Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија рода и сродства - општи курс
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Већ готово век и по истраживање сродства заузима једно од централних места у антрополошким истраживањима. Историја антрополошке мисли о сродству открива теоријске и епистемолошке помаке који су уочљиви особито од седамдесетих година двадесетог века. Резултат ових промена јесте редефинисање домена и подручја истраживања и преиспитивању основних принципа, појмова и концепата у контексту нових оријентација и сазнања. У процесу критичких промишљања теоријских и аналитичких категорија и вредности дисциплине проблематика родних (gender) односа, тела и сексуалности долази у центар истраживања сродства. Истовремено, промене које одликују савремена друштва, као што је пораст броја разведених бракова и породица са једним родитељем, захтеви за хомосексуалним браковима и нове биорепродуктивне технологије односе сродства поново смештају у центар пажње, отварајући низ друштвених и етичких проблема и нов простор за антрополошка изучавања . На овом предмету студенти/студенткиње ће се упознати са теоријским и аналитичким категоријама неопходним за истраживање, анализу и интерпретацију различитих феномена и питања које проблематика сродства, брака и родних односа покреће. Такодје ће бити размотрен развој теоријских оријентација и контроверзи које су обележиле историјски и епистемолошки развој овог домена антрополошких изучавања. Разматрања ће бити вршена на основу компаративног етнографског материјала. Проблемске и тематске целине: I - Сродство и родни односи – поље истраживања, теоријске и аналитичке кетегорије и концепти II - Сродство као социјална структура - принципи филијације, сродничке групе и родни односи III– Брак, породица и (ван)брачни односи IV- Сродство, тело, сексуалност V- Савремена друштва - нови проблеми и правци истраживања
Циљ изучавања курса: Општи циљ курса јесте да студенте и студенткиње упозна са а) основним теоријским и методолошким питањима, приступима и резултатима антрополошког изучавања сродства, брака, родних односа и сексуалности; б) са различитим културним концептуализацијама ових односа и теоријским проблемима које ове различитости покрећу. Очекивани циљ је не само да студенти после положеног испита добју знања о историјском и епистемолошком развоју студија сродства у оквиру антропологије, већ и да стекну основу за даљи самостални истраживачки рад у овом домену.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Настава ће се одвијати кроз предавања, вежбе и семинарске дискусије.
Обавезе студената: Активност на часовима подразумева: а)обавезно похађање наставе; б) редовно читање предвиђене литературе за сваку недељу и активно учешће у дискусијама о прочитаним текстовима; ц) обавезно усмено излагање о задатом тексту минимално једном по семестру (самостално или у групи); д) припрему и презентацију домаћих радова.
Начин оцењивања рада и резултата: а) активност на часовима (редовно похађање наставе, континуирано читање предвиђених текстова и учешће у дискусијама; усмено излагање на задату тему и/или представљање одређеног текста минимално једном по семестру, било самостално или у групи; припрема и презентација домаћих радова) б) колоквијум на почетку другог семестра (они који не изађу или не положе колоквијум целокупно градиво полажу на усменом испиту) ц) усмени испит. Структура оцене : а) 10 % б) 45% ц) 45%
План курса:

1. недеља
предавање - О развоју сродства и сродничког система код људи
Литература: 1. М. Годелије, Убиство оца или жртвовање сексуалности? Претпоставке о основама социјалне везе (у штампи; текст у рукопису, библиотека Одељења за етн. и антр.)

2. недеља
предавање - Како је све почело: Морган и инвенција сродства
Литература: T. R.Trautmann, Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship, University of California Press, Berkeley, 1987, 231-265

3. недеља
предавање - Периодизација четири велике епохе у студијама сродства:појмови,концепти,проблеми
Литература: 1. W. H. Rivers, A genealogical method of collecting social and vital statistics, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, 1900, 74-82

3. недеља
вежбе - Периодизација четири велике епохе у студијама сродства; појмови, концепти,пробл.

