Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија рода и сродства (осн.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Већ готово век и по истраживање сродства заузима једно од централних места у антрополошким истраживањима. Историја антрополошке мисли о сродству открива теоријске и епистемолошке помаке који су уочљиви особито од седамдесетих година двадесетог века. Резултат ових промена јесте редефинисање домена и подручја истраживања и преиспитивању основних принципа, појмова и концепата у контексту нових оријентација и сазнања. У процесу критичких промишљања теоријских и аналитичких категорија и вредности дисциплине проблематика родних (gender) односа, тела и сексуалности долази у центар истраживања сродства.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним теоријским и методолошким питањима, приступима и резултатима антрополошког изучавања сродства, брака, родних односа и сексуалности, као и са различитим културним концептуализацијама ових односа.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Настава ће се одвијати кроз предавања, вежбе и семинарске дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - О развоју сродства и сродничког система код људи
-

2. недеља
предавање - Како је све почело: Морган и инвенција сродства
-

3. недеља
предавање - Периодизација четири велике епохе у студијама сродства:појмови,концепти,проблеми
-

3. недеља
вежбе - Периодизација четири велике епохе у студијама сродства; појмови, концепти,пробл.
-

4. недеља
- - Ко су наши рођаци: политика генеалогија и конструкција социјалног сећања
-

5. недеља
предавање - Концепт сродства и родних односа у теорији о групама порекла/ филијације
-

5. недеља
вежбе - Концепт сродства и родних односа у теорији о групама порекла/ филијације
-

6. недеља
предавање - Патрилинеарно порекло и родни односи
-

6. недеља
вежбе - Патрилинеарно порекло и родни односи
-

7. недеља
предавање - О изучавању сродства на Балкану
-

7. недеља
вежбе - О изучавању сродства на Балкану
-

8. недеља
предавање - Матрилинеарни сист. порекла; сист. двоструког, билинеарног и когнатског порекла
-

8. недеља
вежбе - Матрилинеарни сист. порекла; системи двоструког, билинеарног и когнатског порекл
-

9. недеља
предавање - Ка критици теорије о групама порекла и универзалистичког концепта патријархата
-

9. недеља
вежбе - Ка критици теорије о групама порекла и универзалистичког концепта патријархата
-

10. недеља
предавање - Теорија брачних савеза – размена жена као друштвени уговор
-

10. недеља
вежбе - Теорија брачних савеза – размена жена као друштвени уговор
-

11. недеља
предавање - Елементарни, полукомплексни и комплексни сроднички системи
-

12. недеља
предавање - Друштво без очева и мужева – оспоравање теорије брачних савеза
-

13. недеља
- - Теренска истраживања
-

14. недеља
- - Теренска истраживања
-

15. недеља
- - Теренска истраживања
-

16. недеља
предавање - Хришћанство као елемент трансформације сродства у (западној) Европи
-

16. недеља
вежбе - Хришћанство као елемент трансформације сродства у (западној) Европи
-

17. недеља
предавање - Економија сродства - од брачних правила до брачних стратегија
-

17. недеља
вежбе - Економија сродства - од брачних правила до брачних стратегија
-

18. недеља
- - Колоквијум
-

19. недеља
предавање - Сродство и породица између идеологије и економије
-

19. недеља
вежбе - Сродство и породица између идеологије и економије
-

20. недеља
предавање - Сродство као симболички систем - критика натурализама у студијама сродства
-

21. недеља
предавање - Сродство, родни односи и "чињенице" биолошке репродукције
-

21. недеља
вежбе - Сродство, родни односи и "чињенице биолошке репродукције"
-

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
-

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
-

23. недеља
предавање - Савремена тумачења забране инцеста
-

23. недеља
вежбе - Савремена тумачења забране инцеста
-

24. недеља
предавање - Сродсто и нове репродуктивне технологије – проблеми идентитета и етички проблеми
-

24. недеља
вежбе - Сродсто и нове репродуктивне технологије – проблеми идентитета и етички проблеми
-

