Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија друштва (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија друштва
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у основне појмове о друштву и његовој култури. Одређење друштва и друштвене структуре. Типови друштвених структура. Приступи друштву: историјски, функционални, значењски итд. Друштвене групе: врсте, улога и значење. Друштвени односи: начин производње, сродство, религија и политика. Друштво и уметност, врсте, положај и значење уметности. Извори о друштву: материјална артефакта, усмени, писани, ликовни, музејски, електронски и други извори. Литература, обрада најзначајнијих научних дела о друштвеној структури и друштвеним групама. Вежбе: прикази, семинарски радови и истраживачки рад у архиву, музеју, библиотеци, статистичком заводу или на терену.
Циљ изучавања курса: Основни циљ предмета је да слушаоце уведе у познавање друштва и његове културе.Слушалац треба да овлада разноврсним теоријским оријентацијама о друштву и методологијама његовог проучавања, начинима истраживања и писањем семинарских радова.
Предуслови за полагање: Нема услова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Настава подразумева: предавања, израду приказа, семинарских и других истраживачких радова, излагање и разговор о темама које су обрађене.
План курса:

1. недеља
предавање - Друштвена структура- предавања
Одређење друштвене структуре, функције и узрочности, типови друштвене структуре

1. недеља
предавање - Упознавање студената са оквиром и садржајем предмета- предавања
Уводни час: упознавање студената са оквиром и садржајем предмета, начином рада на предмету, испитним питањима и литературом.

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са оквиром и садржајем предмета- вежбе
Подела приказа, семинарских радова и истраживачких пројеката и договор око динамике њиховог завршавања и излагања.

2. недеља
предавање - Приступи друштву: историјски приступ- предавања
Историјски приступ друштву. Значај архивских, демографских и музеолошких истраживања за познавање друштва.

2. недеља
вежбе - Приступи друштву- вежбе
Прикази радова: Л. X. Морган, К. Маркс, Ф. Енгелс, Е. Е. Еванс-Причард, М. Годелије.У. Везел

2. недеља
вежбе - Друштвена структура- вежбе
Прикази радова: М. Поповић, А. Р. Редклиф-Браун, К. Леви-Строс и др.

3. недеља
предавање - Приступи друштву- предавања
Функционални приступ друштву.

3. недеља
предавање - Приступи друштву- предавања
Прикази радова: Е. Фром, М. Макоби, 3. Голубовић и др.

3. недеља
вежбе - Приступи друштву: функционални приступ- вежбе
Прикази радова: М. Поповић, В. Милић, Р. Мертон

4. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Национални карактер.

4. недеља
предавање - Приступи друштву: антрополошки (карактеролошки) приступ- предавања
Антрополошки (карактеролошки) приступ друштву. Људска природа. Социјални карактер.

4. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: Етнопсихологија данас, Карактерологија Срба, радови В. Јеротић, П. Џаџић, Ј. Рашковић и др.

5. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Фројдово схватање човека, друштва и културе.

5. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Индивидуални карактер.

5. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о теоријама личности.

6. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о Фројду. Фројдова уводна предавања у психоанализу и радови из културе.

6. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о Јунгу. Јунгови радови о човеку и његовим симболима. В. Јеротић о Јунгу између Истока и Запада

6. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Јунгово схватање човека, друштва и културе

7. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Човек и његов идентитет у делу В. Јеротића.

7. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ. Фромово схватање човека, друштва и културе.

7. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о Фрому. Фромови радови о човеку, друштву и култури.

7. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: В. Јеротић о човеку и његовом идентитету

8. недеља
предавање - Друштвене групе: брак и породица- предавања
Друштвене групе. Брак и породица

8. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Полност и култура.

8. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: 3. Голубовић, В. Ерлих, А. Милић, А. Павићевић

8. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: Ж. Папић о полности и култури; зборник радова о психологији женског; зборник радова о антропологији жене.

9. недеља
предавање - Друштвене групе: етничке групе- предавања
Друштвене групе. Етничке групе и њихове границе. Теорије о етницитету.

