Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија старости (докт.)
У оквиру предмета: Антропологија старости
Предавачи: др Љубица Милосављевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет се састоји из две целине. Прва подразумева проучавање процеса који су учествовали у конструисању старости као друштвеног проблема у српском друштву. Друга целина усмерена је ка проучавању појава и проблема у савременом друштву који су на директан или индиректан начин повезани са старошћу кao социокултурним фeнoмeном.
Циљ изучавања курса: Упoзнaвaњe студeнaтa сa тeoриjoм и мeтoдoлoгиjoм прoучaвaњa старости као социокултурног феномена у aнтрoпoлoгиjи и њихово оспособљавање да препознају и аналитички посматрају дати феномен у оквиру савременог друштва.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Настава је класичног и консултативног типа. Обавља се индивидуално и у функцији је писања семинарског рада и дела докторске тезе.
План курса:

1. недеља
предавање - Старост као социокултурни феномен
Антрополошко дефинисање старости

2. недеља
предавање - Конструисање старости као друштвеног проблема
Упознавање са кључним процесима који су учествовали у конструисању старости као друштвеног проблема.

3. недеља
предавање - Конструисање старости као друштвеног проблема
Упознавање са кључним процесима који су водили конструисању старости као друштвеног проблема кроз пензије, пензијско осигурање и пензионе фондове.

4. недеља
предавање - Конструисање старости као друштвеног проблема
Упознавање са кључним процесима који су водили конструисању старости као друштвеног проблема кроз организовано становање у старости

5. недеља
предавање - Старост и политика
Потенцијал старог човека као политичког субјекта у скоријој историји српског друштва

6. недеља
предавање - „Сребрна/седа“ економија
Упознавање са основним концептима економије окренуте старима као потрошачима.

7. недеља
предавање - Стратегије деловања у старости
Упознавање са могућностима деловања старијих припадника друштва с циљем очувања или побољшања економског статуса

8. недеља
предавање - Старост и медији
Представљање старости у медијским изворима

9. недеља
предавање - Старост и популарна култура
Представљање старости у рекламама и на филму

10. недеља
предавање - Стереотипи везани за старост
Упознавање са најчешћим позитивним и негативним стереотипима везаним за старост

11. недеља
предавање - Старост и одевање
Између друштвено прихватљивог и друштвено неприхватљивог

12. недеља
предавање - Старост и тело
Између друштвено прихватљивог и друштвено неприхватљивог

13. недеља
предавање - Стари као други
Упознавање са концептима геронтофобије и ејџизма

14. недеља
- - Семинарски рад и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Arber, Sara; Kate Davidson and Jay Ginn (eds.). 2003. Gender and Ageing: Changing Roles and Relationships. Maidenhead – Philadelphia: Open University Press.
Binstock, Robert H. and Linda K. George (eds.). 1985. Handbook of Aging and the Social Sciences. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
Blaikie, Andrew. 1999. Ageing and Popular Culture. Cambridge: Cambridge University Press
Cruikshank, Margaret. 2009. Learning to be Old: Gender, Culture, and Aging. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Kovač, Senka. 2010. Na životnim raskrsnicama: predstave Beograđana o svojoj starosti. Etnoantropološki problemi 5 (3): 57-74.
Kovačević, Ivan. 2010. Legenda o dedi i Jaffa keksu. Etnoantropološki problemi 5 (3): 43-55.
Milosavljević, Ljubica i Dragana Antonijević. 2015. Starački domovi kao perspektiva i realnost starih gastarbajtera. Etnoantropološki problem 10 (2): 333-355.
Milosavljević, Ljubica. 2014. Antropologija starosti: domovi: konstruisanje starosti kao društvenog problema kroz organizovano domsko zbrinjavanje - od sirotinjskih do staračkih domova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Milosavljević, Ljubica. 2014. Antropologija starosti: penzije: konstruisanje starosti kao društvenog problema kroz penzije - od prvih penzionera do penzionih fondova. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Milosavljević, Ljubica. 2013. Zašto su "namćori" otišli iz komšiluka? Predstavljanje starosti u domaćoj televizijskoj reklami - ponovljeno istraživanje. Etnoantropološki problemi 8 (1): 117-148.
Milosavljević, Ljubica. 2013. Starost i politika: konstruisanje političkog potencijala penzionisanog dela društva od obnavljanja višestranačja u Srbiji. Etnoantropološki problemi 8 (4): 987-1011.
Milosavljević, Ljubica. 2012. Ogledi iz antropologije starosti. Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Миноа, Жорж. 1994. Историја старости: од антике до ренесансе. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Mollenkopf, Heidrun and Alan Walker (eds.). 2007. Quality of Life in Old Age: International and Multi-Disciplinary Perspectives. Springer.
Rees Jones, Ian; Martin Hyde; Christina R. Victor; Richard D. Wiggins; Chris Gilleard and Paul Higgs. 2008. Ageing in a Consumer Society. From Passive to Active Consumption in Britain. Bristol: The Policy Press: University of Bristol.
Twigg, Julia. 2013. Fashion and Age. Dress, the Body and Later Life. London: Bloomsbury Academic
↑↑↑