Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија Старог света (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија Старог света
Предавачи: др Сенка Ковачредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Премет чине основна знања о културама Старог света, изложених према времену настанка, значају и географској распрострањености. Издвојени су најстарији културни хоризонти у Азији ,Европи и Африци.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти усвоје релевантна основна знања о културама Старог света, а кроз интерактивну дискусију на часовима развију способност за критичку интерпретацију релевантне проблематике.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање предмета Антропологија Старог света. Студенти су обавезни да активно похађају наставу, континуирано читају одговарајућу литературу и учествују у дискусијама н
Облици наставе: Настава се одвија се кроз предавања и дискусионе групе, током четири часа недељно,уз презентације предметног наставника, које су доступне студентима.
План курса:

1. недеља
предавање - Кутурни хоризонти у Старом свету. Културни хоризонти у Азији
Циљ часа је одрђивање прецизних хронолошких и других оквира за проучање културних хоризоната у Старом свету (Азији, Европи и Африци). Културни хоризонти анализирани су према А) хронологији Б) културном значају В) географској распрострањености. На овом часу издвојени су најважнији културни хоризонти на Блиском истоку:сумерски, вавилонски, асирски, Урарту).
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I,New York, London,27-50

2. недеља
предавање - Културни хоризотни у Азији - Блиски исток
Циљ овог часа је да се кроз најзначајније културе које су анализиране према хронологији, културном значају и географској распрострањености, укаже на шири значај предњеазијског културног простора. Издвојене су хебрејска и феничанска култура и њихове везе са А) осталим културама у Меопотамији Б) са северном и источном Африком.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (75-88)
Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (75-88)

3. недеља
предавање - Културни хоризонти у Азији – Персија и Индија
Циљ овог предавања је да студнете упозна са одговарајућом литературом и другим приступима у тумачењу старих култура у Персији. Циљ предавања је да укаже на значај (локални и шири) старих култура у долини Инда, првенствено култура Харапа и Мохенђо Даро.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (Ancient Indian Civilisation), 99-124

4. недеља
предавање - Културни хоризонти у Азији - Кина и Јапан
Кроз предавања студенти ће се упућивати у релевантну литературу и друге приступе (архолога) у тумачењу старих култура у Кини и Јапану. Указаће се на тешкоће у презентовању, анализи материјала и доношењу закључака. На предавањима биће приказан и одговарајући илустративни материјал.
Литература: Vesna Vučinić, "kada se rodila civilizacija u Kini", Kulture istoka, 3,1985, 19-25
Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I New York, London 125-147

5. недеља
предавање - Културни хоризонти у Европи - Критско-микенски културни хоризонт
Циљ овог овог часа је да укаже на значај критско-микенског културног хоризонта, као и на значајније путеве миграција популација на том простору.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (The Minoan and Mycenaean Civilisation), 88-98.
Džon Čedvik, Mikenski svet, Beograd, 1980, 33-49;104-113

6. недеља
предавање - Културни хоризонти у Европи - Хеленски културни хоризонт
Циљ овог часа је да укаже на значај хеленског културног хоризонта на локалном и ширем простору. Интерактивним облицима наставе студенти ће се мотивисати да на часу повежу до тада усвојена знања и упуте у релевантну литературу.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997, (Greek Civilisation, 155-192); The Hellenistic civilization, 192-218)

7. недеља
предавање - Културни хоризонти у Европи-етрурски културни хоризонт
На предавањима студенти ће бити упознати са основним теоријским поставкама Жоржа Димезила (Archaic Roman religion) и других аутора који су се бавили “етрурским питањем”. Указаће се на раличита тумачења утицаја етрурског културног хоризонта на римски (романски културни хоризонт).

