић,Л., “Учење вери”- конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе, у: Традиционално И савремено у култури Срба, Посебна издања књ.49, ЕИСАНУ, Београд, 2003., 25-46
Радуловић, Л.,“Алтернативни религијски култови и род“, у:Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Етноантрополошки проблеми, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за етнологију и антропологију, Београд, 2005, 183-204. 22. Шта треба да зна сваки православни дечак, Светигора, Цетиње, 2000.
Шта треба да зна свака православна девојчица: поверљиви разговори мајке са ћерком о најважнијим питањима, ИИ издање, Светигора, Цетиње, 2000. 24. Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, библиотека XX век, Београд, 1997., 7-31; 55-63 25. Бадентер Елизабет, Једно је друго, Свејтлост, Сарајево, 1988.,49-76; 83-90;91-104
Малешевић, М, Ритуализација социјалног развоја жене – Традиционално село западне Србије, Зборник радова Етнографског института књ. 19, Београд, 1986. 32-36; 36-54; 82-109.
Мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност,приредио Владимир Димитријевић, Православна мисонарска школа при храму Светог Александра Невског, 2005. 466-563.
Општа допунска литература
1. Армстронг, К., Историја Бога: 4000 година тражења кроз јудаизам, Хришћанство и ислам, Народна књига, Алфа, Београд 1995. 2. Јудитх Бутлер, Невоље с родом: феминизам и субверзија идентитета, Женска инфотека, Загреб, 2000. 3. Белфорд Уланов, Е. Архетипови женског, Психологија женског, Београд: Нолит 1995. 17-35.
4. Белфорд Уланов, Е.,Женско и учење о христу и богу, Психологија женског ….265- 275 5. Благојевић. М., Фертилитет и родитељство: Србија 90 –тих, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд 1997
6. Благојевић, М., Феминизам на крају века:лекције о различитости, Феминистичка теологија, Зборник радова са медјународне конференције: “Феминистичка теологија: од терије у праксу”, Нови Сад , 6-7.11.1998. приредила Свенка Савић, 2. издање Футура публикације, Нови Сад 2002. 7. Дил, П. Симболика у Библији, Добра вест и издавачка књижниаца Зоран Стојановић, Нови Сад 1991.
8.Шушњић, Ђ., Религија 1. , 2 , Чигоја штампа, Београд, 1998. 87-109; 63-87
9.Јоган, М., Дружбена конструкција хиерархије мед сполома, Факултета за социологијо, политичне веде ин новинарство, Љубљана 1990. 10.Јовановић, Б., Магија српских обреда, Светови, Нови Сад, 1995. 124 –172
11.Папић Ж, Полност и култура, тело и знање у социјалној антропологији, XX век, Београд, 1997. 5-26 12.Монагхан Ј. , Јуст П., Социјална и културна антропологија, “Шахинпашић”, Сарајево 2003. (поглавља: Фернандо тражи жену: секс и крв, 75-89;
13.Митерауер М. , Кад је Адам копао а Ева прела: историјско-антрополошки огледи из прошлости европске породице, Удружење за друштвену историју, Београд, 2001, 85-127. ( Абдулах и Годлива:О статусу мушкараца и жена у светлу “светих имена”. 14. Танахил, Р., Човек и секс, Београд: Просвета, 1981., 122-156, 250-270
19. Поповић, В., Психологија женског, увод, приредио В. Поповић, Београд: Нолит, 1995.,7-17 20. Хардинг, М.Е.,Унутрашње значење месечевог циклуса, Психологија женског, 21. Јеротић, В., Ева и Марија – хришћанско и Јунгово схватање, Психологија женског 252-265;
Пандиан, Џ., Духовна интеграција културног ја: антрополошки приступ проучавању религије; Култура 101, Београд 2001. 68-77 23. Филис, М., Женска симболика и женско понашање у радикалним религијским покретима: Фрањевци, Квекери, Гандијевци Култура 101, Београд 2001.,90-100 24. Радуловић, Л., Родно конструисана “судбина” вештице, (Мизогинија у Србији: дискурски и праксе ИИ , у штампи),( доступно у ридеру)
25. Миловска Д., Жени - светици во јужнословенската писмена традиција, Зборник: Истражувања од области на родовите студии, том 1. ур. Катарина Колозова, Еуро Балкан, Скопје, 2002. 129-152. 26. Елка Јачева – улчар, Третманот на жената во народниот живот и во народната книжевност на Македонија, Зборник: Истражувања од области на родовите студии, том 1. ...153-184.
27. Бојаџијевска Маја, Имагинарни жени: излегување од сенката?, Зборник: Истражувања.....185-214.
9. Kaplan G. A., Sedney M.A, Psychology and Sex Roles and Androgynous Perspective, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1980., 55-63; 341-343. 10. King, U., (ed.), Religion & Gender. Oxford & Cambridge, MA:Blackwell, 1995, ostali tesktovi koji ne ulaze u obaveznu literaturu
13. Lindsey L.Linda, Gender roles: a Sociological Perspective, with a chapter by Sandra Christy, Prentice-Hall, Englewood Cliffts, New Jersey, 1994.chapter 1, Theoretical Perspectives, 1-18 ,chapter 12, Religon and Patriarchy, 279-303)
18. Turner S.Bryan, The Body and society, Sage Publications, 1996. ( The Body and Religion, 60-82; Patriarchy:Eve’с Body, 126-142)
↑↑↑