4. недеља
- - Ко су наши рођаци: политика генеалогија и конструкција социјалног сећања

5. недеља
предавање - Концепт сродства и родних односа у теорији о групама порекла/ филијације
Литература: 1. A. Kuper, Lineage Theory : A Critical Retrospect, u: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 79-93

5. недеља
вежбе - Концепт сродства и родних односа у теорији о групама порекла/ филијације

6. недеља
предавање - Патрилинеарно порекло и родни односи

6. недеља
вежбе - Патрилинеарно порекло и родни односи
Литература: 1. L. Stone, Kinship and Gender. An Introduction, Westiew Press, Oxford, 1997, 69-84

7. недеља
предавање - О изучавању сродства на Балкану
Литература: 1. Б. Денић, Спол и моћ на Балкану, Етнолошки преглед 22, Београд, 1986, 83-98 2. К. Казер, Породица и сродство на Балкану. Анализа једне културе која нестаје, Удружење за друштвену историју, Београд, 2002, 173-205; 329-388
3. А. Вулетић, Породица у Србији средином 19. века, Историјски институт, Београд, 2002, 39-60; 153-156 4. З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепције сличности међу сродницима, у: Животни циклус у градској средини, Посебна издања ЕИ САНУ, књ. 48, Београд, 2002, 375-408

7. недеља
вежбе - О изучавању сродства на Балкану

8. недеља
предавање - Матрилинеарни сист. порекла; сист. двоструког, билинеарног и когнатског порекла

8. недеља
вежбе - Матрилинеарни сист. порекла; системи двоструког, билинеарног и когнатског порекл
Литература: 1. A. Bolyantz, Musing on Matrilyny: Understanding and Social Relations among the Sursurunga of New Ireland, u: M. J. Maynes, A. Waltner, B. Soland, U. Strasser, Gender, Kinship, Power. A Comparative and Interdisciplinary History, Routledge, New York, London, 1996, 81-94 (преведено, приказ 3 стр., библиотека Одељења за етн. и антр.) 2. L. Stone, Kinship and Gender. An Introduction, Westiew Press, Oxford, 1997, 109- 134; 156-161; 161-167; 168-171; 178-180

9. недеља
предавање - Ка критици теорије о групама порекла и универзалистичког концепта патријархата

9. недеља
вежбе - Ка критици теорије о групама порекла и универзалистичког концепта патријархата
Литература: 1. Ж. Папић, Новија феминистичка критика патријархата: релативизација универзализма, Социологија, бр. 1, 1993, 107-120 З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепције сличности међу сродницима, у: Животни циклус у градској средини, Посебна издања ЕИ САНУ, књ. 48, Београд, 2002, 375-382 (375-408)
1. M. Bloch, Descent and Sources of Contradiction in Representations of Woman and Kinship, u : J. Fishburne Collier and S. Yanagisako (eds.), Gender and Kinship, Essays toward a Unified Analysis, Stanford University Press, Stanford, 1987, 324-337

10. недеља
предавање - Теорија брачних савеза – размена жена као друштвени уговор
Литература: 1. Ж. Папић, Полност и култура, XX век, Београд, 1997, 182-193; 260-291 3. Е. Лич, Клод Леви-Строс, Просвета, Библиотека XX век, Београд, 1982, 115-136

10. недеља
вежбе - Теорија брачних савеза – размена жена као друштвени уговор

11. недеља
предавање - Елементарни, полукомплексни и комплексни сроднички системи

12. недеља
предавање - Друштво без очева и мужева – оспоравање теорије брачних савеза
Литература: C. Hua, A Society without Fathers or Husbends. The Na of China, Zone Books, New York, 2001