9. недеља
предавање - Друштвене групе: нација и национални идентитет- предавања
Друштвене групе. Нација и национални идентитет.

9. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: Ф. Путиња и Ж. С. Фенар и Ф. Барт, Р. Џенкинс.

9. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: А. Смит, Б. Андерсон, Е. Хобсбаум, Е. Гелнер, Е. Кедури.

10. недеља
предавање - Друштвене групе: самостална насеља- несамостална насеља предавања
Друштвене групе. Самостална насеља. Село и град. Друштвене групе. Несамостална насеља. Село и град и њихова периферија.

10. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: М. Митровић, С. Вујовић. Б. Ћупурдија, В. Вучинић

11. недеља
предавање - Друштвени односи: политика- политичка антропологија- предавања
Друштвени односи. Политика. Политичка антропологија.

11. недеља
вежбе - Друштвени односи- вежбе
Прикази радова: Љ. Тадић, Ж. Баландје, М. Абелес, Р. Жирарде, К. Герц

12. недеља
предавање - Друштвени односи: класична и световна религија- сродство-начин производње
Друштвени односи. Класична и световна религија. Сродство. Начин производње.

12. недеља
вежбе - Друштвени односи- класична и световна религија-сродство-начин производње
Прикази радова: В. Павићевић, Н. Дуганџија, К. Герц. Л. X. Морган, А. Р. Редклиф-Браун, Б. Малиновски, А. Л. Кребер, У. Везел, Р. Ракић, Ј. Ђорђевић. М. Јакшић о теорији начина производње. М. Елијаде о светским религијама.

13. недеља
предавање - Човек, друштво и уметност- извори- литература: аутори предавања
Прикази радова:о народној и савременој књижевности, народним гусларима, самоуким и академским вајарима и сликарима итд. Извори: археолошка и етнографска материјална артефакта, необјављени етнографски и историографски писани извори (архивска грађа), објављени етнографски, демографски и историографски писани извори, ликовни извори, усмени извори, археолошке, етнографске и друге музејске изложбе, електронски извори и литература. Писци од посебног значаја за предмет.

13. недеља
вежбе - Човек, друштво и уметност- извори- литература: аутори
Прикази радова.о народној и савременој књижевности, народним гусларима, самоуким и академским вајарима и сликарима итд. Извори података и литература. Писци од посебног значаја за предмет: Л. X. Морган, А. Р. Редклиф-Браун, Е. Е. Еванс-Причард, М. Годелије, С. Фројд. К. Јунг. Е. Фром, 3. Голубовић, В. Јеротић, К. Леви-Строс и др.

14. недеља
предавање - Рекапитулација градива- предавања
Рекапитулација тема обрађених на предавањима, вежбама и семинарима. Усаглашавање литературе и испитних питања. Договор о припремању испита.