8. недеља
предавање - Културни хоризонти у Европи-римски културни хоризонт
Циљ овог часа је да укаже на значај римског културног хоризонта, на локалном и ширем простору. Интерактивним облицима наставе студенти ће се мотивисати да на часу повежу до тада усвојена знања и да се упуте у релеватну литературу.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (Roman Civilisation, 219-256)

9. недеља
предавање - Средоземни етнокултурни комплекс и Африка
Циљ овог часа је да студенте упозна са Средоземним етнокултуним компелеском и местом Африке у њему.Анализираће се културе по хронологији и културном значају. Посебно ће бити анализиране културе старог Египта.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (Egiptian Civilisation, 51-69)

10. недеља
предавање - Културни хоризонти у Африци:Нубија; Преаксумски и аксумски културни хоризонти
Циљ овог предавања је да укаже на значај керма-кушитског и напато-мероитског културног хоризонта. У другом делу предавања указаће се на значај преаксумских и асумских култура.
Литература: Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner, Standish Meacham, Alan T.Wood, Richard W. Hull, Edvard McNall Burns, World civilization, Their History and Their Culture, volume I (ninth edition), New York, London 1997 (Nubian Civilisation, The Christian Kingdom of Ethiopia, 69-73.

11. недеља
предавање - Културни хоризонти у североисточној Африци
Циљ предавања је да укаже на особености култура које су примиле хришћанство у североисточној Африци. Анализираће се особености коптског, нубијског и етиопског монофизитског хришћанства и уметности.

12. недеља
предавање - Културни хоризонти у северној Африци
Циљ овог предавања је да укаже на значај гарамантског, картагинског, римског и хеленског културног хоризонта у Северној Африци. На предавањима и вежбама ће бити приказан одговарјући илустративни материјал.

13. недеља
предавање - Културни хоризонти у Западној Африци
Циљ овог предавања је да укаже најзначајније културне хоризонте у Западној Африци (Нок,Ифе,Јоруба-бенинско-дахомејски, моси-волтски и акан ашантски). Илустрације и презентација на CD-у.

14. недеља
вежбе - Маске,скулптуре и текстил као носиоци информација о културама западне Африке
У Музеју афричке уметности у Београду биће организовано стручно вођење, предавање уз студентске презентације са циљем да се продубе теоријска знања о западноафричким културама.

15. недеља
предавање - Културни хоризонти у Африци јужно од Екватора
Културни хоризонти у Африци јужно од Екватора Циљ овог предавања је да укаже на значај (локални и шири) старих култура јужно од Екватора- Куба, Вунгу и Зимбабве. Биће издвојене и анлизиране културе у источној Африци (свахилијска) и на Мадагаскару (малгашка).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Anre Godar, Umetnost Irana, Beograd, 1965,15-47.
Džon Čedvik, Mikenski svet, Beograd, 1980, 33-49;104-113
Branko Gavela, Susret sa umetnošću, Etrurci, Beograd, 1978, 9-104.
Pierre Grimal, Rimska civilizacija, Beograd, 1968, 21-44.
General History of Africa, Ancient Civilisations of Africa, Editor, G. Mokhtar, UNESKO, 1990, 90-102.Ијан Шо, Оксфордска историја старог Египта, CLIO, Београд 2004., 9-22 Филип Куртен, Стивен Фајерм
Филип Куртен, Стивен Фајерман, Леонард Томпсон и Јан Вансина, Историја Африке: од прапочетака до независности, CLIO, Београд, 2005., 87-98 Kurt Lange, Maks Hirmer, Egipat, Arhitektura,plastika, slik
General History of Africa, Ancient Civilisations of Africa,Editor, G. Mokhtar, UNESKO, 1990, 185-191. P. di Burge, Koptska umetnost, Novi Sad, 1970, 5-30.
Филип Куртен, Стивен Фајерман, Леонард Томпсон и Јан Вансина, Историја Африке: од прапочетака до независности, CLIO, Београд, 2005., 104-111 Jelena Aranđelović-Lazić, Magija i oblik,
Филип Куртен, Стивен Фајерман, Леонард Томпсон и Јан Вансина, Историја Африке: од прапочетака до независности, CLIO, Београд, 2005., 51-60 General History of Africa, Ancient Civilisations of Africa,
Senka Kovač, Maska kao znak, Filozofski fakultet, Beograd, 1996, 195-200
Филип Куртен, Стивен Фајерман, Леонард Томпсон и Јан Вансина, Историја Африке: од прапочетака до независности, CLIO, Београд, 2005., 32-40 и 164-184
↑↑↑