13. недеља
- - Теренска истраживања

14. недеља
- - Теренска истраживања

15. недеља
- - Теренска истраживања

16. недеља
предавање - Хришћанство као елемент трансформације сродства у (западној) Европи
Литература: 1. M. Mитерауер, Кад је Адам копао а Ева прела: Историјско антрополошки огледи из прошлости европске породице, Удружење за друштвену историју, Београд, 2001, 2001, 71-85 2. J. Goody, Inheritance, Property and Marriage in Africa and Eurasia, u : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 110-118 (преведено, текст у рукопису, библ. Одељењљ за етн. и антр.)
1. G. Duby, Vitez, žena svećenik, Logos, Split, 1987 2. G. Duby, Love and Marriage in the Middle Ages, Polity Press, 1994 3. Ј. Goody, The developement of the family and marriage in Europe, Cambridge University Press, 1983 4. . З. Ивановић, Од римског до канонског права – трансформација концепта сродства и инцеста као историјско и теоријско питање (у штампи)

16. недеља
вежбе - Хришћанство као елемент трансформације сродства у (западној) Европи

17. недеља
предавање - Економија сродства - од брачних правила до брачних стратегија
Литература: 1. П. Бурдије, Нацрт за јену теорију праксе. Три студије о кабилској етнологији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999, 63-115

17. недеља
вежбе - Економија сродства - од брачних правила до брачних стратегија

18. недеља
- - Колоквијум

19. недеља
предавање - Сродство и породица између идеологије и економије
Литература: 1. A. Perdoso de Lima, Is blood ticker than economic interest in familial enterprises? u: P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and New York, 2000, 151-174
1. J. B. White, Kinship, reciprocity and the world market, u: P. P. Schweitzer (ed.), Dividends of Kinhip. Meanings and Uses of Social Relatedness, Routledge, London and New York, 2000, 124-148 2. C. Ramos-Escandon, The Social Construction of Wife and Mother: Woman in Porfirian Mexico, 1880-1917, u: M. J. Maynes, A. Waltner, B. Soland, U. Strasser, Gender, Kinship, Power. A Comparative and Interdisciplinary History, Routledge, New York, London, 1996, 275-283 (преведено/приказ)

19. недеља
вежбе - Сродство и породица између идеологије и економије

20. недеља
предавање - Сродство као симболички систем - критика натурализама у студијама сродства
Литература: 1. З. Ивановић, “Антропологија жене” и питање родних односа у измењеном дискурсу антропологије, у: Ж. Папић, Л. Склевицкy (ур.), Антропологија жене, Друго издање, XX век, Београд, 2003, 381-435
1. D. M. Schneider, What is Kinship All About, u: P. Reining (ed.), Kinship Studies in the Morgan Centennial Year, The Anthropological Society of Washington, 1972, 32-63 2. H. W. Scheffler, Sexism and Naturalism in the Study of Kinship, u: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 294- 306

21. недеља
предавање - Сродство, родни односи и "чињенице" биолошке репродукције
Литература: 1. S. Junko Yanagisako and J. Fishburne Collier, Toward a Unified Analysis of Gender and Kinship, u: J. Fishburne Collier and S. Junko Yanagisako (eds.), Gender and Kinship, Essays Toward a Unified Analysis, Stanford University Press, Stanford, 1987, 14-50 2. S. Yanagisako and C. Delanney, Naturalizing Power, u: S. Yanagisako and C. Delanney (eds.), Naturalizing Power. Essays in Feminist Cultural Analysis, Routledge, New York, London, 1995, 1-21

21. недеља
вежбе - Сродство, родни односи и "чињенице биолошке репродукције"
Литература: 1. Edmund R. Leach, Virgin Birth, Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Irland, 1966, 39-49 2. З. Ивановић, На кога личе деца? Сродство код Срба и принципи перцепције сличности међу сродницима, у: Животни циклус у градској средини, Посебна издања ЕИ САНУ, књ. 48, Београд, 2002, 378- 382

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
Литература: 1. .М. Годелије, Шта је сексуални чин, The Post,. Студентски антрополошки часопис, бр.1, Београд, 2005, 57-69 2. М. Годелије и М. Паноф, Стварање тела, Култура, бр. 105/106, Београд, 2003, 22- 44 3.
4. S. E. Hutchison, Identity and substance: the broadening bases of relatedness among the Nuer of Southern Sudan, u : J. Carsten (ed.), Culture of Relatedness. New Approaches to the Study of Kinship,