14. недеља
вежбе - Рекапитулација градива- вежбе
Договор о припремању испита.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mimica, Aljoša i Bogdanović, Marija (prir.) (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike S.V. agrarna reforma i agrarni maksimum, aristokratija, beli okovratnik, buržoazija, čaršija, ekonomija siva, feud, feudalizam, globalni grad, grad, industrijalizacija
Mimica, Aljoša i Bogdanović, Marija (prir.) (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike. S.V. industrijska revolucija, klan, srednja klasa kmetstvo, kolektivizacija, kolonizacija, kulak, moć, okućnica, omladina, otkup, palanka, položaj, preduzetništvo profesija, razbojništvo,selo, seljaštvo, sitna buržoazija, sloj, slojevitost, uloga, ugled, varoš, zadruga
Kuper, Adam i Kuper, Džesika (ur.) (2009) Enciklopedija društvenih nauka. Beograd:Službeni glasnik. S.V. birokratija, feudalizam, grad, neformalni sektor, pleme, podela rada prema polu, primitivna društva, stratifikacija društvena, uloga
Popović, Mihailo (1967) Problemi društvene strukture. Beograd.Kultura. 40-46.
Redlif-Braun, A.R. (1982). Struktura i funkcija u primitivnom društvu. Beograd: Prosveta. 262-284.
Srinivas, M.N. (1964) Social Structure. Sociological Bulletine 13(1) 12-21.
Bobic, Mirjana (2007) Demografija i Sociologija : Veza ili Sinteza, Beograd: Sluzbeni Glasnik. 169-207.
Mitrović, Milovan (2015) Sela u Srbiji. Promene strukture i problemi održivog razvoja. Beograd: Republički zavod za statistiku. 7-26.
Backović, Vera (2018) Džentrifikacija kao socioprostorni fenomen savremenog grada. Beograd: Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta i Čigoja. 9-32.
Gidens, Entoni (2007): Sociologijа. Beogrаd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomski fakultet. 379-393. 412-418.
Mendras, Henri. (1986) Seljačka društva, Globus: Zagreb. 27-35, 107-127.
Foster George M. (1965) Peasant Society and the Image of Limited Good. American Anthropologist 67( 2) 293-315.
Šumpeter, Jozef. 2012. Teorija privrednog razvoja: Istraživanje profita, kapitala, kredita, kamate i poslovnog ciklusa. Beograd: Službeni glasnik. 141-170.
Stewart, A. (1992). A Prospectus on the Anthropology of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice 16(2), 71–92.
Zarić, Miloš (2018) „Mоћан“ појединац-предузетник против „немоћних“ корпорација: антрополошка aнализа филма "Такер: човек и његов сан“. Etnoantropološki problemi 13(4) 1113–1139.
Thomas Jim (2001)What Is the Informal Economy, Anyway? SAIS Review 21(1) 1-11.
Kovačević, Ivan i Antonijević, Dragana, i.(2013) Ogled iz antropologije sive ekonomije: ekonomsko ponašanje stanara jedne zgrade na Dorćolu." Etnoantropološki problemi 8(1) 75-93.
Williams Colin C. (2006) The Hidden Enterprise Culture Entrepreneurship in the Underground Economy. Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA: Edward Elgar.1-102.
Gidens, Entoni (2007): Sociologijа. Beogrаd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomski fakultet. 286-312.
Cancian, Frank (1976) Social Stratification. Annual Review of Anthropology Vol.5. 227-248.
Smith, Raymond T. (1984) Anthropology and Concept od Social Class, Annual Review of Anthropology. Vol. 13. 467-494.
Marvin Haris, Krave, svinje, ratovi i veštice. Novi Sad: Svetovi. 82-99.
Koвачевић, Иван (1985) Социјално-емфатичка функција монументалних гробница. Etnološke svekse. 6. 81-87.
Antonijević Dragana (2013) Stranac ovde stranac tamo. Beograd:Odeljenje za etnologiju i sntropologiju Filozofski fakultet i SGC.171-197
Guvič, Žorž (1965) Savremeni poziv sociologije. Sarajevo: Vesein Masleša- 305-368.
Kovačević, Ivan i Ilić, Vladimira, Neki problemi proučavanja identiteta u Srbiji, u Sinani, Danijel (ur.), Urbani kulutrni identiteti i religionznost u savremenom kontekstu, Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i CGC. 11-27.
Finke, P., & Sökefeld, M. (2018). Identity in Anthropology. The International Encyclopedia of Anthropology, JohnWiley & Sons, Ltd. Published 2018. 1–13.
Жикић, Бојан. (2005) Конструкција идентитета у дуалној етнокултурној заједници : Селеуш. У: Ковач, Сенка (ur.). Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Београд: Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију. 165-181.
Жикић, Бојан. Конструкција идентитета у дуалној етнокултурној заједници : Бечеј и околина. У: Radojčić, Dragana (ur.). Традиционално и савремено у култури Срба, Београд: Етнографски институт САНУ. 2003, стр. 287-302.
Claessen, Henri J. M. and Skalnik, Peter (ed) (1978) The Early State. Mouton Publishers: The Hague.3-31; 469-494; 597-618.
Abeles, Mark (2001) Antropologija države . Beograd: XX vek. 11-77.
Општа допунска литература
Aнтонић, Слободан (2009) Статусна анализа: допуна или алтеранатива класне анализе, Социлошки преглед. 43(4), 494-498.
↑↑↑