Etnologija i antropologija

Курс:
Увод у етнологију и антропологију (осн.)
Предавачи: др Гордана Горуновићванредни професор
др Ивана Гачановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Етнологија, социјална и културна антропологија као научне дисциплине. Историја етнологије и антропологије. Водеће националне традиције у оквиру опште дисциплинарне историје. Теоријска и методолошка мисао: перспективе, парадигме, школе. Истакнути аутори, зачетници школа и парадигми. Главне области рада и субспецијализације.
Циљ изучавања курса: Главни циљ је да се студенти упознају са сложеном матрицом теоријско-методолошког мишљења и главних области/предмета истраживања у историји дисциплине и њеној савременој ситуацији.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања и вежбе. Настава на вежбама се одвија кроз презентације унапред задатих штива за читање и дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - Етнологија, социјална и културна антропологија као научне дисциплине
Предмет и битна обележја антрополошке перспективе култура, разноврсност култура и појава, компарација и контекст статус теренскоистраживачког рада и етнографије теорија и емпиријски подаци писање и читање етнографије емски и етски аспекти

1. недеља
вежбе - Разговор о литератури и темама презентација

2. недеља
предавање - Друштвена природа човека
Природа и друштво/култура Језик Култура и екологија Друштвене интеракције, игре и актери Друштвени статуси, улоге и моћ Сопство, јавно и приватно

2. недеља
вежбе - Еволуционизам
Значај и ограничења еволуционистичке теорије у антропологији Луис Морган Едвард Тајлор Џемс Фрејзер лит. Delijež, Rober, Istorija antropologije, str. 11-50.

3. недеља
предавање - Друштво
Друштвена структура и организација друштвени системи локалне заједнице и организације друштвене норме и контрола социјализација, животне фазе и обреди прелаза

3. недеља
вежбе - Француска социолошко-антрополошка и етнографска школа
Емил Диркем Марсел Мос Арнолд Ван Генеп лит. Delijež, Rober, Istorija antropologije, str. 51-87, 105-107.

4. недеља
предавање - Сродство
Инцест и егзогамија наследни односи и рачунање сродства когнатско и билатерално сродство патрилинеарно порекло матрилеарни системи и матрифокалност кланови и родови биологија и сродство

4. недеља
вежбе - Дифузионизам и теорија културних ареала
Barnard, Alan, Povijest i teorija antropologije, str. 81-101.

5. недеља
предавање - Брак и брачни савези
Елементарне и сложене структуре сродства прескриптивна и преференцијална правила брака сродство, природа и култура сродство и род (gender

5. недеља
вежбе - Америчка релативистичка школа
Културни релативизам и партикуларизам Култура и личност, културна историја, етнолингвистика Франц Боас Алфред Луис Кребер Едвард Сапир и Бенџамин Ворф Рут Бенедикт Маргарет Мид lit. Delijež, nav. delo, 109-135.

6. недеља
предавање - Род (gender)
Род и подела рада Приватно/јавно Доминација мушкараца и потчињеност жена Природа/Култура "Мушки" и "женски" светови? Сексуалност

6. недеља
вежбе - Британски функционализам
Контекст, функција и систем посматрање са учествовањем Бронислав Малиновски лит. Делијеж, нав. дело, 155-172, 172-190.

7. недеља
предавање - Узраст и старосне групе
Социјализација и иницијација Обреди прелаза (брак, погребни обичаји)

7. недеља
вежбе - Структурални функционализам
А. Р. Редклиф-Браун Е. Е. Еванс-Причард лит. Делијеж, нав. дело, 155-214.

8. недеља
предавање - Друштвене хијерархије
Кастински систем Каста и друштвена мобилност Модерна Индија Класе и слојеви "Културне" класе

8. недеља
вежбе - Манчестерска школа
Динамички приступ Макса Глукмана и његових ученика лит. Делијеж, нав. дело, 287-292.