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
Литература: 1. .М. Годелије, Шта је сексуални чин, The Post,. Студентски антрополошки часопис, бр.1, Београд, 2005, 57-69 2. М. Годелије и М. Паноф, Стварање тела, Култура, бр. 105/106, Београд, 2003, 22- 44 3. Е. Стратерн, Чувати тело у духу, Култура, бр. 105/106, Београд, 2003, 44-59

22. недеља
вежбе - Сродство, тело, сексуалност
Литература: 4. S. E. Hutchison, Identity and substance: the broadening bases of relatedness among the Nuer of Southern Sudan, u : J. Carsten (ed.), Culture of Relatedness. New Approaches to the Study of Kinship, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 55-72 (преведено/резиме 7 с.; текст у рукопису, библиотека Одељења за етн. и антр.)

23. недеља
предавање - Савремена тумачења забране инцеста

23. недеља
вежбе - Савремена тумачења забране инцеста
Литература: 1. М. Годелије, Убиство оца или жртвовање сексуалности? Претпоставке о основама социјалне везе (у штампи; текст у рукопису, библиотека Одељења за етн. и антр.) 2. Ф. Еритије, Постоји ли диференцијална вредност полова у основи друштва? (у штампи; текст у рукопису, библиотека Одељења за етнол. и антр.)
1. Ф. Еритје, Две сестре и њихова мати. Антропологија инцеста, Библиотека XX век, Београд, 2003.

24. недеља
предавање - Сродсто и нове репродуктивне технологије – проблеми идентитета и етички проблеми
Литература: 1. Џ. М. Гослинга-Рој, Границе тела, фикција женског ја. Етнографски поглед на моћ, феминизам и репродуктивне технологије, Култура, бр.105/106, Београд, 2003, 183-209 2. S. M. Kahn, Eggs and Wombs: The Origin of Jewishness, u : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 362-375 (преведено/резиме 3 с., библиотека Одељења за етн. и антр.)
3. L. Akesson, Bound by blood? New Meanings of Kinship and Individuality in Discourse of Genetic Counseling, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001,125-138
1. S. Lundin, The Threatened Sperm: Parenthood in the Age of Biomedicine, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 125-138 2. M.Strathern, Reproducing the Future. Essays on anthropology, kinship and the new reproductive technologies, Manchester University Press, Manchester, 1992, 14-30; 31-43

24. недеља
вежбе - Сродсто и нове репродуктивне технологије – проблеми идентитета и етички проблеми
Литература: 3. H. Ragoné, Surogate Motherhood and American Kinship, у : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 342-360

25. недеља
предавање - Нови облици породице и нови концепти сродства
Литература: 1. C. P. Hayden, Gender, Genetics, and Generation : Reformulation Biology in Lesbian Kinship, u: R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 378- 394 2. J. S. Modell, Open Adoptions: Extended Families, Exchanging Facts, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 246-264
3. L. Stone, Has the World Turned? Kinship and Family in the Contemporary, American Soap Opera, u : R. Parkin with L. Stone (eds.), Kinship and Family. An Anthropological Reader, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, 395-407 (преведено/резиме 5 с., библиотека Одељења за етн. и антр.)
1. D. Jacobson, J. H. Liem, R. S. Weiss, Parenting from Separate Households: A Cultural Perspective, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 229-245 2. R.E. Maddy, Fictive Kinship in American Biomedicine, у: L. Stone (ed.), New Directions in Anthropological of Kinship, Rowman and Littlefield Publichers, New York, Oxford, 2001, 285-302

25. недеља
вежбе - Нови облици породице и нови концепти сродства

26. недеља
предавање - Нови облици породице и нови концепти сродства

26. недеља
вежбе - Нови облици пшородице и нови концепти сродства

27. недеља
- - Инцест и насиље у породици
Литература: 1. З. Мршевић, Инцест између мита и стварности. Криминолошка студија сексуалног злостављања деце, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1997

28. недеља
- - Систематизација градива

29. недеља
предавање - Систематизација градива

30. недеља
- - Испит
↑↑↑