25. недеља
предавање - Нови облици породице и нови концепти сродства
-

25. недеља
вежбе - Нови облици породице и нови концепти сродства
-

26. недеља
предавање - Нови облици породице и нови концепти сродства
-

26. недеља
вежбе - Нови облици пшородице и нови концепти сродства
-

27. недеља
- - Инцест и насиље у породици
-

28. недеља
- - Систематизација градива
-

29. недеља
предавање - Систематизација градива
-

30. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
13. Gejl Rubin. „Trgovina ženama: beleške o ’političkoj ekonomiji polnosti’. U: Ž. Papić, L. Sklevicky, Antropologija Žene, Biblioteka XX vek, 2003, 87-145.
14. Z. Ivanović, Antropološka kritika teze o "braku kupovinom žena",Etnoantropološki problemi, n. s. god. 2, sv. 4, 2007, 169-207.
15. Z. Ivanović, Pogovor: „Antropologija žene” i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, u: Ž. Papić, L. Sklevicky (ur.), Antropologija žene, Drugo izdanje, XX vek, Beograd, 2003, 387- 435.
16. Ž. Papić, Novija feministička kritika patrijarhata: relativizacija univerzalizma, Sociologija, br. 1, 1993, 107-120.
17. S. Junko Yanagisako and J. Fishburne Collier, Toward a Unified Analysis of Gender and Kinship, In: Robert Parkin with Linda Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 275-293.
18. M. Bloch, Descent and Sources of Contradiction in Representations of Woman and Kinship, u : J. Fishburne Collier and S. Yanagisako (eds.), Gender and Kinship. Essays toward a Unified Analysis, Stanford University Press, Stanford, 1987, 324-337.
19. A. Waltner, Kinship Between the Lines : The Patriline, the Concubine and the Adopted Son in Late Imperial China, In: Mary Jo Maynes, Ann Waltner, Brigitte Soland and Urlike Strasser (eds.), Gender, Kinship, Power. A Comparative and Interdisciplinary History, Routledge, New York, London, 1996,67-78.
21. Žikić, Bojan (2008), „Neukroćena ‘goropad’: upravljanje reprodukcijom kao kulturna praksa“. Etnoantropološki problemi, n.s. god. 3, sv. 1, 2008, 143-157.http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/zikic_upravljanje_reprodukcijom_kao_kulturna_praksa.pdf
22. Roberts, Dorothy (1996), Killing the Black Body: Race, Reproduction and the Meaning of Liberty, ch. 6, New York: Pantheon, 246-293. http://www.geneticsandsociety.org/article.php?id=1993
23. Goslinga Roj, Džilijan (2003), Granice tela, fikcija ženskog ja. Etnografski pogled na moć, feminizam i reproduktivne tehnologije, Кultura, br.105/106,183-209.http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/1687.pdf
24. Hayden, Corine P., (1995), Gender, Genetics, and Generation : Reformulation Biology in Lesbian Kinship, Cultural Anthropology, Vol. 10, No. 1, 41-63. http://anthropology.berkeley.edu/sites/default/files/hayden%20Gender%20Genetics.pdf
25. M. Mитерауер, Кад је Адам копао а Ева прела: Историјско антрополошки огледи из прошлости европске породице, Удружење за друштвену историју, Београд, 2001, 2001, 51-71.
26. С. Бојанин, Брачне одредбе Жичке повеље између црквеног и народног концепта брака, Византијски свет на Балкану, 2012, 425-442.
27. F. Eritije,Dve sestre i njihova mati. Antropologija incesta,XXvek, Beograd, 2003, 5-22; 274- 304, 361-365.
28. M. Godelije, Sol-novac i robni promet kod Barija u Novoj Gvineji, u: Moris Godelije, Marksizan i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982, 289-336.
29. A. Perdoso de Lima, Is blood ticker than economic interest in familial enterprises? u: P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and New York, 2000, 151-174
30. J. B. White, Kinship, reciprocity and the world market, u: P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and New York, 2000, 124-148.
31. H. Lutz, The New Maids. Transnational Women and the Care Economy, Zed Books, London, New York, 2011,111-118 (deo poglavlja Transnational Motherhood)
32. А. Milić, Porodica. Dijalog sociologije i istorije, u: Rađanje moderne porodice. Sociološka hrestomatija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1988, 1-42.
33. J. S. Modell, Open Adoptions: Extended Families, Exchanging Facts, u: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 246-264.
34. Z. Mršević, Registrovano partnerstvo kao neophodna civilna opcija i deo feminističke agende, http://www.gay-serbia.com/teorija/2004/04-08-28-registrovano-partnerstvo/index.jsp
35. M. Hughson, Sami roditelji na zapadnom Balkanu, u: Isidora Jarić (ur.), Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015, 11-34.
36. Hayden, Corine P., (1995), Gender, Genetics, and Generation : Reformulation Biology in Lesbian Kinship, Cultural Anthropology, Vol. 10, No. 1, 41-63. http://anthropology.berkeley.edu/sites/default/files/hayden%20Gender%20Genetics.pdf
37. H. Ragoné, Surogate Motherhood and American Kinship, In: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 342-360.
38. S. M. Kahn, Eggs and Wombs: The Origin of Jewishness, u : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 362-375.
39. L. Akesson, Bound by blood? New Meanings of Kinship and Individuality in Discourse of Genetic Counseling, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001,125-138.