9. недеља
предавање - Политика, власт и моћ
Политичка антропологија Идеологија и легитимитет Интеграција и конфликт у тзв. друштвима заснованим на сродству Сегментарна организација Постколонијалне државе Политичко насиље

9. недеља
вежбе - Структурализам Клода Леви-Строса
лит. Делијеж, нав. дело, 227-249.

10. недеља
предавање - Размена
Економска антропологија Размена дарова као тотална друштвена установа Потлач, реципроцитет и моћ Значење артефаката

10. недеља
вежбе - Материјалистичке парадигме у америчкој културној антропологији
Неоеволуционизам, културна екологија и културни материјализам у америчкој антропологији Лесли Вајт Џулијан Стјуард Марвин Харис Eriksen, T. H. and Finn Sivert Nielsen. 2001. History of Anthropology, London: лит. Eriksen, T. H. and Finn Sivert Nielsen, А History of Anthropology(u srpskom prevodu, str. 79-84). Делијеж, нав. дело, 278-285

11. недеља
предавање - Културна екологија и марксизам
Екосистеми Начини производње Друштва ловаца и сакупљача Сељаштво

11. недеља
вежбе - Француска марксистичка антропологија
Класични марксизам структурални марксизам Клод Мејасу Морис Годелије Delijež, nav. delo, 251-285.

12. недеља
предавање - Религија и ритуал
Религијска пракса Ритуали и интеграција Мултивокалност симбола Политички ритуали у државним друштвима

12. недеља
вежбе - Наставак културализма у америчкој антропологији новим, семиотичким средствима
Симболички интерпретативни приступи Клифорд Герц Виктор Тарнер Маршал Салинс лит. Delijež, nav. delo, str.136-153, 292-304.

13. недеља
предавање - Етницитет
Друштвене класификације и стереотипи Ситуациони етницитети Етнички идентитет Етницитет и ранг Идеологија и употребе прошлости
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Barnard, Alan. 2011. Povijest i teorija antropologije. Zagreb: Jesenski i Turk, 81-101.
Delijež, Rober. 2012. Istorija antropologije: škole, pisci, teorije. Beograd: XX vek, 11-50, 51-87, 105-107, 109-153, 156-226, 228-249, 251-285, 287-308.
Eriksen, Thomas Hylland. 2001. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London: Pluto Press, 24-311.
Eriksen, T. H. and Finn Sivert Nielsen. 2001. A History of Anthropology, London: Pluto Press, pp.76-93.
Општа допунска литература
Bauzinger, Herman. 2002. Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije, Beograd: ХX vek ("Путеви просветитељства", 16-29; "Романтизам", 29- 42).
Dimon, Luj. 2004. Nacionalna varijanta: Narod i nacija kod Herdera i Fihtea. U: Ogledi o individualizmu, Beograd: Clio, 131-149.
Moore, Jerry. 2002. Uvod u antropologiju: teorije i teoretičari kulture, Zagreb: Jesenski i Turk.
Hojdžer, Heri. 1972. Odnos jezika prema kulturi. U: Kreber, A. L. (ur.), Antropologija danas, Beograd: Vuk Karadžić, 491-509.
Malinovski, Bronislav. 1970. Naučna teorija kulture, Beograd: Prosveta, (poglavlja IV- 82-86, VII – 106-111; X – 124-148).
Mалиновски, Бронислав. Магија, наука и религија и друге студије, Београд (Секс и потискивање у примитивном друштву, Психоанализа и антропологија, Функционална теорија), 135-172, 200-219, 361-377.)
Malinovski, B. Argonauti Zapadnog Pacifika (Uvod, III Suština Kule, XXII Značenje Kule), 1-23, 72-93, 454-462.
Redklif-Braun, A. R. Struktura i funkcija u primitivnom društvu (6. Sociološka teorija totemizma, 164-184; 9. O pojmu funkcije u društvenim naukama; и 10. O društvenoj strukturi, 248-284.)
Mos, Јedna kategorija ljudskog duha: pojam ličnosti, pojam ’ja’; Stvarni i praktični odnosi psihologije i sociologije; Ogled o daru. U: Sociologija i antropologija, (I): 317-357,(II):7-212;(I):254-286
↑↑↑