Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија миграција (докт.)
У оквиру предмета: Антропологија миграција
Предавачи: др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курс се састоји из две целине, теоријског и аналитичког дела. У оквиру теоријског дела фокус је на разумевању и проблематизовању кључних појмова као што су добровољне и присилне миграције, транснационализам, дијаспора, космополитизам Акценат у аналитичком делу курса је на анализи примера из праксе (културни и национални идентитети мигранта и потомака миграната, фениминизација миграција, феномен избеглиштва, проблем азила). Фокус курса је, првенствено, на миграцијским токовима у Европи и оспособљавању студената да спроведу самостално истраживање релевантне тематике, које ће резултовати научним чланком/поглављем дисертације.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се докторанти упознају са савременим теоријама и овладају основним теоријским апаратом о миграцијама, транснационализму, дијаспори, "илегалности" и космополитизму што су неопходни чиниоци за даље разумевање и антрополошко тумачење миграција
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Консултативна, индивидуална настава у јесењем семестру са сваким појединачним кандидатом, прилагођена теми његове/њене дисертације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Antonijević, Dragana. 2013. Stranac ovde, stranac tamo : antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Anthias, Floya. 1998. Evaluating ’Diaspora’: Beyond Ethnicity. Sociology 32 (3): 557-580/1-15.
Brinkerhoff, Jennifer M. 2009. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sаo Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo.
Delanty, Gerard, Ruth Wodak and Paul Jones, eds. 2008. Identity, Belonging and Migration. Liverpool: Liverpool University Press.
De Genova, Nicholas. 2002. Migrant “illegality” and deportability in everyday life. Annual Review of Anthropology 31: 419–47.
Hristov Petko, ed. 2012. Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofia: Paradigma.
Koser, Khalid. 2007. International Migration. A Very Short Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press.
Majnhof, Ulrike Hana i Ana Triandafilidu, ur. 2008. Transkulturna Evropa. Beograd: Clio.
Spohn, Willfried and Anna Triandafyllidou, eds. 2003. Europeanisation, National Identities and Migration. Changes in Boundary Constructions between Western and Eastern Europe. London and New York.
Стојић Митровић, Марта. 2012а. Светска економска криза као индикатор системске дискриминације миграната: пример мигрантских грађевинских радника у Словенији. Гласник Етнографског института САНУ LX (1)
Стојић Митровић, Марта. 2012б. Екстернализација граница Европске уније и појава импровизованих мигрантских насеља у Србији. Зборник Матице српске за друштвене науке 2(139): 237-248.
Vertovec, Steven, еd. 2009. Anthropology of Migration and Multiculturalism: New Directions. London: Routledge.
↑↑↑