40. C. Ivri, Iza kulisa prenatalne nege: prilagođavanje prenatalne dijagnostike akušersko-ginekološkoj praksi u Japanu, u: V. Rakić, I. Mladenović, R. Drezgić (ur.), Bioetika, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 155-193.
1. М. Godelije, Ubistvo oca ili žrtvovanje seksualnosti? Pretpostavke o osnovama socijalne veze, Treći program, br. 119-120,Beograd, 2003, 285-312.
2. J. B. Silk, Ties That Bond: The Role of Kinship in Primate Societies, u: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological Kinship, Rowman & Littlefield Publishers, New York, Oxford, 2001, 71-92.
3. Z. Ivanović, Još jednom o formativnom periodu antropologije: promena pojma istorije,Etnološke sveske 21( n.s.) 10, 2013, 183-199.
4. A. L. Kreber, Klasifikacioni sistemi srodstva, u : Dragoljub Mićunović (ur.), Teorije o društvu. Osnovi savremene sociološke teorije, knj 1, Vuk Karadžić, Beograd 1969, 263-267.
5. Z. Ivanović, Da li su postojala na "srodsvu zasnovana društva"? O (de)konstrukciji jednog antropološkog koncepta, Etnoantropološki problemi, n. s. god. 5, sv. 3, 2010, 19-32
6. Е. Е. Еванс-Причард, Нуерско политичко уређење, у: Е.Е. Еванс-Причард, Социјална anтропологија, Просвета, Библиотека XX век, Београд, 1983, 306-383.
7. A. Kuper, Lineage theory- A critical retrospect u: R. Parkin with Linda Stone (eds.), Kinship and family. An athropological reader, Blackwell publishing ltd., Oxford 2004, 79-93
8. Z. Ivanović, Antropološka kritika teze o "braku kupovinom žena". Prilog promišljanju interdisiciplinarnosti,Etnoantropološki problemi, n. s. god. 2, sv. 4, 2007, 169-196; 201-206. (157-220)
9. З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепције сличности међу сродницима,у: Животни циклус у градској средини, Посебна издања ЕИ САНУ, књ. 48, Београд, 2002, 375-382 (375-408)
10. S. E. Hutchinson, Identity and substance: the broadening bases of relatedness among the Nuer of southern Sudan, In: Janet Carsten (ed.), Culture of Relatedness. New Approaches to the Study of Kinship, Camridge University Press, Camridge,2000, 55-72.
11. Е. Лич, Клод Леви-Строс, Просвета, Библиотека XX век, Београд, 1982, 120-136.
12. G. Duby, Vitez, ženasvećenik, Logos, Split, 1987.
13. G. Duby, Love and Marriage in the Middle Ages, Polity Press, 1994.
16. P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and New York, 2000.
12. G. Gorunović, Strukturalno-antropološka teorija srodstva Klod Levi-Strosa, Antropologija. Časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja Filozofaskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2009, 17-30.
Општа допунска литература
1. T. R. Trautmmann, The Whole History of Kinship Terminology in Three Chapters. Before Morgan, Morgan and after Morgan, Anthropological Today, Vol 1 (2), 2007, 268- 287.
17. J. Butler, Is Kinship Always Already Heterosexual?, A Journal of Feminist Cultural Studies, Vol. 13, Nº 1, 2002, 14-44.
18. K. Weston, Families We Choose. Lesbians, Gays, Kinship, Revised Edition with a new Preface, Columbia University Press, New York, 1997.
19. M.Strathern, Reproducing the Future. Essayson anthropology, kinship and the new reproductive technologies, Manchester University Press, Manchester, 1992.
20. S. Franklin and H. Ragoné, Reproducing Reproduction. Kinship, Power and Technological Inovation, Univeristy of Pensylvania Press, Philadelphia, 1998.
21. J. Cromberg and T. Jenkins, Cultural Influences on the Perception of Genetic Disorders in the Black Population of Southern Africa, u: A. Clarke and E. Parsons (eds.), Culture, Kinship and Genes. Toward Cross-Cultural Genetics, Palgrave Macmillan, New York, 1997, 147- 157.
22. D. Heat, R. Rapp and K-S. Taussing, Genetic Citizenship, u: D. Nugent and J. Vinsent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, London, 2004, 152-167.
14. Ј. Goody, The developement of the family and marriage in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
15. П. Бурдије, Нацрт за јену теорију праксе. Три студије о кабилској етнологији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999, 63-115.
2. T. R.Trautmann, Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship, University of California Press, Berkeley, 1987.
3. C. Hua, ASocietywithout Fathers or Husbends. The Na of China, Zone Books, New York, 2001.
4. Ž. Papić, Polnost i kultura, XXvek, Beograd, 1997, 182-193; 260-291.
5. Bont (ed.), Épouser au plus proches. Incest, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, EHESS, Pasis, 1994.
6. J. Fishburne Collier and S. Junko Yanagisako (eds.), Gender and Kinship, Essays Toward a Unified Analysis, Stanford University Press, Stanford, 1987.
7. S. Yanagisako and C. Delanney, Naturalizing Power, u: S. Yanagisako and C. Delanney (eds.), Naturalizing Power. Essays in Feminist Cultural Analysis, Routledge, New York, London, 1995.
8. Mary Jo Maynes, Ann Waltner, Brigitte Soland and Urlike Strasser (eds.), Gender, Kinship, Power. A Comparative and Interdisciplinary History, Routledge, New York, London, 1996.
9. Edmund R. Leach, Virgin Birth, Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Irland, 1966, 39-49.
10. F. Ginsburg, R. Rapp, Politics of Reproduction, Annual Reviews in Anthropology 20, 1991, 311-343.
11. L. Stone, Kinship and Gender. An Introduction, Westiew Press, Oxford, 1997.
↑↑↑